Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.289

Valmierā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.16, 25.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.1; 2013, Nr.10; 2013, Nr.246; 2014, Nr.46; 2014, Nr.120; 2014, Nr.247; 2015, Nr.117; 2015, Nr.244; 2016, Nr.216; 2017, Nr.52) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 15.1. apakšpunktu;

1.2. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Uzņēmumam par ēkām, telpu grupām un zemi, ja ēkas vai telpu grupas ir iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, un uzņēmums ir veicis to pārbūvi atbilstoši Būvniecības likumam, un pārbūves rezultātā tiek saglabāts ēkas vēsturiskais veidols un arhitektoniskās vērtības, kā arī šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta multifunkcionāla kultūras un mākslas centra darbība, veicināta kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamība - 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.";

1.3. svītrot noteikumu 24.2., 24.3. un 25.1.apakšpunktu

1.4. papildināt noteikumu 27.1 punktu aiz skaitļa "14." ar skaitli "15.1"';

1.5. izteikt noteikumu 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Saistošo noteikumu 14. un 14.1 punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, lai saņemtu atvieglojumus, iesniegums jāiesniedz taksācijas gadā pēc būvdarbu pabeigšanas līdz taksācijas gada beigām.";

1.6. izteikt noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

"31.Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz divus gadus, izņemot gadījumu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības iegūtas, pieņemot mantojumu.";

1.7. izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi.";

1.8. izteikt noteikumu 33.1.punktu šādā redakcijā:

"33.1. šo noteikumu 6., 7., 8., 8.1 un 18.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām ar Finanšu dienesta lēmumu (nosūtot maksāšanas paziņojumu)".

1.9. papildināt noteikumu 33.2.punktu aiz skaitļa "15." ar skaitli "15.1".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.289 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.118) tiek svītroti vairāki saistošo noteikumu punkti, lai precizētu saistošo noteikumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikts jauns atvieglojuma veids uzņēmumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos Nr.118 veikti šādi grozījumi:

1. Svītroti noteikumu 15.1., 24.2, 24.3.punkts, jo kinoteātrim saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kā filmu izplatītājam, netiek izsniegta Saistošajos noteikumos Nr.118 minētā reģistrācijas apliecība.

2. Svītrots noteikumu 25.1.punkts, jo par uzņēmuma reģistrēšanās faktu var pārliecināties Lursoft datu bāzē.

3. Saistošie noteikumi Nr.118 tiek papildināti ar 15.1 punktu, kas nosaka atvieglojumu par zemi un ēkām uzņēmumiem, kuru īpašums iekļauts pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā un kuri ir veikuši to pārbūvi, saglabājot ēkas vēsturisko veidolu un arhitektoniskās vērtības, kā arī šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta multifunkcionāla kultūras un mākslas centra darbība, veicināta kultūras pakalpojumu profesionālās mākslas pieejamība - 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

4. Saistošo noteikumu Nr.118 14. un 14.1 punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pagarināts iesniegumu iesniegšanas laiks.

5. Precizēts saistošo noteikumu 32.punkts.

6. Precizēts saistošo noteikumu 33.1.punkts saistībā ar to, ka šo noteikumu 6., 7., 8. un 18.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Ietekme uz pašvaldības budžetu, papildinot saistošos noteikumus ar 15.1 punktu, ņemot vērā pašreizējās kadastrālās vērtības, ir 2910.00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts sekmēs uzņēmējdarbību Pašvaldības teritorijā, jo atvieglojuma piešķiršana atvieglos nodokļu slogu uzņēmējam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas speciālas konsultācijas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2018