Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 21. nr.; 2009, 1., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 189. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 2014, 75. nr.; 2016, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta otro daļu ar vārdiem "un Solidaritātes nodokļa likumā".

2. Papildināt 9. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai nodrošinātu valsts vecuma pensiju uzskaiti, Labklājības ministrijai ir tiesības saņemt un iekļaut Labklājības informācijas sistēmā (LabIS) fizisko personu datus saistībā ar apdrošināšanas sabiedrību noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumiem ar fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām ir pienākums Labklājības ministrijai šos datus sniegt.

(4) Ministru kabinets nosaka Labklājības informācijas sistēmā (LabIS) iekļaujamos datus, to apjomu, datu sniegšanas termiņus un apstrādes kārtību."

3. Izslēgt 10. panta trešo daļu.

4.  11. pantā:

papildināt 4.1 daļu pēc vārdiem "vai palielināt" ar vārdu "kopējo";

izteikt 5.1 daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) maksājuma pastāvīgā daļa, kas ietver maksājumus līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna līdzekļiem, izņemot izdevumus, kas radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, un kas ir noteikta atkarībā no pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu kopējiem aktīviem:

a) līdz 0,6 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas nepārsniedz 300 miljonus euro, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī,

b) līdz 0,4 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas pārsniedz 300 miljonus euro, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī;";

papildināt 5.1 daļas 2. punktu ar vārdiem "pārsnieguma virs atskaites indeksa, kurš tiek noteikts kā parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru indeksu kombinācija. Piemērojamos atskaites indeksus nosaka Ministru kabinets";

aizstāt 5.3 daļas 1. punktā skaitli "1,5" ar skaitli "0,85";

aizstāt 5.3 daļas 2. punktā vārdus "divus procentus" ar skaitli un vārdu "1,1 procentu";

izteikt 5.5 daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) informācijas sniegšana esošajiem un potenciālajiem shēmas dalībniekiem par ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku.";

papildināt pantu ar 5.6 daļu šādā redakcijā:

"(56) Atbilstoši šā panta 5.1 daļā noteiktajam iepriekšējā gada 30. novembrī aprēķināto maksājuma pastāvīgo daļu piemēro ieguldījumu plāna aktīvu vērtībai kārtējā kalendāra gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim."

5. 11.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu reklāma un ieguldījumu plānu piedāvāšana";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personām, kas piedāvā ieguldījumu plānus, ir pienākums individuāli informēt fondēto pensiju shēmas dalībniekus par maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi (maksājuma pastāvīgo un mainīgo daļu), iepazīstinot viņus ar attiecīgā ieguldījumu plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu (aktuālo versiju).

(5) Personām, kas piedāvā ieguldījumu plānus, aizliegts:

1) ietekmēt fondēto pensiju shēmas dalībnieka lēmumu, papildus piedāvājot iegūt preces, saņemt pakalpojumus vai citas priekšrocības;

2) pieprasīt no fondēto pensiju shēmas dalībnieka informāciju par uzkrātā fondētā pensijas kapitāla apmēru;

3) radīt atšķirīgu attieksmi starp fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, tai skaitā izvēlētā ieguldījumu plāna vai uzkrātā fondētā pensijas kapitāla dēļ;

4) sasaistīt vai kombinēt dalību ieguldījumu plānā ar jebkādiem citiem pakalpojumiem, precēm vai priekšrocībām."

6.  12. pantā:

izteikt pirmās daļas 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri neatbilst šīs daļas 1. punktā minētajām prasībām, bet ir iekļauti Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētā regulētajā tirgū vai kuri nav iekļauti Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētā regulētajā tirgū, bet kuru ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma datiem atbilst investīciju kategorijai un kuru emisijas prospektā ir noteikts, ka tie tiks tajā iekļauti gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās attiecīgo instrumentu saņemšanai;";

izteikt otrās daļas 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) ieguldījumi vienā alternatīvo ieguldījumu fondā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem un 30 procentus no šā alternatīvo ieguldījumu fonda neto aktīviem. Visu ieguldījumu kopsumma alternatīvo ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem. Visu ieguldījumu kopsummu alternatīvo ieguldījumu fondos drīkst palielināt līdz 15 procentiem no ieguldījumu plāna aktīviem, ņemot vērā visas turpmāk minētās prasības:

a) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ievēro diversifikācijas principu, nodrošinot, ka ieguldījumi tiek veikti dažādos alternatīvo ieguldījumu fondu veidos, kuri norādīti kā dominējošie alternatīvo ieguldījumu fondu veidi Eiropas Komisijas 2012. gada 19. decembra deleģētajā regulā (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - regula Nr. 231/2013),

b) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plāna prospektā norāda maksimālo ieguldījuma apmēru katrā no alternatīvo ieguldījumu fondu veidiem, kuri norādīti kā dominējošie alternatīvo ieguldījumu fondu veidi regulā Nr. 231/2013;";

aizstāt otrās daļas 11. punktā skaitli un vārdu "50 procentus" ar skaitli un vārdu "75 procentus";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā - 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;

2) kopumā visās ārvalstu valūtās - 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību.";

papildināt ceturto daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt tādos alternatīvo ieguldījumu fondos, kuru darbības noteikumi paredz izmantot sviras finansējumu, kura apmērs saskaņā ar regulā Nr. 231/2013 noteikto aprēķinu:

a) vairāk nekā divas reizes pārsniedz alternatīvo ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, ja tas paredz izsniegt aizdevumus vai iesaistīties kreditēšanas darījumos,

b) vairāk nekā trīs reizes pārsniedz alternatīvo ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, ja tas neparedz izsniegt aizdevumus vai iesaistīties kreditēšanas darījumos;

8) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt virtuālajās valūtās un tādos alternatīvo ieguldījumu fondos, kuru darbības noteikumi paredz vairāk nekā 10 procentus no fonda neto aktīviem ieguldīt virtuālajās valūtās."

7.  13. pantā:

aizstāt 5.1 daļā vārdus "līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un turētājbankai" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam";

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Ja, veicot līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja uzraudzību, Komisija konstatē, ka līdzekļu turētājs pārkāpj šā likuma, saskaņā ar šo likumu izdoto normatīvo aktu prasības vai fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna prospekta noteikumus vai līdzekļu turētāja finansiālā stabilitāte vai maksātspēja rada riskus fondēto pensiju shēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai līdzekļu pārvaldītājs maina līdzekļu turētāju. Šajā daļā minētajā gadījumā Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga noteikt līdzekļu pārvaldītājam nosacījumus jauna līdzekļu turētāja piesaistīšanai."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījumi šā likuma 11. panta 5.1 daļas 1. punktā par maksājuma pastāvīgās daļas aprēķināšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,6 un līdz 0,4 procentiem stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā likuma 11. panta 5.1 daļas 1. punktā noteiktā maksājuma pastāvīgā daļa, kas ietver maksājumus līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna līdzekļiem, izņemot izdevumus, kuri radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, un kas ir noteikta atkarībā no pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu kopējiem aktīviem, ir šāda:

1) līdz 0,8 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas nepārsniedz 300 miljonus euro, aprēķinot to 2017. gada 30. novembrī;

2) līdz 0,6 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas pārsniedz 300 miljonus euro, aprēķinot to 2017. gada 30. novembrī.

21. Grozījumi šā likuma 11. panta 5.3 daļas 1. un 2. punktā par maksājuma maksimālā apmēra noteikšanu par ieguldījumu plāna pārvaldi 0,85 un 1,1 procenta apmērā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, lai maksimālais apmērs maksājumam par ieguldījumu plāna pārvaldi, ietverot maksājuma pastāvīgo un mainīgo daļu, rēķinot par pēdējo 12 mēnešu periodu, nepārsniedz:

1) 1,05 procentus no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu plānu prospektos nav paredzēti ieguldījumi komercsabiedrību akcijās, citos kapitāla vērtspapīros un tiem pielīdzināmos vērtspapīros;

2) 1,3 procentus no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības šā punkta 1. apakšpunktā neminētiem ieguldījumu plāniem.

22. Grozījumus šā likuma 12. panta otrās daļas 11. punktā nepiemēro ieguldījumu plāniem, kuru  prospekti ir reģistrēti Komisijā līdz 2017. gada 31. decembrim, un attiecībā uz tiem ievēro ieguldījumu ierobežojumus, kas paredz, ka ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no  ieguldījumu plāna aktīviem.

23. Šā likuma 12. panta ceturtās daļas 7. punkta noteikumi nav attiecināmi uz ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu fondos, kas veikti līdz 2017. gada 31. decembrim, un noslēgto vienošanos veikt ieguldījumus nākotnē, ja vienošanās noslēgta līdz 2017. gada 31. decembrim.

24. Šā likuma 9. panta trešā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018