Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2018.gada 25.janvārī (prot. Nr.1, 6.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 11.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, Nr.169 (5487), 31.08.2015.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas izdevumu kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamo, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanas grupā, kā arī pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai izglītības iestādēs.";

2. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ēdināšanas izdevumi tiek kompensēti:

3.1. ne vairāk kā vienu gadu izglītojamajiem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanas grupā un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.2. pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem visā speciālās pirmsskolas izglītības apguves periodā.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" 6.punktu, uzturēšanās izdevumus (tai skaitā ēdināšanas izdevumus) noteikumu 2.2.apakšupunktā minētajām izglītības iestādēm sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošie noteikumi tiek papildināti ar regulējumu par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai 2018.gadā no pašvaldības budžeta būs nepieciešami 76301 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes speciālistiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

21.02.2018