Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 81

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3. panta trešo daļu,
5. panta otro daļu, 7. panta pirmās daļas 2. punktu, 10. panta
pirmās daļas 5. punktu un otro daļu, 11. panta trešo
un sesto daļu un 13. panta sesto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82. nr.; 2004, 81. nr.; 2007, 45. nr.; 2008, 57. nr.; 2009, 154. nr.; 2012, 67. nr.; 2013, 173. nr.; 2014, 155. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2. punktā vārdus "vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai)".

2. Svītrot 8.1 un 8.2 punktu.

3. Papildināt II nodaļu ar 8.3 punktu šādā redakcijā:

"8.3 Datus, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, aģentūra glabā elektroniski, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl piecus gadus pēc tam, kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, un fondētās pensijas kapitāls ir izmantots. Iesniegumus par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu aģentūrā glabā vienu gadu no saņemšanas dienas."

4. Aizstāt 13.10. apakšpunktā vārdus "pārvaldes institūcijas" ar vārdu "valdes".

5. Svītrot 18.1.8. apakšpunktā vārdus "un īss apraksts".

6. Aizstāt 21. punktā vārdus "pārvaldes institūcijas" ar vārdu "valdes".

7. Papildināt noteikumus ar 46.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1.6. aprēķināto solidaritātes nodokli."

8. Aizstāt 57. punktā vārdus "cita noziedzīga nodarījuma rezultātā" ar vārdiem "citu darbību rezultātā, pārkāpjot aģentūras un līdzekļu pārvaldītāju noslēgtā līguma noteikumus".

9. Svītrot 59.1. apakšpunktā vārdus "piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas".

10. Papildināt 60. punktu aiz vārda "pieprasīšanas" ar vārdiem "dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādes, fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšanas uz Eiropas Savienības pensiju shēmu".

11. Papildināt 63.6. apakšpunktu aiz vārdiem "vecuma pensija" ar vārdiem "iegādāta dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polise, fondētās pensijas kapitāls pārskaitīts uz Eiropas Savienības pensiju shēmu".

12. Aizstāt 64. punkta ievaddaļā vārdus "tiktu nosūtīta" ar vārdiem "būtu pieejama".

13. Svītrot 64.1. apakšpunktā vārdus "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka pieprasījuma saņemšanas -".

14. Svītrot 64.3. apakšpunktu.

15. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā, 8. punktā, 35.2., 36.2., 37.3., 39.5.1. un 39.1 6. apakšpunktā un 67. punktā minēto informāciju aģentūra nosūta pa pastu uz tās rīcībā esošo shēmas dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi, ja shēmas dalībnieks nav izvēlējies citu aģentūras piedāvāto informācijas saņemšanas veidu."

16. Svītrot 67. punkta ievaddaļā vārdus "vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) izmantojamā".

17. Papildināt noteikumus ar 67.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.6. termiņš, kādā ir jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums."

18. Papildināt noteikumus ar 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.2 Aģentūra, nosakot termiņu, kādā shēmas dalībniekam ir jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums, to aprēķina kā piecu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad aģentūra ir devusi rīkojumu līdzekļu pārvaldītājam ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā saskaņā ar šo noteikumu 66. punktu."

19. Svītrot 68. punktā vārdus "vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai)".

20. Izteikt 69.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.3. ja shēmas dalībnieks pēc šo noteikumu 67. punktā minētās informācijas saņemšanas vai pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām tomēr izvēlas neslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un iesniedz aģentūrā iesniegumu par fondētās pensijas kapitāla pievienošanu nefondētajam pensijas kapitālam vai mēneša laikā pēc šo noteikumu 67.2 punktā minētā termiņa beigām aģentūra nav saņēmusi informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzskatāms, ka shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 68. punktu."

21. Papildināt noteikumus ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Ja shēmas dalībnieks miris pēc mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas, aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai, ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs un shēmas dalībnieks no līguma nav atteicies.

72.2 Ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs, apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par apdrošinātās personas nāvi sazināties ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumā norādīto labuma guvēju par iespēju saņemt mūža pensiju līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām."

22.  Papildināt noteikumus ar 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Šo noteikumu 8.3 punktā minētos iesniegumus par shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu, kas saņemti aģentūrā līdz 2017. gada 31. decembrim, aģentūra glabā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

16.02.2018