Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

1. pants. 2017. gada 20. aprīlī parakstītais Otrais protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk - Otrais protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Otrajā protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3. pants. Otrais protokols stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Otrais protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 30. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 19. decembrī

 

OTRAIS PROTOKOLS, AR KURU GROZA LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN SINGAPŪRAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMU PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA NODOKĻIEM

Latvijas Republikas valdība un Singapūras Republikas valdība,

apliecinādamas vēlēšanos grozīt 1999.gada 6.oktobrī Singapūrā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā Protokolu (turpmāk - "Līgums"),

ir vienojušās par turpmāko.

I pants

Līguma 3.panta (Vispārīgās definīcijas) 1.punkta (b) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"(b) jēdziens "Singapūra" nozīmē Singapūras Republiku un, lietots ģeogrāfiskā nozīmē, ietver tās sauszemes teritoriju, iekšējos ūdeņus un teritoriālo jūru, kā arī jebkuru kuģojamu teritoriju, kas atrodas aiz teritoriālās jūras, kas ir vai ko nākotnē varētu noteikt saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši starptautiskajām tiesībām kā teritoriju, kurā Singapūra var īstenot suverēnās tiesības vai jurisdikciju uz jūru, jūras un zemes dzīlēm, un dabas resursiem;"

II pants

Līguma 5.panta (Pastāvīgā pārstāvniecība) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"3.

(a) Būvlaukums, celtniecības, montāžas vai instalācijas projekts, vai ar tiem saistīta uzraudzības darbība veido pastāvīgo pārstāvniecību tikai tad, ja šādi būvdarbi, projekts vai darbība notiek ilgāk nekā divpadsmit mēnešus.

(b) pakalpojumu, tai skaitā konsultatīvo pakalpojumu sniegšana, ko veic Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, nodarbinot šī uzņēmuma darbiniekus vai citu personālu, veido pastāvīgo pārstāvniecību tikai, ja šādas darbības (tā paša vai ar to saistīta projekta ietvaros) otrā Līgumslēdzējā Valstī tiek veiktas laika posmu vai laika posmus, kas kopumā pārsniedz 183 dienas jebkurā divpadsmit mēnešu periodā."

III pants

Līguma 10.panta (Dividendes):

1. 2.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"2. Tomēr šīm dividendēm var uzlikt nodokļus arī atbilstoši attiecīgās Valsts normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, bet, ja šo dividenžu patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nepārsniedz:

a) 0 procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu patiesais labuma guvējs ir sabiedrība (kas nav personālsabiedrība);

b) 10 procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

Šis punkts neietekmē nodokļu uzlikšanu sabiedrības peļņai, no kuras izmaksā dividendes."

2. 4.punkta (a) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"(a) Singapūras gadījumā nozīmē Singapūras valdību un ietver:

(i) Singapūras Monetāro iestādi (the Monetary Authority of Singapore);

(ii) GIC Private Limited; un

(iii) ar likumu nodibinātu sabiedrību vai jebkuru iestādi, kas pilnībā pieder Singapūras valdībai, un par kurām katrā atsevišķā gadījumā savstarpēji vienojušās Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes;

IV pants

Līguma 11.panta (Procenti):

1. 2.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"2. Tomēr šiem procentiem var arī uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās Valsts normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tie rodas, bet, ja šo procentu patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nepārsniedz:

(a) 0 procentus no procentu kopapjoma, ja procenti tiek izmaksāti:

(i) otras Līgumslēdzējas Valsts valdībai, kas ir procentu patiesais labuma guvējs;

(ii) otras Līgumslēdzējas Valsts finanšu iestādei, kas ir procentu patiesais labuma guvējs;

(iii) sabiedrībai (kas nav personālsabiedrība) - otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kas ir procentu patiesais labuma guvējs, ja procentus izmaksā sabiedrība - pirmās minētās Līgumslēdzējas Valsts rezidents; vai

(iv) otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kas ir procentu patiesais labuma guvējs, ja procenti tiek izmaksāti par katras Līgumslēdzējas Valsts valdības garantētu vai apdrošinātu aizdevumu, parāda prasību vai kredītu;

(b) 10 procentus no procentu kopapjoma visos pārējos gadījumos."

2. 3.punkts tiek izslēgts, un pārējo punktu numerācija netiek mainīta.

3. 4.punktā vārdi "3.punkts" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "2.punkts".

V pants

Līguma 12.panta (Autoratlīdzības):

1. 2.punktā vārdi "7.5 procenti" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "5 procenti".

2. 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"3. Jēdziens "autoratlīdzība" šajā pantā nozīmē jebkura veida maksājumus, ko saņem kā kompensāciju par jebkuru autortiesību izmantošanu vai par tiesībām izmantot jebkuras autortiesības uz literāru, mākslas vai zinātnisku darbu, ieskaitot kinofilmas, uz jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai par informāciju attiecībā uz ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisku pieredzi."

VI pants

Līguma 22.panta (Priekšrocību ierobežošana) 1. un 2.punkts tiek izslēgti, un pārējo punktu numerācija netiek mainīta.

VII pants

Līguma 24.panta (Diskriminācijas nepieļaušana) 1.punktā tiek izslēgts teikums "Šis noteikums neatkarīgi no 1.panta noteikumiem attiecas arī uz personām, kuras nav vienas Līgumslēdzējas Valsts vai abu Līgumslēdzēju Valstu rezidenti.".

VIII pants

Līguma 26.pants (Informācijas apmaiņa) tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"26.pants - Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes veic tādas informācijas apmaiņu, kas ir paredzami svarīga šī Līguma noteikumu piemērošanai vai nacionālo normatīvo aktu administrēšanai vai izpildīšanai attiecībā uz visu veidu un nosaukumu nodokļiem, kas uzlikti Līgumslēdzēju Valstu vai to politiski administratīvo vienību vai pašvaldību labā, ciktāl šāda nodokļu uzlikšana nav pretrunā ar Līgumu. Līguma 1. un 2.pants neierobežo informācijas apmaiņu.

2. Jebkura informācija, ko saskaņā ar 1.punktā noteikto, saņem Līgumslēdzēja Valsts, ir jāuzskata par tikpat slepenu kā informācija, kas tiek iegūta saskaņā ar šīs Valsts normatīvajiem aktiem un var tikt izpausta tikai tām personām vai varas iestādēm (tajā skaitā tiesām un administratīvajām iestādēm), kas ir iesaistītas 1.punktā minēto nodokļu aprēķināšanā vai iekasēšanā, piespiedu līdzekļu lietošanā vai lietu iztiesāšanā, vai apelāciju izskatīšanā, vai iepriekšminētā pārraudzību. Šīs personas vai iestādes šo informāciju izmanto vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās var izpaust šo informāciju atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos.

3. Nekādā gadījumā 1. un 2.punkta noteikumi nav interpretējami tādējādi, ka tie uzliktu Līgumslēdzējai Valstij pienākumu:

(a) veikt administratīvos pasākumus, kas neatbilst vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts normatīvajiem aktiem un administratīvajai praksei;

(b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts normatīvajiem aktiem vai parasti piemērojamo administratīvo praksi;

(c) sniegt informāciju, kas atklātu jebkuru tirdzniecības, uzņēmējdarbības, rūpniecisko, komerciālo vai profesionālo noslēpumu, vai darījuma procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar sabiedrisko kārtību (ordre public).

4. Ja Līgumslēdzēja Valsts saskaņā ar šo pantu pieprasa sniegt informāciju, otra Līgumslēdzēja Valsts izmanto savus informācijas iegūšanas pasākumus, lai iegūtu pieprasīto informāciju, pat ja tiek uzskatīts, ka pieprasītā informācija otrai valstij nebūtu nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām. Iepriekšējā teikumā minētais pienākums ir pakļauts 3.punkta ierobežojumiem, bet nekādā gadījumā šie ierobežojumi nav interpretējami tādējādi, ka tie Līgumslēdzējai Valstij atļauj atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka tai nav nacionālās intereses attiecībā uz šo informāciju.

5. Nekādā gadījumā 3.punkta noteikumi nav interpretējami tādējādi, ka tie Līgumslēdzējai Valstij atļautu atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka informācijas turētāja ir banka, cita finanšu institūcija, pārstāvis vai persona, kura darbojas uz pilnvarojuma vai uzticības pamata, vai tādēļ, ka tas saistīts ar īpašumtiesībām otrā personā."

IX pants

Līguma 29.pants (Darbības izbeigšana) tiek izslēgts un aizstāts ar turpmāko:

"29.pants - Darbības izbeigšana

Šis līgums ir spēkā, kamēr Līgumslēdzēja Valsts tā darbību izbeidz. Katra Līgumslēdzēja Valsts var izbeigt šī Līguma darbību, pa diplomātiskiem kanāliem iesniedzot rakstisku paziņojumu par izbeigšanu vismaz sešu mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām. Šajā gadījumā Līgums zaudē spēku:

(a) Latvijā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - sākot ar ienākumu, kas gūts janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā iesniegts paziņojums;

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem - sākot ar nodokļiem, kas maksājami par jebkuru finanšu gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā iesniegts paziņojums.

(iii) attiecībā uz 26.pantu (Informācijas apmaiņa) - sākot ar pieprasījumiem, kas veikti pēc tā kalendārā gada, kurā iesniegts paziņojums.

(b) Singapūrā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - sākot ar maksājamajām summām, summām, ko uzskata par samaksātām vai samaksātajām summām (atkarībā no tā, kas noticis vispirms) pēc tā kalendārā gada, kurā iesniegts paziņojums;

(ii) attiecībā uz nodokļiem, kas maksājami (kas nav nodokļi, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī) par jebkuru taksācijas gadu, sākot ar taksācijas gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās otrajā kalendārajā gadā, kas seko kalendārajam gadam, kurā iesniegts paziņojums; un

(iii) visos pārējos gadījumos, tai skaitā pieprasījumus, kas veikti saskaņā ar 26.pantu (Informācijas apmaiņa) - pēc tā kalendārā gada, kurā iesniegts paziņojums."

X pants

1. Līgumslēdzēju Valstu valdības informē viena otru par to, ka ir izpildītas konstitucionālās prasības, lai šis otrais protokols stātos spēkā.

2. Šis otrais protokols stājas spēkā ar šī panta 1.daļā minētā pēdējā paziņojuma datumu, un tā noteikumi tiek piemēroti:

(a) Latvijā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī -sākot ar ienākumu, kas gūts janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Otrais protokols stājas spēkā;

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem - sākot ar nodokļiem, kas maksājami par jebkuru finanšu gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Otrais protokols stājas spēkā;

(iii) attiecībā uz 26.pantu (Informācijas apmaiņa) - sākot ar pieprasījumiem, kas veikti spēkā stāšanās dienā vai pēc tās."

(b) Singapūrā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - sākot ar maksājamajām summām, summām, ko uzskata par samaksātām vai samaksātajām summām (atkarībā no tā, kas noticis vispirms) janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Otrais protokols stājas spēkā;

(ii) attiecībā uz nodokļiem, kas maksājami (kas nav nodokļi, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī) par jebkuru taksācijas gadu, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās otrajā kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Otrais protokols stājas spēkā; un

(iii) attiecībā uz 26.pantu (Informācijas apmaiņa) - sākot ar pieprasījumiem, kas veikti spēkā stāšanās dienā vai pēc tā.

XI pants

Šis otrais protokols, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir spēkā tik ilgi, kamēr Līgums ir spēkā, un tiek piemērots tik ilgi, kamēr pats Līgums ir piemērojams.

TO APLIECINOT, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Otro protokolu ir parakstījuši.

Sastādīts Vašingtonā divos eksemplāros 2017.gada 20.aprīlī latviešu un angļu valodā, turklāt abi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Dana Reizniece-Ozola
Finanšu ministre,
Finanšu ministrija

Singapūras Republikas
valdības vārdā
Indranī Radža
Valsts galvenā ministre,
Finanšu ministrija un
Tieslietu ministrija

 

SECOND PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic Latvia and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Singapore on 6th October 1999 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

Have agreed as follows:

ARTICLE I

With reference to Article 3 (General Definitions) of the Agreement, paragraph 1(b) shall be deleted and replaced by the following:

"(b) the term "Singapore" means the Republic of Singapore and, when used in a geographical sense, includes its land territory, internal waters and territorial sea, as well as any maritime area situated beyond the territorial sea which has been or might in the future be designated under its national law, in accordance with international law, as an area within which Singapore may exercise sovereign rights or jurisdiction with regards to the sea, the sea-bed, the subsoil and the natural resources;"

ARTICLE II

With reference to Article 5 (Permanent Establishment) of the Agreement, paragraph 3 shall be deleted and replaced by the following:

"3.

(a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities connected therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activities last for a period of more than twelve months.

(b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose constitutes a permanent establishment only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve month period."

ARTICLE III

With reference to Article 10 (Dividends) of the Agreement:

1. Paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following:

"2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership);

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid."

2. Paragraph 4(a) shall be deleted and replaced by the following:

"(a) in the case of Singapore means the Government of Singapore, and shall include:

(i) the Monetary Authority of Singapore;

(ii) GIC Private Limited; and

(iii) a statutory body or any institution wholly owned by the Government of Singapore, and in either case as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

ARTICLE IV

With reference to Article 11 (Interest) of the Agreement:

1. Paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following:

"2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 0 per cent of the gross amount of the interest, if the interest is paid to:

(i) the Government of the other Contracting State who is the beneficial owner of the interest;

(ii) a financial institution of the other Contracting State who is the beneficial owner of the interest;

(iii) a company (other than a partnership) that is a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of the interest, where the interest is paid by a company that is a resident of the first-mentioned Contracting State; or

(iv) a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of the interest, where the interest is paid in respect of a loan, debt-claim or credit that is guaranteed or insured by the Government of either Contracting State;

(b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases."

2. Paragraph 3 shall be deleted and the remaining paragraphs shall not be renumbered.

3. In respect of paragraph 4, the term "paragraph 3" shall be deleted and replaced with the term "paragraph 2".

ARTICLE V

With reference to Article 12 (Royalties) of the Agreement:

1. In respect of paragraph 2, the term "7.5 per cent" shall be deleted and replaced by the term "5 per cent".

2. Paragraph 3 shall be deleted and replaced by the following:

"3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience."

ARTICLE VI

With reference to Article 22 (Limitation of Benefit) of the Agreement, paragraphs 1 and 2 shall be deleted and the remaining paragraphs shall not be renumbered.

ARTICLE VII

With reference to Article 24 (Non-Discrimination) of the Agreement, in respect of paragraph 1, the sentence "This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States." shall be deleted.

ARTICLE VIII

Article 26 (Exchange of Information) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"ARTICLE 26 - EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE IX

Article 29 (Termination) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"ARTICLE 29 - Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

(iii) in respect of Article 26 (Exchange of Information), on requests made after the end of that calendar year in which the notice is given.

(b) in Singapore:

(i) in respect of taxes withheld at source, on amounts liable to be paid, deemed paid or paid (whichever is the earliest) after the end of that calendar year in which the notice is given;

(ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after the first day of January in the second calendar year following that calendar year in which the notice is given; and

(iii) in all other cases, including requests made under Article 26 (Exchange of Information) after the end of that calendar year in which the notice is given."

ARTICLE X

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Second Protocol have been complied with.

2. This Second Protocol shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

(a) in Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Second Protocol enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Second Protocol enters into force;

(iii) in respect of Article 26 (Exchange of Information), on requests made on or after the date of entry into force."

(b) in Singapore:

(i) in respect of taxes withheld at source, on amounts liable to be paid, deemed paid or paid (whichever is the earliest) on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Second Protocol enters into force;

(ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after the first day of January in the second calendar year following the year in which the Second Protocol enters into force; and

(iii) in respect of Article 26 (Exchange of Information), for requests made on or after the date of entry into force.

ARTICLE XI

This Second Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Second Protocol.

DONE in duplicate at Washington this 20th day of April 2017 in the Latvian and English languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Latvia
Ms Dana Reizniece-Ozola
Minister of Finance,
Ministry of Finance

For the Government of
the Republic of Singapore
Ms Indranee Rajah
Senior Minister of State,
Ministry of Finance and
Ministry of Law


20.12.2017