Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 34

Rīgā 2018. gada 16. janvārī (prot. Nr. 3 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
25. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207. nr.; 2009, 103., 206. nr.; 2010, 40. nr.; 2011, 205. nr.; 2013, 118., 173. nr.; 2015, 108. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 42. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"42. Audžuģimene (izņemot specializēto audžuģimeni) atkarībā no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita saņem atlīdzību šādā apmērā:";

1.2. papildināt 43.1. apakšpunktu aiz vārdiem "mazāks par" ar vārdu "divkāršu";

1.3. aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

1.4. papildināt noteikumus ar 52., 53., 54., 55., 56. un 57. punktu šādā redakcijā:

"52. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas par šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētā pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam, valsts nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai.

53. Šo noteikumu 52. punktā minēto mērķdotāciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F = A x P x 2 x 12 mēneši/365 dienas/2 x D x 50 %, kur

F - mērķdotācijas apmērs;

A - valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

P - procentu likme, kāda noteikta Ministru kabineta noteikumos par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, atkarībā no bērna vecuma;

D - dienu skaits mēnesī, kad bērns ievietots audžuģimenē.

54. Lai saņemtu šo noteikumu 52. punktā minēto mērķdotāciju, pašvaldība līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam, izmantojot Valsts kases informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma", iesniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu (6. pielikums). Pašvaldība mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai norāda kontu Valsts kasē vai kredītiestādē.

55. Labklājības ministrija:

55.1. pēc šo noteikumu 54. punktā minētā pārskata apstiprināšanas 10 darbdienu laikā veic mērķdotācijas maksājumu pašvaldībai;

55.2. ir tiesīga izlases kārtībā veikt mērķdotācijas izlietojuma kontroli, pieprasot pašvaldībai informāciju par bērnu uzturam paredzētā pabalsta palielinājumu un ar to saistītos dokumentus.

56. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 54. punktā un 55.2. apakšpunktā minētajos dokumentos vai pārkāpumus bērnu uzturam paredzētā pabalsta izmaksā, Labklājības ministrija pārtrauc mērķdotācijas izmaksu līdz korekciju veikšanai vai pārkāpumu novēršanai. Pēc korekciju veikšanas vai pārkāpumu novēršanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu. Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.

57. Ja Labklājības ministrija vai pašvaldība konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, pašvaldība iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi norāda kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas. Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajos mēnešos pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.";

1.5. papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 1036

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Veidlapa Nr.18_UZT

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu

 

 

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Iestādes nosaukums

 

Pārskata gads

 

Pārskata periods (mēnesis) 

 

euro

Rādītāja nosaukums/ bērna vecums

0-6 (ieskaitot) gadi

7-18 (ieskaitot) gadi

Kopā pārskata periodā (ar korekciju)

pārskata periodā

korekcija**

no gada sākuma

pārskata periodā

korekcija**

no gada sākuma

 

A

1

2

3

4

5

6

7

Bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenēs

 

x

x

 

x

x

 
Pašvaldības izmaksātais finansējums audžuģimenēm bērnu uzturam pilnā apmērā

 

 

 

 

 

 

 
Apmaksāto cilvēkdienu skaits*

 

 

 

 

 

 

 
Mērķdotācija 1 dienai

 

x

x

 

x

x

x

Saņemamās mērķdotācijas apmērs

 

 

 

 

 

 

 
Pašvaldībai pārskaitāmais mērķdotācijas apmērs kopā

x

x

x

x

x

 
Piezīmes.
1. * Norāda dienu skaitu kopā par visiem bērniem, kas pārskata mēnesī bija ievietoti audžuģimenē un par kuriem pašvaldība maksā uzturlīdzekļus (ja mainās audžuģimene, bērnu audžuģimenes maiņas dienā norāda tikai pie vienas ģimenes).
2. ** Norāda, ja tiek precizēta iepriekšējos pārskatos sniegtā informācija.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Pašvaldības rekvizīti:              
Saņēmēja nosaukums              
Saņēmēja maksājumu iestāde              
Saņēmēja BIC kods              
Saņēmēja konta numurs              
               
Pieprasījuma sagatavotājs: 
Vārds, uzvārds              
Amats              
Tālrunis              
E-pasts              
               
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona  
 

(vārds, uzvārds)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā"

2. Noteikumi piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

19.01.2018