Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Noguldītājs zaudē prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu dienā, kad pagājuši pieci gadi no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir pamats šā likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam."

2. 8. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā reizi ceturksnī veic noguldījumu garantiju fondā maksājumu 0,05 procentu apmērā no segto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī, kas reizināts ar Komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināto korekcijas koeficientu. Nosakot kārtību, kādā aprēķināms korekcijas koeficients, Komisija ņem vērā noguldījumu piesaistītāja kapitāla pietiekamības, likviditātes, lielo riska darījumu rādītājus, noguldījumu piesaistītāja kredītportfeļa kvalitāti iepriekšējā kalendāra gadā, kā arī noguldījumu piesaistītāja komercdarbības plānu un stratēģiju.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nosakot korekcijas koeficientu, noguldījumu garantiju fondā veicamo maksājumu nedrīkst samazināt vairāk par 25 procentiem un nedrīkst palielināt vairāk par 100 procentiem."

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanai nepieciešamās informācijas sagatavošana, iesniegšana un apstrāde

Komisija nosaka kārtību un termiņu, kādā:

1) aprēķināmi noguldījumu piesaistītāja maksājumi noguldījumu garantiju fondā, nosakot veidu, kādā minētie maksājumi izpildāmi;

2) sagatavojams un Komisijai iesniedzams pārskats par segtajiem noguldījumiem;

3) apkopojama un Komisijai sniedzama informācija par garantēto atlīdzību."

4. 17. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "iesniegt" ar vārdu "nodrošināt";

izslēgt otro daļu.

5. Papildināt 19. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai."

6. Aizstāt 21. pantā vārdus "noguldījumu piesaistītājs" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdiem "Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā" (attiecīgā locījumā un skaitlī).

7. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja Komisija nenodrošina, ka garantētā atlīdzība ir pieejama šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, tā lemj par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk kā 100 euro apmērā, bet ne vairāk kā segtā noguldījuma apmērā. Daļēja garantētā atlīdzība ir pieejama, sākot no sestās darbdienas pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. janvārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. janvārī

07.02.2018