Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8. nr.; 1996, 24. nr.; 1997, 21. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2005, 2., 24. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 1., 24. nr.; 2009, 13., 15., 20. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 178., 206. nr.; 2011, 103., 117., 184., 204. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 80., 193., 232. nr.; 2014, 32., 228. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 17., 81. nr.; 2017, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafiks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "budžeta sagatavošanas grafiks" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "kontingents" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "skaits" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt I nodaļu "Likumā lietotie termini" pēc termina "Budžeta resors" ar terminu šādā redakcijā:

"Budžeta sagatavošanas grafiks - Ministru kabineta apstiprināts vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafiks."

4.  9. pantā:

izslēgt 13.1 daļas 2. punktā vārdus un skaitli "šā likuma 27. pantā noteiktajā kārtībā aprēķināto";

papildināt 13.1 daļu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai;

4) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai, ja programmas (vai apakšprogrammas, ja programmā ir apakšprogrammas) ietvaros izmantojamo atlikumu apmēra kopsumma saimnieciskā gada laikā nepārsniedz vienlaikus piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) kārtējā gada valsts budžeta likumā plānotajiem kopējiem izdevumiem un vērtību 100 000 euro.";

izteikt četrpadsmitās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai, izņemot šā panta 13.1 daļas 4. punktā noteikto;".

5.  16. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu ministrs līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Ministru kabinetam budžeta sagatavošanas grafika projektu nākamajam gadam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Izteikt 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Vidēja termiņa prioritārie pasākumi

(1) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu (turpmāk - priekšlikumi par prioritārajiem pasākumiem) tikai tad, ja nākamajos saimnieciskajos gados atbilstoši aktuālajām makroekonomiskās attīstības prognozēm būs pieejami līdzekļi prioritāro pasākumu finansēšanai. Ņemot vērā prognozes par pieejamiem līdzekļiem, Ministru kabinets var noteikt prioritāro pasākumu iesniegšanas un izvērtēšanas nosacījumus papildus šā panta otrajā daļā minētajam.

(2) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajā termiņā. Priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem sagatavo, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā, Valsts aizsardzības koncepcijā un citos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, tostarp ņemot vērā nepieciešamību veikt budžeta iestāžu administratīvās spējas stiprināšanas pasākumus.

(3) Saeimai, Valsts prezidenta kancelejai, Augstākajai tiesai, Satversmes tiesai, Tieslietu ministrijai [par zemesgrāmatu nodaļām, rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām], Valsts kontrolei, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Tiesībsarga birojam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un Ģenerālprokuratūrai ir tiesības iesniegt priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem neatkarīgi no šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(4) Finanšu ministrs ir atbildīgs par prioritāro pasākumu izvērtēšanas procesa organizēšanu, prioritāro pasākumu izvērtēšanu un par priekšlikumu par atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem un resursiem to finansēšanai iesniegšanu Ministru kabinetam."

7.  19. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"19. pants. Budžeta pieprasījumu iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likuma projektā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu ministrs jebkurā valsts budžeta likuma projekta izskatīšanas stadijā līdz tā iesniegšanai Ministru kabinetam var pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju, izteikt savu viedokli, pievienot nepieciešamos atzinumus, kā arī atsevišķu revīziju rezultātus, lai izvērtētu atbilstību paredzētajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Pamatojoties uz šāda izvērtējuma rezultātiem un sniegto informāciju, finanšu ministrs pieņem lēmumu par budžeta pieprasījumu iekļaušanu gadskārtējā valsts budžeta likuma projektā."

8. Papildināt 27. panta 2.1 daļu pēc vārdiem "citiem pašu ieņēmumiem" ar vārdiem "saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem".

9. 28.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.2 pants. Ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem";

aizstāt visā pantā vārdu "martam" ar vārdu "februārim";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pasākumiem un konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros" ar vārdiem "un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem".

10. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

"29. pants. Uzskaite

(1) Valsts kase kārto valsts budžeta finanšu uzskaiti.

(2) Valsts ieņēmumu dienests kārto tā administrēto nodokļu, nodevu un citu šā dienesta administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti.

(3) Ministru kabinets nosaka grāmatvedības uzskaites kārtību:

1) budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm;

2) Valsts kasei - papildus šīs daļas 1. punktā minētajam - arī valsts budžeta finanšu uzskaitei;

3) Valsts ieņēmumu dienestam - papildus šīs daļas 1. punktā minētajam - arī šā dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaitei."

11.  30. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo gada pārskatu. Papildus šīs daļas pirmajā teikumā minētajam Valsts kase sagatavo arī ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti un Valsts ieņēmumu dienests - arī ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo gada pārskatu;

2) Valsts kase - papildus šīs daļas 1. punktā minētajam - sagatavo arī ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti;

3) Valsts ieņēmumu dienests - papildus šīs daļas 1. punktā minētajam - sagatavo arī ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Valsts kase ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti sagatavo līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. maijam.

(32) Valsts ieņēmumu dienests ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem sagatavo un iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. maijam."

12. Izslēgt 41. panta sesto daļu.

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 66. punktā skaitli un vārdus "16.1 panta pirmā daļa" ar skaitli un vārdiem "16. panta otrā daļa";

papildināt pārejas noteikumus ar 74., 75., 76., 77., 78., 79. un 80. punktu šādā redakcijā:

"74. Šā likuma 29. panta otrajā daļā paredzēto uzskaiti Valsts ieņēmumu dienests sāk kārtot no 2021. gada 1. janvāra.

75. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 29. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes uzsāk šo noteikumu piemērošanu no 2019. gada 1. janvāra.

76. Līdz šā likuma 29. panta trešajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Šie noteikumi ir piemērojami, kārtojot grāmatvedības uzskaiti gada pārskata par 2018. gadu sagatavošanā.

77. Šā likuma 29. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētie subjekti Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma 29. panta trešo daļu, attiecīgi par valsts budžeta finanšu uzskaiti un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti uzsāk piemērot ar 2021. gada 1. janvāri.

78. Šā likuma 30. panta pirmajā daļā paredzēto ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti un ikgadējo pārskatu par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests uzsāk piemērot, sagatavojot attiecīgo pārskatu par 2021. gadu.

79. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 30. panta 1.1 daļā paredzētos noteikumus, un budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes uzsāk to piemērošanu, sagatavojot gada pārskatu par 2019. gadu.

80. Līdz šā likuma 30. panta 1.1 daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumi Nr. 1115 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes šos noteikumus piemēro, sagatavojot gada pārskatu par 2018. gadu."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018