Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumus Nr. 136 "Noteikumi par apvienotajām noliktavām".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 705

Rīgā 2017. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59 33. §)
Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
16. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības, saskaņā ar kurām nodokļu maksātāji – komersanti, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai un kuri atbilst noteiktajām prasībām, – iegūst apvienotās akcīzes preču un muitas noliktavas (turpmāk – apvienotā noliktava) statusu;

1.2. kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms komersanta iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai;

1.3. apvienotās noliktavas statusa apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas nosacījumus un kārtību.

2. Apvienotās noliktavas darbība atļauta kādā no komersanta esošajām darbības vietām – speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču (alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem) noliktavas turētāja darbībai (turpmāk – akcīzes preču noliktavas licence) norādītajā adresē vai vienā no atļaujā muitas noliktavas darbībai (turpmāk – muitas noliktavas atļauja) norādītajām adresēm.

3. Apvienotajā noliktavā uzglabā tikai fasētas preces.

4. Komersants, kurš ieguvis apvienotās noliktavas statusu (turpmāk – apvienotās noliktavas turētājs), ievēro akcīzes preču apriti un muitas jomu reglamentējošos normatīvos aktus.

5. Ja apvienotajā noliktavā tiek konstatēts nezināmas izcelsmes preču pārpalikums, kas nav norādīts komersanta grāmatvedības reģistros, vai preču iztrūkums, uzskata, ka minētajām precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo. Par aprēķināto muitas maksājumu parādu atbilstoši muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs apvienotās noliktavas turētājs.

II. Apvienotās noliktavas statusa iegūšana

6. Tiesības apvienot akcīzes preču noliktavu ar muitas noliktavu, lai iegūtu apvienotās noliktavas statusu, ir komersantam, kuram:

6.1. vienu gadu ir bijusi akcīzes preču noliktavas licence un muitas noliktavas atļauja;

6.2. nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku.

7. Apvienotās noliktavas turētājs:

7.1. uztur preču uzglabāšanas vietu adresāciju, kas ļauj identificēt preču atrašanās vietu apvienotajā noliktavā konkrētajā brīdī;

7.2. izmanto preču elektronisko identificēšanas un uzskaites sistēmu, nodrošinot:

7.2.1. preču veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti;

7.2.2. uzskaites sistēmā norādītā preču daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā;

7.2.3. preču statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces).

8. Lai saņemtu apvienotās noliktavas statusu, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (pielikums), izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

9. Komersants šo noteikumu 8. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēmas aprakstu;

9.2. apvienotās noliktavas darbības metodiku – tehnoloģisko procesu aprakstu, kurā noteikta preču izkraušanas, iekraušanas, pārvietošanas, izvietošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un uzskaites kārtība;

9.3. normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti atbilstošu iesniegumu akcīzes preču noliktavas licences pārreģistrācijai vai saņemšanai, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās kādā no muitas noliktavas atļaujā norādītajām adresēm un telpām, un (vai) muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iesniegumu par grozījumiem muitas noliktavas atļaujā, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās akcīzes preču noliktavas licencē norādītajā adresē un telpās.

10. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu piešķirt apvienotās noliktavas statusu ja:

10.1. ir iesniegti šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētie dokumenti;

10.2. ir iesniegti šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētie dokumenti un tie atbilst normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti vai muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

10.3. ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7. punktā minētās prasības.

11. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt apvienotās noliktavas statusu, ja:

11.1. komersants neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

11.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

11.3. nav izpildīti nosacījumi akcīzes preču noliktavas licences pārreģistrācijai vai saņemšanai vai muitas noliktavas atļaujas saņemšanai vai grozījumiem muitas noliktavas atļaujā.

III. Apvienotās noliktavas statusa apturēšana, atjaunošana un anulēšana

12. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt apvienotās noliktavas statusu uz laiku līdz 90 dienām, ja:

12.1. netiek ievērotas šo noteikumu 3. un 7. punktā minētās prasības;

12.2. apvienotās noliktavas turētājam tiek apturēta akcīzes preču noliktavas licence vai muitas noliktavas atļauja.

13. Ja apvienotās noliktavas turētājam tiek apturēts apvienotās noliktavas statuss, vienlaikus tiek apturēta akcīzes preču noliktavas licence un muitas noliktavas atļauja, kas norādīta lēmumā par apvienotās noliktavas statusa piešķiršanu.

14. Laikā, kad apvienotās noliktavas statuss ir apturēts, darbības ar precēm, izņemot to uzglabāšanu un muitas uzraudzībā esošo preču izvešanu, ir aizliegtas.

15. Ja apvienotās noliktavas turētājs ir novērsis apvienotās noliktavas statusa apturēšanas iemeslu, Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu atjauno apvienotās noliktavas statusu, kā arī atjauno akcīzes preču noliktavas licences un muitas noliktavas atļaujas darbību.

16. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt apvienotās noliktavas statusu, ja:

16.1. apvienotās noliktavas turētājs nav novērsis apvienotās noliktavas statusa apturēšanas iemeslus;

16.2. saņemts apvienotās noliktavas turētāja iesniegums par apvienotās noliktavas statusa anulēšanu;

16.3. apvienotās noliktavas turētājam ir pasludināts maksātnespējas process;

16.4. apvienotās noliktavas turētājs pēc apvienotās noliktavas statusa atjaunošanas gada laikā nav ievērojis šajos noteikumos noteiktās prasības.

17. Ja apvienotās noliktavas turētājam anulēts apvienotās noliktavas statuss, līdz akcīzes preču noliktavas licences vai muitas noliktavas atļaujas pārreģistrēšanai vai anulēšanai tiek apturēta abu noliktavu darbība, kuras minētas lēmumā par apvienotās noliktavas statusa piešķiršanu.

18. Ja apvienotās noliktavas turētājam par akcīzes preču apriti vai muitas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu tiek anulēta akcīzes preču noliktavas licence vai muitas noliktavas atļauja, vienlaikus tiek anulēts apvienotās noliktavas statuss.

IV. Noslēguma jautājums

19. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Finanšu ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 705

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai

Komersanta nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods           
VID reģistrētās struktūrvienības numurs 
 
Apvienotā noliktava
Adrese, pasta indekss 
Preču uzglabāšanas vieta (piemēram, ēkas kadastra numurs, telpas numurs, plauktu vietas) 
 
Pievienotie dokumenti:
Nr. p. k.NosaukumsAttiecīgo atzīmētLapu skaits
1.Preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēmas apraksts 
2.Apvienotās noliktavas darbības metodika 
3.Iesniegums speciālās atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, pārreģistrācijai vai saņemšanai 
4.Iesniegums muitas noliktavas darbības atļaujas saņemšanai vai grozījumiem 
 
Apliecinu atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 705 "Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu" noteiktajām prasībām (attiecīgo atzīmēt)
noliktavā tiks uzglabātas tikai fasētas preces
noliktavā tiks uzturēta preču uzglabāšanas vietu adresācija, kas ļaus identificēt preču atrašanās vietu apvienotajā noliktavā konkrētajā brīdī
noliktavā tiks izmantota preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēma, nodrošinot:
• preču veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti
• preču uzskaitē norādītā preču daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā
• preču statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces)
ir izstrādāta noliktavas darbības metodika – tehnoloģisko procesu apraksts, kurā noteikta preču izkraušanas, iekraušanas, pārvietošanas, izvietošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un uzskaites kārtība
komersantam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku
komersantam nav pasludināts maksātnespējas process
komersantam vienu gadu ir bijusi speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un muitas noliktavas atļauja
 
Atbildīgā amatpersona:
amats 
vārds, uzvārds 
  
datums  /  /    paraksts* 

* Ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds 
  
datums  /  /    paraksts* 
pilnvarotajai personai –pilnvaras datums un numurs 

* Ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

Finanšu ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
01.01.2018