Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Talsos 2017. gada 16. novembrī (prot. Nr. 24, 4. p., lēmums Nr. 472)

Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā"

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas
1. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9. panta pirmo daļu, 33. panta otro daļu un 35. panta trešo, ceturto daļu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā" (Talsu novada domes 29.04.2010. sēdes protokols Nr. 10, 49. punkts, lēmums Nr. 321) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu."

2. Aizstāt 2.2.1. apakšpunktā skaitli "275" ar skaitli "290".

3. Aizstāt 2.2.2. apakšpunktā skaitli "260" ar skaitli "275".

4. Aizstāt 2.2.3. apakšpunktā skaitli "245" ar skaitli "260".

5. Aizstāt 2.2.4. apakšpunktā skaitli "230" ar skaitli "245".

6. Aizstāt 2.2.5. apakšpunktā skaitli "215" ar skaitli "230".

7. Aizstāt 2.2.6. apakšpunktā skaitli "180" ar skaitli "195".

8. Aizstāt 2.5. punktā skaitli un vārdus "12 kalendāra mēnešu laikā" ar vārdiem "sešu mēnešu periodā."

9. Aizstāt 3.2.2. apakšpunktā vārdus "norēķinu konta izdruka" ar vārdiem "katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta izraksti."

10. Svītrot 4.3. punktā otro teikumu.

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.6. punktu:

"4.6. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku - vienu kalendāra mēnesi."

Talsu novada domes priekšsēdētājs E.Zelderis

 

Saistošo noteikumu Nr. 29 "Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par grozījumiem 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā"" (turpmāk - noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu, saskaņā ar kuru Pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt dažādus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, lai uzlabotu dzīves līmeni. Projektā ir precizēti jēdzieni un termiņi, pamatojoties uz normatīvo aktu aktuālajām redakcijām.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumu projektā paredzēts paaugstināt par 15 euro kritēriju slieksni situācijās, kad ģimenei (personai) var tikt piemērots maznodrošinātā statuss. Paaugstinājums nepieciešams pamatojoties uz to, ka valstī tiek paaugstināta minimālā darba alga un pensiju indeksācija vidēji par 10 euro. Ietekmi uz budžetu šobrīd nav iespējams aprēķināt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs E.Zelderis

09.01.2018