Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Rēzeknē 2017.gada 24.novembrī (prot. Nr.15, 4.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis", 2011, Nr.26 (4424)) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 3.punkta ievaddaļā vārdus "Rēzeknes pilsētas dome var piešķirt" ar vārdu "piešķir".

1.2. Aizstāt 4.punktā vārdus "Rēzeknes pilsētas dome" ar vārdiem "Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde".

1.3. Aizstāt 8.punktā skaitli un vārdu "1.decembrim" ar skaitli un vārdu "30.decembrim".

1.4. Svītrot 10.punktā vārdus "un sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Rēzeknes pilsētas domes Finanšu un budžeta komitejas sēdē".

1.5. Svītrot 11.punktu.

1.6. Aizstāt 12.punktā vārdus "Rēzeknes pilsētas dome" ar vārdiem "Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde".

1.7. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē."

1.8. Svītrot 14.punktā vārdu "Domes".

1.9. Svītrot 15.punktu.

2. Grozījumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā""

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajai daļai valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu.

1.2. Saistošo noteikumu grozījumi nosaka, ka lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu turpmāk pieņems Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

1.3. Ar saistošo noteikumu grozījumiem pagarināts iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas termiņš - līdz kārtējā gada 30.decembrim.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Spēkā esošās saistošo noteikumu normas nosaka, ka lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu sagatavo Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde. Sākotnēji lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai Rēzeknes pilsētas domes Finanšu un budžeta komitejas sēdē. Pēc izskatīšanas komitejas sēdē lēmuma projektu virza uz Rēzeknes pilsētas domes sēdi attiecīga lēmuma pieņemšanai.

2.2. Spēkā esošā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība ir laikietilpīga un sarežģīta. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikums tiek pieņemts, izvērtējot iesniedzēja prasījuma atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem. Šo izvērtējumu veic Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde. Tāpēc nav nepieciešams jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu virzīt izskatīšanai komitejas un domes sēdēs.

2.3. Ar saistošo noteikumu grozījumiem paplašinātas Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes kompetences, lai padarītu vienkāršāku un raitāku nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas procesu.

2.4. Spēkā esošās saistošo noteikumu normas nosaka, ka iesniegums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā jāiesniedz līdz kārtējā gada 1.decembrim.

2.5. Iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas termiņa pagarināšana sniegs iespēju personām pieteikties nodokļa atvieglojuma saņemšanai ilgāku laika periodu - līdz kārtējā gada 30.decembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas termiņa pagarināšana samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot prasījumus, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

5.1. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek optimizēts nodokļa atvieglojumu piešķiršanas process, vienkāršotas administratīvās procedūras.

5.2. Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības mājaslapā internetā. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

01.01.2018