Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

Izdarīt Dziesmu un deju svētku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.; 2013, 53., 119. nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Veselības ministrija Dziesmu un deju svētku laikā veic pārraudzību veselības jomā un nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību svētku dalībniekiem un skatītājiem.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Dziesmu un deju svētku atspoguļošanu un popularizēšanu nodrošina sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Dziesmu un deju svētku norises gadā sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sabiedriskā pasūtījuma ietvaros valsts budžetā paredz nepieciešamo papildu finansējumu."

2. Papildināt 8. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Jaunu Dziesmu un deju svētku padomi apstiprina ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Dziesmu un deju svētku padomes locekļu pilnvaru beigām."

3. 8.1 pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Rīcības komiteja izveido kārtējo Dziesmu un deju svētku operatīvās vadības grupu un ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Dziesmu un deju svētku atklāšanas dienas apstiprina svētku nodrošinājuma plānu, tai skaitā risku vadības plānu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Rīcības komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par Dziesmu un deju svētku vai svētku atsevišķu pasākumu pārtraukšanu, atlikšanu vai atcelšanu ārkārtas situācijā, tai skaitā tad, ja ir apdraudēta Dziesmu un deju svētku dalībnieku vai skatītāju dzīvība vai veselība, sabiedriskā kārtība vai sabiedrības drošība. Pēc vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas rīcības komitejas priekšsēdētājs nekavējoties sasauc rīcības komitejas sēdi, kurā lemj par turpmāko rīcību."

4. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Operatīvās vadības grupa

(1) Operatīvās vadības grupas sastāvu apstiprina rīcības komitejas priekšsēdētājs.

(2) Operatīvās vadības grupā iekļauj Dziesmu un deju svētku rīkotāja pārstāvi, Rīgas pilsētas izpilddirektoru, pārstāvjus no Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas pašvaldības policijas un Rīgas domes Satiksmes departamenta.

(3) Operatīvās vadības grupas vadītājs ir Dziesmu un deju svētku rīkotāja pārstāvis.

(4) Operatīvās vadības grupas pienākums ir Dziesmu un deju svētku rīkotāja vārdā nodrošināt Dziesmu un deju svētku pasākumu nepārtrauktu un preventīvu drošības vadību un, ja nepieciešams, arī ārkārtas situācijas vadību.

(5) Operatīvās vadības grupas vadītājs ārkārtas situācijās ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Dziesmu un deju svētku atsevišķu pasākumu pārtraukšanu, atlikšanu vai atcelšanu, par to nekavējoties informējot rīcības komitejas priekšsēdētāju.

(6) Operatīvās vadības grupa atbilstoši Dziesmu un deju svētku pasākumu norises plānam un apstiprinātajām norises vietām izveido pasākumu operatīvās vadības apakšgrupas. Pasākumu operatīvās vadības apakšgrupu sastāvu apstiprina operatīvās vadības grupas vadītājs.

(7) Pasākuma operatīvās vadības apakšgrupa atrodas apstiprinātā Dziesmu un deju svētku pasākuma norises vietā un nodrošina tā drošu un nepārtrauktu norisi.

(8) Pasākuma operatīvās vadības apakšgrupas vadītājs ārkārtas situācijās ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Dziesmu un deju svētku pasākuma pārtraukšanu vai atcelšanu, ja tajā ir tieši apdraudēta Dziesmu un deju svētku sabiedriskā kārtība, dalībnieku un skatītāju drošība, dzīvība vai veselība. Par pieņemto lēmumu pasākuma operatīvās vadības apakšgrupas vadītājs nekavējoties informē operatīvās vadības grupas vadītāju.

(9) Operatīvās vadības grupai, ja nepieciešams, ir tiesības tās uzdevumu izpildē piesaistīt citas institūcijas un organizācijas."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz 2018. gada 10. janvārim izveidotās Dziesmu un deju svētku padomes pilnvaru laiks izbeidzas 2018. gada 30. novembrī. Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam Ministru kabinets apstiprina jaunu Dziesmu un deju svētku padomi, kuras pilnvaru laiks nosakāms, ievērojot šā likuma 8. panta otrās daļas noteikumu, kas stājas spēkā 2018. gada 10. janvārī."

Likums stājas spēkā 2018. gada 10. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. janvārī

10.01.2018