Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.291

Valmierā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.16, 28.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.216; 2016, Nr.7) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.1.apakšpunktu;

1.2. aizstāt 4.1.apakšpunktā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes";

1.3. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

11.1. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir pašvaldības iedzīvotājiem un personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

11.2. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā apstākļus, kādos nonācis klients, un to radītās sekas, kā arī klienta spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības.

11.3. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

11.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

11.4.1. katastrofu gadījumos - līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām, veicot pārskaitījumu klienta norādītajā bankas kontā vai pārskaitot to konkrētam pakalpojumu sniedzējam;

11.4.2. citos no klienta gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja klients savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem - līdz vienai valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai, veicot pārskaitījumu klienta norādītajā bankas kontā vai pārskaitot to konkrētam pakalpojumu sniedzējam.

11.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un pabalsta apmēru vai lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālo lietu pārvalde desmit darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.291 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - Likums) 35.panta otro daļu pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2017.gada 9.februārī, stājoties spēkā grozījumiem Likumā, mainījās minētā panta regulējums, paredzot, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 32.punktu pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim piemēro pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" tiek aktualizētas un precizētas noteikumos ietvertās normas.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēta pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība, kā arī pabalsta apmērs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Var palielināties to personu loks, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību krīzes situācijā. Konkrētu ietekmi uz budžetu nav iespējams noteikt, jo nav zināms to personu daudzums, kuri varētu nonākt katastrofu vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2018