Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2001, 11., 21. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2011, 117. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 48. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Regulators katru gadu sniedz Saeimai pārskatu par kārtējā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātā regulatora budžeta izpildi un regulatora darbību.

(4) Regulators reizi trijos gados veic neatkarīgu savas darbības novērtējumu un publicē to regulatora mājaslapā internetā."

2. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

"29. pants. Regulatora darbības finansēšana

(1) Regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (turpmāk - valsts nodeva) un iekasējot maksājumus par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem, kuri noteikti citos normatīvajos aktos.

(2) Regulatora sniegto pakalpojumu maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka citos normatīvajos aktos, ņemot vērā regulatora administratīvās izmaksas un attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus."

3. Aizstāt 30. pantā vārdus "valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts nodeva" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

"31. pants. Valsts nodevas likme un maksāšanas kārtība

(1) Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.

(2) Valsts nodeva, kuru komersants samaksājis par katru regulējamās nozares sabiedriskā pakalpojuma veidu, summā nedrīkst pārsniegt šā panta pirmajā daļā noteikto likmi no kopējā komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet tā nedrīkst būt mazāka par 200 euro kalendāra gadā.

(3) Kalendāra gadā maksājamās valsts nodevas summu sadala četrās vienādās daļās. Pirmo daļu komersants samaksā līdz 10. janvārim, otro - līdz 10. aprīlim, trešo - līdz 10. jūlijam, ceturto - līdz 10. oktobrim.

(4) Kalendāra gadā maksājamās valsts nodevas summu var precizēt, veicot pēdējo maksājumu kalendāra gadā.

(5) Komersants, kurš sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, valsts nodevu par pirmo darbības gadu maksā no komersanta plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā, bet ne mazāku kā 200 euro kalendāra gadā. Valsts nodevu par otro darbības gadu komersants maksā no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā, bet ne mazāku kā 200 euro kalendāra gadā.

(6) Ja komersants, kurš uzsācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus, par pirmo darbības gadu saskaņā ar šā panta piekto daļu ir samaksājis valsts nodevu, kas nav mazāka par 200 euro kalendāra gadā, bet ir mazāka par šā panta pirmajā daļā noteikto likmi, tas līdz nākamā gada 30. janvārim samaksā atlikušo valsts nodevas summas daļu.

(7) Ja attiecīgajā kalendāra gadā samaksātā valsts nodeva pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, summu, kas pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, ieskaita regulatora kontā Valsts kasē valsts nodevas uzkrājumos (turpmāk - uzkrājumi) un izmanto regulatora darbības nodrošināšanai nākamajos periodos saskaņā ar likumā par valsts budžetu apstiprināto regulatora budžetu.

(8) Uzkrājumu apmērs regulatora kontā Valsts kasē gada beigās nedrīkst pārsniegt 25 procentus no regulatora aizpagājušā saimnieciskā gada faktisko valsts nodevas ieņēmumu apmēra.

(9) Ja faktiskais uzkrājumu apmērs regulatora kontā Valsts kasē gada beigās pārsniedz 25 procentus no regulatora aizpagājušā saimnieciskā gada faktisko valsts nodevas ieņēmumu apmēra, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir samaksājis valsts nodevu, nākamajā gadā samazina maksājamās valsts nodevas summu faktiskā uzkrājuma pārsnieguma apmērā proporcionāli iemaksātās valsts nodevas lielumam attiecīgajā gadā.

(10) Valsts nodevu administrē regulators saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(11) Ja komersants šā panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā termiņā nav samaksājis valsts nodevu, tam aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(12) Nepareizi iemaksātās valsts nodevas summas regulators atmaksā no sava budžeta 15 dienu laikā pēc valsts nodevas maksātāja pamatota iesnieguma saņemšanas regulatorā.

(13) Valsts nodevu iemaksā regulatora kontā Valsts kasē ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja līdz 2018. gada 1. janvārim samaksātā valsts nodeva pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai 2017. gadā nepieciešamās izmaksas, summu, kas pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, 2018. gadā ieskaita šā likuma 31. panta septītajā daļā minētajos uzkrājumos un izmanto regulatora darbības nodrošināšanai nākamajos periodos saskaņā ar likumā par valsts budžetu apstiprināto regulatora budžetu."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018