Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 82

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 174. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "specifiskais atbalsts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pirmā atlases kārta" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk - pirmā atlases kārta);".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pirmās atlases kārtas kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 34 585 173 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 10 375 825 euro un privātais finansējums - 24 209 621 euro, paredzot finanšu rādītāja plānojumu atbilstoši šo noteikumu 10.1 punktā minētajam apjomam."

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums, lai slēgtu līgumus par projektu īstenošanu, līdz 2018. gada 31. decembrim ir ne mazāks kā 27 867 987 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 8 360 396 euro un privātais finansējums - ne mazāks kā 19 507 591 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 5. punktā minētajam apmēram."

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pirmās atlases kārtas ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

10.1 rezultāta rādītāji:

10.1.1. enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā - 263,9 kg naftas ekvivalenta uz 1000 euro;

10.1.2. atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā - 51 %;

10.2. iznākuma rādītāji:

10.2.1. atbalstu saņēmušo komersantu skaits - 19;

10.2.2. enerģijas ietaupījums atbalstu saņēmušiem komersantiem - 1 427 MWh/gadā;

10.2.3. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 2 MW;

10.2.4. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 2 194 CO2 ekvivalenta tonnas."

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Līdz 2018. gada 31. decembrim sasniedzamais finanšu rādītājs specifiskā atbalsta ietvaros - sertificēti izdevumi 5 745 006 euro apmērā."

8. Izteikt 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, un viena no tā darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (turpmāk - NACE) 2. redakcijas C sadaļa).

13. Projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Republikas pašvaldības noteiktais funkcionālais zonējums pašvaldības teritorijā, kurā pieļaujama rūpnieciskās ražošanas objektu atjaunošana un būvniecība un kurā projekta iesniedzējs veic un pēc noslēguma maksājuma veikšanas turpina saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarē."

9. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Projekta iesniedzējs pirmās atlases kārtas ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Vienā projekta iesniegumā var iekļaut investīcijas vairākās ražošanas ēkās, kuras atrodas uz zemes vienībām ar vienu nekustamā īpašuma kadastra numuru."

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Projekta iesniedzējam ir īpašuma, ilgtermiņa nomas vai lietojuma tiesības vai apbūves tiesība uz nekustamo īpašumu, tai skaitā uz zemi, inženierbūvi un rūpnieciskās ražošanas ēku, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Īpašuma, nomas un lietojuma tiesības un apbūves tiesību nostiprina zemesgrāmatā līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē."

11. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pirmās atlases kārtas ietvaros atbalstu nesniedz darbībām un nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1300/2013 par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. un 3. punktā un Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktā."

12. Izteikt 26.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.4. būvprojekta, būvprojekta minimālā sastāvā un vienkāršotās atjaunošanas vai pārbūves projekta izstrāde;".

13. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 26.8. apakšpunktā norādītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir veikts augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu, ja šāds novērtējums ir nepieciešams."

14. Izteikt 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. līdz noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē ir uzstādīti un darbojas elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītāji, lai nodrošinātu projekta rezultātu monitoringu;".

15. Izteikt 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.6. projekta īstenošanas ietvaros nepieciešamās iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu procedūras jomā. Atbalstāma ir arī vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums)."

16. Izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

38. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Avansa maksājums nepārsniedz 40 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma."

17. Izteikt 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"47. Pirmās atlases kārtas ietvaros atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai projektā, tai skaitā ar de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktā, un nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu.

48. Pasākuma ietvaros attiecināmās izmaksas, kas ir nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 4. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktā, kā arī nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu.

49. Sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu glabāšanu 10 gadus, skaitot no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
labklājības ministrs Jānis Reirs

16.02.2018