Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.163

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 11.p.)

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 27.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 (turpmāk - SIA "BABĪTES SILTUMS"), 2017.gada 24.novembra iesniegumu Nr.1.7.-130 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā (dabasgāzes) cena.

Regulators konstatē

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

2. Likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots Likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

3. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. Metodikas 43.7 punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

6. No Metodikas 43.8 punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

7. Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. SIA "BABĪTES SILTUMS" ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar numuru Nr.SR0015 un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.ST0004.

9. Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulators 2008.gada 19.februārī izsniedza SIA "BABĪTES SILTUMS" licenci Nr.E2104 siltumenerģijas pārvadei uz laiku no 2008.gada 19.februāra līdz 2028.gada 18.februārim.

10. SIA "BABĪTES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2013.gada 27.septembra lēmumu Nr.181 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 112.nr.) un 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.79 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 93.nr.) (turpmāk kopā - Lēmumi). Ar Lēmumiem apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

11. SIA "BABĪTES SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja Iesniegumā izteikto lūgumu un izteica atbalstu sagatavotajam lēmumam

Regulators secina

1. SIA "BABĪTES SILTUMS" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Metodiku dabasgāzes cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmumi, kurus pieņemot, Regulators izvērtēja visas SIA "BABĪTES SILTUMS" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs SIA "BABĪTES SILTUMS".

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "BABĪTES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "BABĪTES SILTUMS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu SIA "BABĪTES SILTUMS" ir iespējamas dabasgāzes cenas izmaiņas. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja SIA "BABĪTES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus SIA "BABĪTES SILTUMS" savlaicīgāk reaģēt uz dabasgāzes cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja SIA "BABĪTES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "BABĪTES SILTUMS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "BABĪTES SILTUMS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 5.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "BABĪTES SILTUMS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "BABĪTES SILTUMS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "BABĪTES SILTUMS" Metodikas 43.9 1. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "BABĪTES SILTUMS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "BABĪTES SILTUMS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "BABĪTES SILTUMS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8, 43.9 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1., 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "BABĪTES SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs SIA "BABĪTES SILTUMS";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "BABĪTES SILTUMS" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā;

4. uzdot SIA "BABĪTES SILTUMS" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām līdz attiecīgā mēneša pēdējai darbdienai;

5. uzdot SIA "BABĪTES SILTUMS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu, iesniedzot līguma kopiju, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "BABĪTES SILTUMS" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

21.12.2017