Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 79

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 21. §)
Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam"
45. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzēto apropriāciju izmanto valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla (turpmāk – vienotie klientu apkalpošanas centri) izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2018. gadā.

2. Ministrija veic pašvaldību atlasi valsts budžeta dotācijas piešķiršanai, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu pakalpojumu sniegšanā.

3. Ministrija centralizēti nodrošina vienoto klientu apkalpošanas centru atpazīstamības pasākumus un sabiedriskās domas pētījuma veikšanu, šim mērķim paredzot finansējumu 10 000 euro apmērā no budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 12. punktā minētā līdzekļu atlikuma efektīvu izmantošanu, ministrija izveido komisiju, kas izvērtē pašvaldību pieteikumus valsts budžeta dotācijas saņemšanai vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei un sagatavo priekšlikumus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

5. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no pašvaldības, kura atbilstoši šo noteikumu 7. punktam iesniegusi dokumentus valsts budžeta dotācijas saņemšanai, un noteikt papildinformācijas iesniegšanas termiņu.

6. Komisija 15 darbdienu laikā pēc pašvaldību pieteikumu saņemšanas apkopo un izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un iesniedz ministrijā komisijas apstiprinātu protokolu.

II. Pieteikuma iesniegšana valsts budžeta dotācijas saņemšanai

7. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju, pašvaldība iesniedz ministrijā:

7.1. pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2018. gadā vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam);

7.2. pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;

7.3. pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei vai pielāgošanai, projektēšanai un būvdarbu veikšanai;

7.4. vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam).

8. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (izņemot uzturēšanas izmaksas) attiecināmās izmaksas ir šādas:

8.1. specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (uzbrauktuvju izbūve, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi);

8.2. klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu;

8.3. darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un elektronisko ierīci, kas dod iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm (obligāta POS termināļa iegāde un uzstādīšana);

8.4. videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās;

8.5. rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai;

8.6. autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti;

8.7. viena publiskas pieejas datora iegāde un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā;

8.8. informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde;

8.9. telefoniski sniegto konsultāciju integrācija ar vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu vadības sistēmu, izmantojot interneta tīklu.

III. Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtība

9. Valsts budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes attīstības centrā pašvaldībai piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 2. punktam.

10. Lai nodrošinātu vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanu, valsts budžeta dotāciju Ventspils pilsētas domei piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktam, un tā izlietojama saskaņā ar ministrijas un Ventspils pilsētas domes noslēgto līgumu.

11. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā pārskaita valsts budžeta dotācijas transfertu noteiktam mērķim atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. punktam uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

12. Ja, izlietojot valsts budžeta dotāciju, izveidojas līdzekļu atlikums, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības to novirzīt vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei novadu nozīmes attīstības centros un pakalpojumu vadības sistēmas pilnveidošanai.

13. Izvērtējot valsts budžeta dotācijas piešķiršanu, komisija ņem vērā:

13.1. plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālumu līdz tuvākajam reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centram. Prioritāri atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālās vai nacionālās nozīmes centriem;

13.2. pašvaldības pieteikumā valsts budžeta dotācijas saņemšanai norādīto gatavību ieguldīt līdzekļus atbilstības nodrošināšanai.

14. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā protokola saņemšanas izvērtē pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem un izdod rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes attīstības centros vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts budžeta dotāciju.

15. Rīkojumā par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu ministrija norāda:

15.1. valsts budžeta dotācijas saņēmēju;

15.2. valsts budžeta dotācijas izlietošanas mērķi un infrastruktūras objektu, kurā paredzēts ieguldīt valsts budžeta dotāciju;

15.3. vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmēru;

15.4. vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai paredzētās valsts budžeta dotācijas apmēru;

15.5. valsts budžeta dotācijas izlietošanas termiņu.

16. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā rīkojuma izdošanas nosūta to attiecīgajai pašvaldībai, pārskaita valsts budžeta dotāciju uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līguma noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu vienotajos klientu apkalpošanas centros.

17. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei novadu nozīmes attīstības centrā nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 10 000 euro.

18. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei reģionālās nozīmes attīstības centrā nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 euro.

19. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei nacionālās nozīmes attīstības centrā nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 100 000 euro.

20. Pašvaldības līdzmaksājums vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei novadu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrā nav mazāks par 30 % no kopējām izveides izmaksām.

21. Valsts budžeta dotācija vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai piešķirama šādā apmērā:

21.1. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī;

21.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;

21.3. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1000 euro mēnesī.

22. Atlīdzība vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbinātajiem piešķirama, nepārsniedzot šo noteikumu 21. punktā minēto apmēru, neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita.

23. Valsts budžeta dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai piešķirama 15 % apmērā no valsts budžeta dotācijas nodarbināto atlīdzības fondam.

24. Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas attiecināmās izmaksas ir šādas:

24.1. kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma;

24.2. personāla telpu noma un īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana);

24.3. sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas.

25. Ministrija, apkopojot pašvaldību pieteikumus, sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros.

26. Ministru kabinets, izvērtējot ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, pieņem lēmumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros.

27. Pēc tam kad Ministru kabinets pieņēmis šo noteikumu 26. punktā minēto lēmumu, ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līgumu noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu.

28. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līgumu noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 3. punktā minēto attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu vienotajos klientu apkalpošanas centros.

29. Sadarbības līgumos neparedz iespējamā līguma strīda izšķiršanu tiesas ceļā.

IV. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzība

30. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu uzrauga ministrija atbilstoši ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

31. Pašvaldība ir atbildīga par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbības līguma nosacījumiem un par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu izdevumiem, kas saistīti ar vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un uzturēšanu.

32. Pašvaldība līdz 2019. gada 10. janvārim sagatavo pārskatu par 2018. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, aizpildot šādas veidlapas:

32.1. "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei" (3. pielikums);

32.2. "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai" (4. pielikums).

33. Ventspils pilsētas dome līdz 2019. gada 10. janvārim sagatavo pārskatu par 2018. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas nodrošināšanai, aizpildot veidlapu "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai" (4. pielikums).

34. Šo noteikumu 32. un 33. punktā minēto pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – informācija sistēma "ePārskati") atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

35. Ministrija informācijas sistēmā "ePārskati" 20 darbdienu laikā pēc pārskatu iesniegšanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. janvārim pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumam un apstiprina pārskatus, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu grāmatvedības ierakstu veikšanai. Ministrija izlases kārtībā uz vietas pārbauda pašvaldībām piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietojumu.

36. Ministrija transferta avansa maksājumu atzīst izdevumos, bet pašvaldības saņemto transferta avansa maksājumu atzīst ieņēmumos (pēc ministrijas apstiprinājuma saņemšanas informācijas sistēmā "ePārskati" par attaisnotajiem izdevumiem) atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minētajai informācijai.

37. Ministrija veiktos uzturēšanas izdevumus apstiprina atbilstoši uzkrāšanas principam, bet pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

38. Valsts budžeta dotāciju, kas nav izlietota vai nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, pašvaldība pēc šo noteikumu 3. un 4. pielikuma apstiprināšanas informācijas sistēmā "ePārskati" atmaksā ministrijai 10 darbdienu laikā pēc ministrijas vēstules saņemšanas par atmaksas pieprasījumu.

39. Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 79
Pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
1. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēju
 
Pašvaldība 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 
Banka 
Konta numurs 
Tālrunis 
E-pasts 
 
2. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēja kontaktpersonu
 
Vārds 
Uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 
 
3. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas vieta un laiks
 
Adrese 
Izveides termiņš 
Plānotais atvēršanas datums 
 
4. Publiskais finansējums
 

Valsts budžeta dotācija (euro)

Pašvaldības līdzfinansējums (euro)

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

        
 
5. Informācija par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra plānotajiem izdevumiem (euro)*
 

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcija

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldības līdzfinansējums

1.Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) attiecināmās izmaksas:  
1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (uzbrauktuvju izbūve, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un/vai audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi)  
1.2.klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu  
1.3.darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu, telefoniju un POS termināli norēķinu veikšanai uz vietas ar maksājumu karti  
1.4.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās  
1.5.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai  
1.6.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti  
1.7.viena publiskas pieejas datora iegāde un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā  
1.8.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde  
2.Uzturēšanas (kārtējās) attiecināmās izmaksas:  
2.1.kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma  
2.2.personāla telpu noma un īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana)  
2.3.sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas  
3.Atlīdzība nodarbinātajiem  

Kopā

  
 
6. Apliecinājums
 
Apliecinu, ka pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā segs ne mazāk kā 30 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām un ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām.
 
7. Pielikumi
 
1.Pašvaldības domes lēmums par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

uz ____ lp.

2.Telpu plāns valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

uz ____ lp.

 
8. Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona
 
   

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 79
Valsts budžeta dotācijas apmērs 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei

1. Valsts budžeta dotācijas apmērs valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes attīstības centros

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Vecumnieku novads

11 725

 

Kopā

11 725

2. Valsts budžeta dotācijas apmērs valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu un reģionālās nozīmes attīstības centros

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Aizputes novads

6900

2.

Aizkraukles novads

6900

3.

Aglonas novads

6900

4.

Aknīstes novads

6900

5.

Alojas novads

6900

6.

Alsungas novads

6900

7.

Amatas novads

6900

8.

Apes novads

6900

9.

Auces novads

6900

10.

Ādažu novads

9660

11.

Baldones novads

6900

12.

Baltinavas novads

6900

13.

Balvu novads

9660

14.

Beverīnas novads

6900

15.

Brocēnu novads

6900

16.

Carnikavas novads

6900

17.

Cesvaines novads

6900

18.

Ciblas novads

6900

19.

Dagdas novads

6900

20.

Daugavpils novads

13 800

21.

Dundagas novads

6900

22.

Engures novads

6900

23.

Ērgļu novads

6900

24.

Grobiņas novads

6900

25.

Gulbenes novads

13 800

26.

Ikšķiles novads

6900

27.

Ilūkstes novads

6900

28.

Inčukalna novads

6900

29.

Jaunpiebalgas novads

6900

30.

Jaunpils novads

6900

31.

Jelgavas novads

13 800

32.

Jēkabpils novads

6900

33.

Kandavas novads

6900

34.

Kocēnu novads

6900

35.

Krimuldas novads

6900

36.

Ķeguma novads

6900

37.

Ķekavas novads

13 800

38.

Lielvārdes novads

9660

39.

Lubānas novads

6900

40.

Mazsalacas novads

6900

41.

Mālpils novads

6900

42.

Mērsraga novads

6900

43.

Naukšēnu novads

6900

44.

Neretas novads

6900

45.

Nīcas novads

6900

46.

Ozolnieku novads

9660

47.

Pārgaujas novads

6900

48.

Pāvilostas novads

6900

49.

Pļaviņu novads

6900

50.

Priekules novads

6900

51.

Priekuļu novads

6900

52.

Raunas novads

6900

53.

Rēzeknes novads

13 800

54.

Riebiņu novads

6900

55.

Rojas novads

6900

56.

Ropažu novads

6900

57.

Rucavas novads

6900

58.

Rugāju novads

6900

59.

Rundāles novads

6900

60.

Rūjienas novads

6900

61.

Salacgrīvas novads

6900

62.

Salas novads

6900

63.

Salaspils novads

13 800

64.

Saulkrastu novads

6900

65.

Sējas novads

6900

66.

Skrundas novads

6900

67.

Smiltenes novads

9660

68.

Stopiņu novads

9660

69.

Strenču novads

6900

70.

Tērvetes novads

6900

71.

Tukuma novads

13 800

72.

Vaiņodes novads

6900

73.

Valkas novads

6900

74.

Varakļānu novads

6900

75.

Vecpiebalgas novads

6900

76.

Viesītes novads

6900

77.

Viļakas novads

6900

78.

Viļānu novads

6900

 

Kopā

603 060

3. Valsts budžeta dotācijas apmērs vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Ventspils pilsētas dome

65 000

 

Kopā

65 000

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 79
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 79 "Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. VARAM_KAC_IZV

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Pārskata gads 
 

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

  

II

IZDEVUMI (2000 + 5000)    

2000

Preces un pakalpojumi    

2200

Pakalpojumi    

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi    

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par apkuri    

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi    

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Bankas komisija, pakalpojumi    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana    

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli    

5000

Pamatkapitāla veidošana 

x

 

x

5100

Nemateriālie ieguldījumi 

x

 

x

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 

x

 

x

5121

Datorprogrammas 

x

 

x

5129

Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

x

 

x

5200

Pamatlīdzekļi 

x

 

x

5230

Pārējie pamatlīdzekļi 

x

 

x

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi 

x

 

x

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

x

 

x

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 

x

 

x

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 

x

 

x

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 

x

 

x

      

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

 
Apliecinu, ka saņemtā valsts budžeta dotācija izmantota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 79 "Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  
 
Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 79
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2018. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 79 "Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. VARAM_KAC_UZT

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Pārskata gads 
 

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

  

II

IZDEVUMI (1000 + 2000 + 5000)    

1000

Atlīdzība    

1100

Atalgojums    

1110

Mēnešalga    

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)    

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas    

1147

Piemaksa par papildu darbu    

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi    

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

2000

Preces un pakalpojumi    

2200

Pakalpojumi    

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi    

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par apkuri    

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi    

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Bankas komisija, pakalpojumi    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana    

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi    

2270

Citi pakalpojumi (aizpilda Ventspils pilsētas dome)    

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli    
      

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

 
Apliecinu, ka saņemtā valsts budžeta dotācija izmantota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 79 "Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  
 
Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
16.02.2018