Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-24

Jelgavā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.15/1)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministra kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30. un 31.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 234) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes" (attiecīgā locījumā)"".

2. Aizstāt noteikumu 6.punktā vārdus "ģimenes pārstāvis" ar vārdiem "līdziesniedzējs (pilnvarots pilngadīgs ģimenes loceklis)".

3. Aizstāt noteikumu 7.punktā vārdus "par uzturu un mājokli" ar vārdiem "pamatvajadzību nodrošināšanai".

4. Aizstāt noteikumu 11.punktā vārdus "citiem dokumentiem" ar vārdiem "citiem apliecinošiem dokumentiem un izziņām".

5. Papildināt noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā:

"11.1 Parakstot šo noteikumu 11.punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai un/vai sociālās palīdzības pabalsta pieprasīšanai".

6. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētos pabalstus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.".

7. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Noteikumu 10.3-10.6.apakšpunktā minētos pabalstus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.".

8. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:

14.1. sadarboties ar sociālā darba speciālistu, lai pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavotu iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - deklarācija), izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas;

14.2. parakstīt pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot sniegtās informācijas patiesumu;

14.3. iesniegt apliecinošos dokumentus un izziņas, kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;

14.4. atļaut apsekot dzīvesvietu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

14.5. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pabalstu saņemšanai.".

9. Izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

"16. JSLP sociālā darba speciālists saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

16.1. sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas, apliecina deklarācijas pieņemšanu un to reģistrē;

16.2. pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, ja nepieciešams, apseko ģimenes (personas) dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu;

16.3. veic ģimenes (personas) sociālās situācijas izvērtēšanu;

16.4. sagatavo vienošanos par līdzdarbību".

10. Aizstāt noteikumu 28.1.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "120,00 euro" ar skaitli un vārdiem "60,00 euro uz trim mēnešiem".

11. Svītrot noteikumu 29.punktā vārdu un skaitli "un 28.1.5.".

12. Svītrot noteikumu 46.punktā aiz vārda "situācijā" vārdus "(stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi)".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.17-24 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam.

Tiek precizēta kārtība sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, nosakot personas (ģimenes) un sociālā darba speciālista pienākumus, kā arī precizēta definīcija "ģimene".

Visā noteikumu tekstā termins "ārkārtas situācijā" aizstāts ar terminu "krīzes situācijā".

Tiek precizēta kārtība dzīvokļa pabalsta saņemšanai maznodrošinātai ģimenei ar bērniem, nosakot pabalsta saņemšanas termiņu uz trim mēnešiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam.

Nepieciešams precizēt kārtību sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai un noteikt ģimenes (personas), kā arī sociālā darba speciālista pienākumus, kā arī definīciju "ģimene". Visā noteikumu tekstā terminu "ārkārtas situācijā" nepieciešams aizstāt ar terminu "krīzes situācijā". Nepieciešams precizēt kārtību dzīvokļa pabalsta saņemšanai maznodrošinātai ģimenei ar bērniem, nosakot pabalsta saņemšanas termiņu uz trim mēnešiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

17.01.2018