Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-25

Jelgavā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.15/2)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.234) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

2. Aizstāt noteikumu 6.punktā vārdus "ģimenes pārstāvis" ar vārdiem "līdziesniedzējs (pilnvarots pilngadīgs ģimenes loceklis)".

3. Aizstāt noteikumu 7.punktā vārdus "par uzturu un mājokli" ar vārdiem "pamatvajadzību nodrošināšanai".

4. Aizstāt noteikumu 12.punktā vārdus "citiem dokumentiem" ar vārdiem "citiem apliecinošiem dokumentiem un izziņām".

5. Papildināt noteikumus ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Parakstot šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai un/vai pašvaldības pabalsta pieprasīšanai".

6. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Noteikumu 11.1.-11.7.apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 11.1., 11.2., 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu.".

7. Izteikt noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:

15.1. sadarboties ar sociālā darba speciālistu, lai pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavotu iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - deklarācija), izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas;

15.2. parakstīt pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot sniegtās informācijas patiesumu;

15.3. iesniegt apliecinošos dokumentus un izziņas, kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;

15.4. atļauj apsekot dzīvesvietu, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

15.5. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pašvaldības pabalstu saņemšanai.".

8. Izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

"16. JSLP sociālā darba speciālists saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

16.1. sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas, apliecina deklarācijas pieņemšanu un to reģistrē;

16.2. pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, ja nepieciešams, apseko ģimenes (personas) dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu;

16.3. veic ģimenes (personas) sociālās situācijas izvērtēšanu;

16.4. sagatavo vienošanos par līdzdarbību".

9. Aizstāt noteikumu 21.3., 34.1.3. un 34.2.3.apakšpunktā skaitli "235,00" ar skaitli "265,00".

10. Papildināt noteikumu 53.punktu aiz vārda "vitamīnu" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu akūtai (pēkšņai) slimībai vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājumam,".

11. Aizstāt noteikumu 81.punktā skaitli "25,00" ar skaitli "30,00".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.17-25 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam.

Tiek precizēta kārtība pašvaldības pabalstu saņemšanai, nosakot personas (ģimenes) un sociālā darba speciālista pienākumus, kā arī precizēta definīcija "ģimene".

Par 30,00 euro tiek palielināts ienākumu līmenis aizbildņa ģimenei, kuru ņem vērā, veicot ienākumu un materiāla stāvokļa novērtējumu pašvaldības pabalstu saņemšanai, kas paplašinās iespējas bērniem, kuri uzturas šajās ģimenēs, saņemt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un individuālo mācību piederumu iegādei.

Tiek precizēta kārtība pabalsta medikamentu saņemšanai, paplašinot pabalsta pieprasītāja iespējas saņemt kompensāciju par vitamīnu iegādi gadījumos, kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu pēkšņai slimībai vai tās paasinājumam.

Palielināts ikgadēja pabalsta rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam apmērs par 5,00 euro.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam, precizējot kārtību pašvaldības pabalstu saņemšanai, nosakot personas (ģimenes) un sociālā darba speciālista pienākumus, kā arī definīciju "ģimene".

Nepieciešams par 30,00 euro palielināt ienākumu līmeni aizbildņa ģimenei, kuru ņem vērā, veicot ienākumu un materiāla stāvokļa novērtējumu pašvaldības pabalstu saņemšanai, kas paplašinās iespējas bērniem, kuri uzturas šajās ģimenēs, saņemt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un individuālo mācību piederumu iegādei.

Papildus nepieciešams precizēt kārtību pabalsta medikamentu saņemšanai, paplašinot pabalsta pieprasītāja iespējas saņemt kompensāciju par vitamīnu iegādi gadījumos, kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu pēkšņai slimībai vai tās paasinājumam.

Nepieciešams palielināt ikgadēja pabalsta rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam apmēru par 5,00 euro (no 25,00 euro uz 30,00 euro), lai pielīdzinātu šī pabalsta apmēru Zemgales plānošanas reģiona vidējā pabalsta lielumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2018.gada budžetā.

Lai palielināt ikgadēja pabalsta rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam apmēru par 5,00 euro, 2018.gada budžetā papildus nepieciešams 405,00 euro (81 dalībnieks X 5,00 euro).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

17.01.2018