Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Liepājā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 13.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
3.panta trešo daļu
un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24.panta otro daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 114.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Liepājas pilsētā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Liepājas pilsētas vēsturiskā centra (turpmāk - kultūras pieminekļi) - saglabāšanai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei, kā arī de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus".

2. Papildināt noteikumus ar 3.1punktu šādā redakcijā:

"3.1 Attiecīgā budžeta gada ietvaros:

3.11. 20 (divdesmit) procenti no piešķirtā līdzfinansējuma tiek paredzēti noteikumu 22.1., 22.2., 22.3. un 22.6.punktā minēto atbalstāmo izmaksu līdzfinansēšanai;

3.12. 80 (astoņdesmit) procenti no piešķirtā līdzfinansējuma tiek paredzēti pārējo noteikumu 22.punkta apakšpunktos minēto atbalstāmo izmaksu līdzfinansēšanai.

Noteikumu 3.11. vai 3.12.apakšpunktā noteiktais procentuālais līdzfinansējuma sadalījums var tikt mainīts, ja izsludinātās projektu atlases ietvaros kādā no šīm sadaļām pieprasījums pēc līdzfinansējuma ir mazāks par procentuālo robežu".

3. Papildināt noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 DE MINIMIS ATBALSTA NOSACĪJUMI SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM, KAS PRETENDĒ UZ LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANU

10.1 Ja līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķir šo noteikumu 11. un 12.punktā norādītajiem atbalsta pretendentiem, kuru attiecīgajos īpašumos tiek veikta saimnieciskā darbība, un atbalsts, uz kuru šīs personas pretendē, uzskatāms par komercdarbības atbalstu, tad atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai radušos attiecināmo izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem drīkst piešķirt līdz minētās regulas darbības beigām, proti, līdz 2021.gada 30.jūnijam.

10.2 Ja atbalsts tiek sniegts kultūras pieminekļa saglabāšanai īpašumā, kura daļā tiek veikta saimnieciskā darbība, vai kultūras pieminekļa saglabāšanai daudzdzīvokļu mājā, kuras kādā no dzīvokļiem tiek veikta saimnieciskā darbība, šo noteikumu 10.1 punktā norādītajām personām, piesakoties de minimis atbalstam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli šīs personas īpašuma vai kopīpašuma daļai kultūras pieminekļa saglabāšanas izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības piešķirtā atbalsta (līdzfinansējuma) daļu.

10.3 Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

10.4 Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības atbalstu uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz desmit gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

10.5 Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā.

10.6 Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktos norādītajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

10.7 Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai".

4. Papildināt noteikumu 11.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "un kurai" ar vārdiem "uz projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā brīdi".

5. Papildināt noteikumu 13.punktu ar 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai tiek sniegts kā atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts".

6. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām ir saņemts finansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar de minimis atbalstu par citām atbalstāmām izmaksām līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam".

7. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja saņemtais pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļa saglabāšanai sasniedz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) euro".

8. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Komisija, izvērtējot projekta iesniedzēju, pārbauda, vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punkta prasībām un noteikumu III.1 nodaļas prasībām, ja prasītais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja atbilstību noteikumu 11.punkta prasībām, komisija informāciju iegūst pašvaldībai pieejamās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja iesniegtajai informācijai, komisija var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju".

9. Izteikt 1.pielikuma tabulas "Iesnieguma veidlapa" sadaļu "Informācija par saglabājamo kultūras pieminekli" šādā redakcijā:

Informācija par saglabājamo kultūras pieminekli
(brīvā formā sniedz informāciju, kas zināma par saglabājamo kultūras pieminekli)

Kultūras pieminekļa statuss piešķirts
(norāda tiesisko pamatu un datumu)
 
Iepriekš veiktie kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi
(norāda informāciju par veiktajiem kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu veidiem, to raksturojums)
 
Iepriekš saņemtais pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļa saglabāšanai
(norāda visa iepriekš saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļa saglabāšanai summu euro)
 

10. Izteikt 2.pielikuma tabulas "Projekta iesniegumu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa" sadaļu "Paredzēto darbu veids" šādā redakcijā:

Paredzēto darbu veids:          

Kompleksa ēkas restaurācija

5

       

Kompleksa ēkas restaurācija, kuras realizācija tiek veikta pa kārtām

4

       

Ēkas daļas restaurācija

3

       

Būvamatniecības izstrādājumu restaurācija

2

       

Konservācijas darbi

1

       

11. Izteikt 2.pielikuma tabulas "Projekta iesniegumu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa" sadaļu "Paredzēto darbu rezultāta pieejamība sabiedrības apskatei" šādā redakcijā:

Paredzēto darbu rezultāta pieejamība sabiedrības apskatei:          

Brīvi pieejams no publiskās ārtelpas

7

       

Pieejams objekta īpašnieka noteiktajā kārtībā

1

       

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētā ir 32 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, 2 valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi un valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kura sastāvdaļas ir 628 vēsturiskas ēkas. Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs. Liepājas pilsētas pašvaldība līdz šim ir veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā īpašumā esošos valsts aizsargājamos arhitektūras pieminekļus (Liepājas Latviešu biedrības nams, Liepājas muzeja ēkas, Liepājas valsts 1.ģimnāzijas ēka u.c.) un jau trīs gadus atbalsta ar līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanu Liepājas pilsētā.
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.
Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.
Saistošo noteikumu "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" (turpmāk - saistošie noteikumi) mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka:
- kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai;
- atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru;
- projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;
- de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumos noteiktās kārtības izpildei Liepājas pilsētas dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami kultūras pieminekļu saglabāšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saglabājot kultūras pieminekļus, uzlabojas pilsētas vides kvalitāte kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Grozījumi saistošajos noteikumos tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.02.2018