Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4

Rīgā 2018.gada 22.februārī (prot. Nr.8, 4.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumā Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumā Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 11.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. regulējamo aktīvu bāze (RAB) - Komersanta īpašumā esošo uz regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu attiecināmo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtība;";

1.2. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Komersants tarifa projektā peļņu novērtē kā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai, darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām, rentabilitātes aprēķinā tarifu projektā iekļaujamajās pilnajās izmaksās neietverot 17.1punktā norādītās neparedzētās izmaksas.";

1.3. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Tarifa projekta aprēķināšanai Komersants izmanto prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus. Prognozējot ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, Komersants ņem vērā iepriekšējā pārskata gada faktiskos un kārtējā gada prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, kā arī plānotās pieslēgumu skaita izmaiņas centralizētajiem ūdensapgādes un centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem un citus ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu ietekmējošos faktorus. Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz informāciju par plānotajām pieslēgumu skaita izmaiņām centralizētajiem ūdensapgādes un centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem.";

1.4. papildināt ar 17.1punktu šādā redakcijā:

"17.1 Komersants tarifu projekta aprēķinā var iekļaut iepriekšējā perioda, kas nav ilgāks par vienu gadu, neparedzētās izmaksas. Neparedzētās izmaksas veido izmaiņas maksājumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek iepirkti no cita sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja. Iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas Komersants sadala uz laika periodu, ne ilgāku par diviem gadiem, aprēķinot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus uz attiecīgo laika posmu. Vienlaicīgi Komersants aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus bez neparedzētajām izmaksām.";

1.5. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP= (Inol + Ieksp + Inod + Ik) - Iieņ + Ir + Inep,

kur

Inol - pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Ieksp - ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Inod - nodokļu maksājumi (EUR);

Ik - ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa (EUR);

Iieņ - ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu (EUR);

Ir - peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte (R) atbilstu metodikas 14.punkta nosacījumiem (R=Ir/(IP-Inep)≤7%) (EUR);

Inep - neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.1punktu (EUR).";

1.6. izteikt 34.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. materiālu izmaksas - iekļauj centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanai un remontdarbiem nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, izmaksas materiālu iegādei ūdens rezervuāru un ūdenstorņu tvertņu dezinfekcijai, elektronisko iekārtu remontdarbiem, ūdenssaimniecības objektu remontiem, izmaksas ūdens sagatavošanai (ķīmiskie reaģenti, materiāli filtru maiņai un skalošanai), notekūdeņu attīrīšanai (reaģenti slāpekļa un fosfora atdalīšanai), notekūdeņu dūņu apstrādei (flokulanti) un citas līdzīga veida izmaksas. Šajā pozīcijā iekļauj krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas atbilstoši plānotajam krājumu aprites ciklam, piemērojot Komersanta faktisko aizņēmumu likmi. Krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas tiek novērtētas, ņemot vērā nepārtrauktu un drošības prasībām atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo krājumu apjomu. Ja faktiskā aizņēmuma likme, ko piemēro krājumu finansēšanas izmaksu novērtēšanai, pārsniedz pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (euro) mainīgo procentu likmi (jaunajiem darījumiem) atbilstoši krājumu apjomiem, krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas tiek novērtētas, piemērojot pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (euro) mainīgo procentu likmi (jaunajiem darījumiem) atbilstoši krājumu apjomiem. Šajā pozīcijā neuzskaita kapitalizētu remontu un jaunu pamatlīdzekļu izveides vajadzībām uzturēto krājumu finansēšanas izmaksas.";

1.7. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto RAB un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdevi tarifa projektā aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

PKA = RAB×wacc,

kur

PKA - kapitāla atdeve (EUR);

RAB - regulējamo aktīvu bāze (EUR);

wacc - vidējā svērtā kapitāla atdeves likme procentos (%).";

1.8. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. RAB nosaka uz gada sākumu, attiecinot uz to tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās. Regulējamo aktīvu bāzē neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, krājumi, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta.";

1.9. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums______________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ______________________________

Ūdens un notekūdeņu bilance

Nr.p.k.

1

Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā

2

pārskata gada
faktiskais apjoms, m3

3

tarifu projektā prognozētais apjoms, m3

4

1.

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens)    

2.

Ūdens apjoms tehnoloģiskajām vajadzībām    

3.

No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā    

4.

Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā:    

4.1.

lietotājiem piegādātais ūdens    

4.2.

ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)    

Nr.p.k.

1

Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā

2

pārskata gada
faktiskais apjoms, m3

3

tarifu projektā prognozētais apjoms, m3

4

       

5.

Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:    

5.1.

no lietotājiem savāktie notekūdeņi    

5.2.

pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)    

6.

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi    

7.

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi    

Datums ___.___._____.

Persona,
kura tiesīga pārstāvēt Komersantu
 

";

    paraksts un tā atšifrējums

1.10. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums_____________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs______________________________

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta aprēķins

Nr.p.k.

Posteņi

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

1

2

3

4

5

6

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

 

 

 

 

1.1.

Pamatlīdzekļu nolietojums

 

 

 

 

1.1.1.

ēkas, būves

 

 

 

 

1.1.2.

iekārtas, mehānismi

 

 

 

 

1.1.3.

pārējie

 

 

 

 

1.2.

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

 

 

 

 

           
  Ekspluatācijas izmaksas EUR (2.+3.+4.)        
           

2.

Personāla izmaksas

 

 

 

 

2.1.

Darba samaksa

 

 

 

 

2.2.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

 

 

 

 

           

3.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas

 

 

 

 

         

 

4.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

 

 

 

 

4.1.

Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta

 

x

x

x

4.2.

Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā

x

x

x

 

4.3.

Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur

 

 

 

 

4.4.

Materiālu izmaksas

 

 

 

 

4.5.

Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas

 

 

 

 

4.6.

Apsardzes izmaksas

 

 

 

 

4.7.

Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas

 

 

 

 

4.8.

Nekustamā īpašuma nomas izmaksas

 

 

 

 

4.9.

Apdrošināšanas izmaksas

 

 

 

 

4.10.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

 

 

 

 

4.11.

Kancelejas preču iegādes izmaksas

 

 

 

 

4.12.

Personāla apmācību izmaksas

 

 

 

 

4.13.

Juridisko pakalpojumu izmaksas

 

 

 

 

4.14.

Vides stāvokļa kontroles izmaksas

 

 

 

 

4.15.

Dienesta komandējumu izmaksas

 

 

 

 

4.16.

Pārējās izmaksas

 

 

 

 

4.17.

Nodevu maksājumi        
           

5.

Ūdens zudumu izmaksas

x

 

x

x

           

6.

Nodokļu maksājumi

 

 

 

 

         

 

7.

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa

 

 

 

 

           

8.

Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu        
         

 

  Izmaksas kopā EUR (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)

 

 

 

 

         

 

9.

Apgrozījuma rentabilitāte

 

     

9.1

Neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.1punktu  

x

x

 
         

 

  Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) EUR

 

 

 

 

         

 

10.

Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m3

 

x

x

x

11.

Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m3

x

 

x

x

12.

No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms, m3

x

x

 

 

           
   

Ūdens ražošanas tarifs

Ūdens piegādes
tarifs

Notekūdeņu savākšanas tarifs

Notekūdeņu attīrīšanas tarifs

 

EUR/m3

 

 

 

 

   

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

 

EUR/m3

 

 

   

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

 

EUR/m3

 

Datums ___.___._____.

Persona,
kura tiesīga pārstāvēt Komersantu
 

";

    paraksts un tā atšifrējums

1.11. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums______________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs_______________________________

Kapitāla atdeves aprēķins

Nr.p.k.

Posteņi

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

1

2

3

4

5

6

1.

Nemateriālie ieguldījumi        

1.1.

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

 

 

 

 

1.2.

Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas

 

 

 

 

           

2.

Pamatlīdzekļi        

2.1.

Zeme        

2.2.

Ēkas un būves        

2.3.

Iekārtas un mašīnas        

2.4.

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs        

2.5.

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas        

2.6.

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem        
           

2.7.

Pamatlīdzekļi, kas netiek izmantoti sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai        
           

3.

Krājumi, izņemot pārdošanai paredzētos krājumus        
           

4.

Regulējamo aktīvu bāze (RAB) (1.+2.- 2.7.+3.)

 

 

 

 

           

5.

Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (wacc)  
           

6.

Kapitāla atdeve P=RAB*wacc (4.*5.)        

Datums ___.___._____.

Persona,
kura tiesīga pārstāvēt Komersantu
 

";

    paraksts un tā atšifrējums

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka

24.02.2018