Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.51

Daugavpilī 2017.gada 29.decembrī (prot. Nr.42, 26.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 72.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un uzaicinātām personām";

2. Izteikt Noteikumu 73.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.2. deputātu jautājumi ziņotājam un uzaicinātām personām";

3. Papildināt Noteikumu 74.1 punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzaicinātajām personām vārds var tikt dots pēc ziņojuma pirms debašu sākuma.";

4. Izteikt Noteikumu 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma un uzaicināto personu precizējošas informācijas sniegšanas deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam un uzaicinātajām personām jautājumus. Ja debates netiek atklātas, domes deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.";

5. Papildināt Noteikumus ar 86.1 un 86.2 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Jautājums formulējams tā, lai tas attiektos uz izskatāmā lēmuma projekta būtību un lai uz to būtu iespējams atbildēt īsi un konkrēti. Nav pieļaujams jautājumā ietvert vērtējumu. Domes sēdes vadītājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu, ja deputātu jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu kopā pārsniedz desmit minūtes. Pēc deputāta lūguma sēdes vadītājs var pagarināt jautājumu uzdošanas ilgumu.

86.2 Jautājumu uzdošanu un atbilžu sniegšanu vada sēdes vadītājs. Ja jautājums nav saistīts ar izskatāmo lēmuma projektu vai tas neatbilst jautājuma formulējuma prasībām, jautājums var tikt noraidīts, ja pēc sēdes vadītāja ierosinājuma par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo deputātu skaita. Noraidītā jautājuma vietā var uzdot citu jautājumu.";

6. Izteikt Noteikumu 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Deputātu priekšlikumi par lēmumu projektu grozījumiem izskatāmi pēc debašu noslēguma. Deputātiem priekšlikumi jāformulē precīzi un konkrēti".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.51 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu pašvaldības nolikums nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību, pašvaldības darba organizāciju. Domes sēžu organizācijas uzlabošanai nepieciešams precizēt domes darba reglamentu.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek precizēta pašvaldības nolikuma VI nodaļa "Domes darba reglaments" attiecībā uz jautājumu uzdošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

30.12.2017