Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 24. nr.; 2005, 22., 24. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 22., 24. nr.; 2009, 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 217., 228. nr.; 2014, 183. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pabalsta apmērs ir atkarīgs no audzināmo bērnu skaita.";

aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli "19" ar skaitli "20";

izslēgt otrās daļas 2. punkta pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par divu un vairāku šā panta otrajā daļā minēto bērnu vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam audzināšanu pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Tiesības uz šo piemaksu ir par bērniem, kurus persona audzina un par kuriem tai piešķirts ģimenes valsts pabalsts."

2. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

(1) Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi piešķir Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no šajā daļā minētajiem nosacījumiem. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs:

1) nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un aprūpē bērnu neatkarīgi no bērna vecuma;

2) ir nodarbināts (ir uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un aprūpē bērnu, kurš ir sasniedzis astoņu gadu vecumu;

3) ir nodarbināts un atrodas ar tāda bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu;

4) ir nodarbināts un neatrodas ar tāda bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu;

5) strādā nepilnu darba laiku un aprūpē bērnu, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu.

(2) Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi nepiešķir, ja par to pašu laikposmu ir piešķirts vecāku pabalsts.

(3) Ja adoptētāja aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu vienlaikus ir nodoti vairāki adoptējamie bērni, par katru nākamo bērnu papildus piešķir piemaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

3.  11. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atlīdzību par audžuģimenes (izņemot specializēto audžuģimeni) pienākumu pildīšanu piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kurš normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā kārtībā ieguvis audžuģimenes statusu un kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita audžuģimenē.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

4.  15. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pabalstu" ar vārdiem "un piemaksu";

izslēgt otro un trešo daļu.

5. Izslēgt 16. panta sesto daļu.

6. 20. pantā:

papildināt pirmās daļas 3. punktu ar vārdiem "vai saņemta informācija vai dokumenti par viņa bezvēsts prombūtni";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 11. pantā minēto pabalstu izmaksu pārtrauc gadījumos, kad:

1) ar bāriņtiesas lēmumu izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē;

2) beidzas līgumā noteiktais termiņš;

3) atlīdzības saņēmējs normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā kārtībā ieguvis specializētās krīzes audžuģimenes statusu vai specializētās audžuģimenes statusu un audžuģimenē ievietots bērns."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"21. Adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu adoptējamais bērns nodots līdz 2017. gada 31. decembrim, tai skaitā ja adoptētājam vienlaikus ar vecāku pabalstu piešķirta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzības izmaksu noteiktajā apmērā un kārtībā turpina līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim, ja vien persona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nelūdz pārrēķināt atlīdzību atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Tiesības pieprasīt pārrēķinu ir personai, kuras aprūpē un uzraudzībā pieprasījuma dienā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu atrodas adoptējamais bērns.

22. Personai, kurai atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirta līdz 2017. gada 31. decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2018. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskata atlīdzības apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra un izmaksā starpību ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. jūlijam.

23. Šā likuma 6. panta ceturtā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. martā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

24. Grozījumi šā likuma 6. panta otrās daļas 2. punktā attiecībā uz skaitļa "19" aizstāšanu ar skaitli "20" un pēdējā teikuma izslēgšanu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina ģimenes valsts pabalsta apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra un izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

25. Šā likuma 20. panta ceturtās daļas 3. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018