Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

1. pants. 2016. gada 11. novembrī Briselē, Beļģijā, parakstītais Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 27. panta 3. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

 

PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS
Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Līgumslēdzējas puses, turpmāk "Eiropas Savienības dalībvalstis",

un

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

KOLUMBIJAS REPUBLIKA (turpmāk "Kolumbija"),

PERU REPUBLIKA (turpmāk "Peru")

un

EKVADORAS REPUBLIKA (turpmāk "Ekvadora"),

turpmāk arī "Andu parakstītājvalstis",

no otras puses,

TĀ KĀ Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, (turpmāk "nolīgums") tika parakstīts Briselē 2012. gada 26. jūnijā un daži tā noteikumi, ievērojot tā 330. pantu, tiek piemēroti starp Eiropas Savienību un Peru no 2013. gada 1. marta un starp Eiropas Savienību un Kolumbiju no 2013. gada 1. augusta;

TĀ KĀ Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai tika parakstīts Briselē 2011. gada 9. decembrī un stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā;

TĀ KĀ Papildprotokolu nolīgumam, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk "papildprotokols") Eiropas Savienība, Kolumbija un Peru parakstīja 2015. gada 30. jūnijā Briselē;

TĀ KĀ nolīguma 6. pantā noteikts, ka piemērojot šo nolīgumu, "Puse" ir Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis vai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis savas attiecīgajās kompetences jomās, kā izriet no Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk "ES Puse") vai katra Andu parakstītājvalsts;

TĀ KĀ nolīguma 7. panta 1. punktā noteikts, ka šā nolīguma noteikumus piemēro attiecībā uz divpusējo tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām starp katru Andu parakstītājvalsti, no vienas puses, un ES Pusi, no otras puses, bet tos nepiemēro attiecībā uz tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām starp atsevišķām Andu parakstītājvalstīm;

TĀ KĀ nolīguma 329. pantā izklāstīti noteikumi attiecībā uz citu Andu Kopienas dalībvalstu pievienošanos nolīgumam;

TĀ KĀ Eiropas Savienība un Ekvadora sarunas noslēdza 2014. gada 17. jūlijā;

TĀ KĀ Tirdzniecības komitejai, kas izveidota, ievērojot nolīgumu, par sarunu pabeigšanu starp Eiropas Savienību un Ekvadoru tika paziņots2014. gada 5. septembrī;

TĀ KĀ Ekvadoras pievienošanās nolīgumam stāsies spēkā, noslēdzot pievienošanās protokolu;

TĀ KĀ Ekvadoras pievienošanās nolūkā papildprotokolam šajā protokolā būtu jāiekļauj papildprotokola noteikumi;

TĀ KĀ šā protokola tekstu saskaņā ar nolīguma 329. panta 4. punktā paredzētajām procedūrām un prasībām ir apstiprinājusi Tirdzniecības komiteja, kas izveidota, ievērojot nolīgumu;

TĀ KĀ Puses tāpēc ir vienojušās īstenot Ekvadoras pievienošanos nolīgumam ar šo protokolu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I IEDAĻA
LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

1. pants

Ar šo Ekvadora kļūst par Pusi nolīgumam, ietverot tā grozījumus, kas izklāstīti papildprotokolā.

II IEDAĻA
NOLĪGUMA NOTEIKUMI

2. pants

Nolīguma virsrakstu, Andu parakstītājvalstu sarakstu, vienpadsmito apsvērumu un 9., 11., 12., 13., 30., 41., 46., 48., 54., 57., 70., 78., 113., 120., 123., 124., 126., 127., 128., 137., 139., 142., 154., 167., 170., 202., 231., 232., 258., 278., 304. un 324. pantu groza saskaņā ar šā protokola I pielikumu.

III IEDAĻA
TARIFU ATCELŠANAS GRAFIKI

3. pants

1. Nolīguma I pielikuma 1. papildinājuma B iedaļā pievieno tekstu, kas sniegts šā protokola II pielikumā.

2. Tekstu, kas sniegts šā protokola III pielikumā, iekļauj nolīguma I pielikumā aiz "ES Puses tarifu atcelšanas grafika Peru izcelsmes precēm".

4. pants

1. Nolīguma I pielikuma 1. papildinājumā tekstu, kas sniegts šā protokola IV pielikumā.

2. Tekstu, kas sniegts šā protokola V pielikumā, pievieno nolīguma I pielikumā aiz "Peru tarifu atcelšanas grafika Eiropas Savienības izcelsmes precēm".

5. pants

Nolīguma I pielikuma 2. papildinājuma A iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

"KOLUMBIJA UN EKVADORA".

IV IEDAĻA
IZCELSMES NOTEIKUMI

6. pants

Nolīguma II pielikumu groza saskaņā ar šā protokola VI pielikumu.

V IEDAĻA
LAUKSAIMNIECĪBAS AIZSARGPASĀKUMI

7. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola VII pielikumā, pievieno nolīguma IV pielikumam.

VI IEDAĻA
SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

8. pants

Nolīguma VI pielikuma 1. papildinājumu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola VIII pielikumā.

9. pants

Nolīguma VI pielikuma 4. papildinājumā punktos "A.Kontaktpunkti" un "B. Bezmaksas tīmekļa vietnes" pievieno šādus Ekvadoras kontaktpunktus un tīmekļa vietnes:

A. Kontaktpunkti

"Ekvadora

Instituto Nacional de Pesca (INP)

Pasta adrese: Letamendi 102 y La Rķa, Guayaquil - Ecuador

Tālrunis: +593-4 241-6042, 4 240-2304

E-pasts: direccion_inp@institutopesca.gob.ec

Pasta adrese:

Tālrunis: +593-2-2921552, 2-2263445

E-pasts: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec, registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec, registro.medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Pasta adrese: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda, Quito - Ecuador

Tālrunis: +593-2-393-5460

E-pasts: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec";

B. Bezmaksas tīmekļa vietnes

"Ekvadora

www.agrocalidad.gob.ec/

www.institutopesca.gob.ec

www.controlsanitario.gob.ec

www.comercioexterior.gob.ec".

VII IEDAĻA
PAKALPOJUMU TIRDZNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA UN ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA

10. pants

Nolīguma VII pielikuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola IX pielikumā.

11. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola X pielikumā, pievieno nolīguma VII pielikumam.

12. pants

Nolīguma VIII pielikuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola XI pielikumā.

13. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola XII pielikumā, pievieno nolīguma VIII pielikumam.

14. pants

Nolīguma IX pielikuma 1. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola XIII pielikumā.

15. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola XIV pielikumā, pievieno nolīguma IX pielikumam.

16. pants

Nolīguma IX pielikuma 2. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola XV pielikumā.

17. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola XVI pielikumā, pievieno nolīguma IX pielikumam.

18. pants

Nolīguma X pielikumā pievieno šādu Ekvadoras punktu informācijas sniegšanai:

"EKVADORA

Ministerio de Comercio Exterior

Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda

Edificio Shyris Center

Quito, Ecuador

E-pasts: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec".

19. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola XVII pielikumā, iekļauj aiz XI pielikuma kā nolīguma XI.a pielikumu.

VIII IEDAĻA
PUBLISKAIS IEPIRKUMS

20. pants

Nolīguma XII pielikuma 1. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola XVIII pielikumā.

21. pants

Tekstu, kas sniegts šā protokola XIX pielikumā, pievieno nolīguma XII pielikumam.

22. pants

Nolīguma XII pielikuma 2. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

"4. Ekvadora

Ekvadoras publiskā iepirkuma portāls: http://www.compraspublicas.gob.ec".

23. pants

Nolīguma XII pielikuma 3. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

"4. Ekvadora

Ekvadoras publiskā iepirkuma portāls: http://www.compraspublicas.gob.ec".

IX IEDAĻA
ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES

24. pants

Nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

"d) Ekvadoras ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lauksaimniecības un pārtikas produktiem, vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde Ražojums
Cacao Arriba kakao

".

25. pants

Nolīguma XIII pielikuma 2. papildinājuma pievieno šādu tekstu:

"c) Ekvadoras ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ražojumiem, kas nav lauksaimniecības un pārtikas produkti, vīni, stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde Ražojuma apraksts
Montecristi Mājamatniecība - toquilla palmas stiebru cepure

".

X IEDAĻA
KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

26. pants

Šā protokola XX pielikumā sniegtās Ekvadoras un ES Puses kopīgās deklarācijas iekļauj aiz Kolumbijas, Peru un ES Puses kopīgās deklarācijas.

XI IEDAĻA
VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27. pants

1. Šo protokolu slēdz ES Puse un katra Andu parakstītājvalsts saskaņā ar to attiecīgajām iekšējām procedūrām.

2. ES Puse un katra Andu parakstītājvalsts visām Pusēm un 5. punktā minētajam depozitāram rakstiski paziņo par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis protokols stātos spēkā.

3. Šis protokols stājas spēkā starp ES Pusi un katru Andu parakstītājvalsti pirmajā nākamā mēneša dienā pēc datuma, kad depozitārs saņēmis pēdējo 2. punktā minēto paziņojumu par ES Pusi un attiecīgo Andu parakstītājvalsti.

4. Neatkarīgi no 3. punkta Puses vienojas, ka šo protokolu var piemērot provizoriski, kamēr tiek pabeigtas ES Puses iekšējās procedūras, lai tas stātos spēkā. Šo protokolu provizoriski piemēro starp ES Pusi un katru Andu parakstītājvalsti no pirmās nākamā mēneša dienas pēc datuma, kad depozitārs ir saņēmis:

a) ES Puses paziņojumu par minētajam nolūkam nepieciešamo procedūru izpildi un

b) katras Andu parakstītājvalsts ratifikācijas dokumentu saskaņā ar tās procedūrām un piemērojamajiem tiesību aktiem.

5. Paziņojumus nosūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, kas ir šā protokola depozitārs.

6. Ja saskaņā ar 4. punktu Puses kādu nolīguma noteikumu piemēro, pirms stājies spēkā šis protokols, jebkuru atsauci, kas šādā noteikumā sniegtas uz šā protokola spēkā stāšanās datumu, saprot kā atsauci uz datumu, no kura Puses saskaņā ar 4. punktu vienojušās piemērot minēto noteikumu.

28. pants

Šis protokols ir sagatavots četros eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

29. pants

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu.

 

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОЛУМБИЯ И ПЕРУ, ОТ ДРУГА СТРАНА,
С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕКВАДОР

PROTOCOLO
DE ADHESIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y COLOMBIA Y EL PERŚ, POR OTRA,
PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE ECUADOR

PROTOKOL
O PŘISTOUPENĶ K OBCHODNĶ DOHODĚ
MEZI EVROPSKOU UNIĶ A JEJĶMI ČLENSKŻMI STĮTY NA JEDNÉ STRANĚ
A KOLUMBIĶ A PERU NA STRANĚ DRUHÉ
S OHLEDEM NA PŘISTOUPENĶ EKVĮDORU

TILTRĘDELSESPROTOKOL
TIL HANDELSAFTALEN MELLEM
DEN EUROPĘISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG COLOMBIA OG PERU PÅ DEN ANDEN SIDE
FOR AT TAGE HENSYN TIL ECUADORS TILTRĘDELSE AF AFTALEN

BEITRITTSPROTOKOLL
ZUM HANDELSÜBEREINKOMMEN
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
SOWIE KOLUMBIEN UND PERU ANDERERSEITS
BETREFFEND DEN BEITRITT ECUADORS

ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING
TEISELT POOLT COLOMBIA JA PERUU VAHELISELE KAUBANDUSLEPINGULE
ECUADORI KÕNEALUSE LEPINGUGA ÜHINEMISE
ARVESSE VÕTMISEKS LISATUD
ÜHINEMISPROTOKOLL

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

PROTOCOL
OF ACCESSION TO THE TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART,
TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF ECUADOR

PROTOCOLE
D'ADHÉSION Ą L'ACCORD COMMERCIAL
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA COLOMBIE ET LE PÉROU, D'AUTRE PART,
EN VUE DE TENIR COMPTE DE L'ADHÉSION DE L'ÉQUATEUR

PROTOKOL
O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI
IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE,
I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE,
KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA

PROTOCOLLO DI ADESIONE
DELL'ACCORDO COMMERCIALE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA COLOMBIA E IL PERŁ, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELL'ECUADOR

PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS
Tirdzniecības nolīgumam
starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Kolumbiju un Peru, no otras puses,
ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

PRISIJUNGIMO PROTOKOLAS
PRIE EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR
KOLUMBIJOS BEI PERU
PREKYBOS SUSITARIMO,
KURIUO ATSIŽVELGIAMA Į EKVADORO PRISIJUNGIMĄ

CSATLAKOZĮSI JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGĮLLAMAI,
MĮSRÉSZRŐL KOLUMBIA ÉS PERU KÖZÖTTI
KERESKEDELMI MEGĮLLAPODĮSHOZ,
ECUADOR CSATLAKOZĮSĮNAK FIGYELEMBEVÉTELE CÉLJĮBÓL

PROTOKOLL
TA' ADEŻJONI MAL-FTEHIM KUMMERĊJALI
BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MINN NAĦA WAĦDA,
U L-KOLOMBJA U L-PERŁ, MIN-NAĦA L-OĦRA,
BIEX TITTIEĦED INKONSIDERAZZJONI L-ADEŻJONI TAL-EKWADOR

PROTOCOL
VAN TOETREDING TOT DE HANDELSOVEREENKOMST
TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN COLOMBIA EN PERU, ANDERZIJDS,
OM REKENING TE HOUDEN MET DE TOETREDING VAN ECUADOR

PROTOKÓŁ
PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY O HANDLU
MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A KOLUMBIĄ I PERU, Z DRUGIEJ STRONY,
W CELU UWZGLĘDNIENIA PRZYSTĄPIENIA EKWADORU

PROTOCOLO
DE ADESĆO AO ACORDO COMERCIAL
ENTRE A UNIĆO EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A COLŌMBIA E O PERU, POR OUTRO,
PARA TER EM CONTA A ADESĆO DO EQUADOR

PROTOCOL
DE ADERARE LA ACORDUL COMERCIAL DINTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE,
ȘI COLUMBIA ȘI PERU, PE DE ALTĂ PARTE,
PENTRU A SE ȚINE SEAMA DE ADERAREA ECUADORULUI

PROTOKOL
O PRISTŚPENĶ K DOHODE O OBCHODE
MEDZI EURÓPSKOU ŚNIOU A JEJ ČLENSKŻMI ŠTĮTMI NA JEDNEJ STRANE
A KOLUMBIOU A PERU NA STRANE DRUHEJ
NA ŚČELY ZOHĽADNENIA PRISTŚPENIA EKVĮDORU

PROTOKOL
O PRISTOPU K TRGOVINSKEMU SPORAZUMU
MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI
TER KOLUMBIJO IN PERUJEM NA DRUGI STRANI,
DA SE UPOŠTEVA PRISTOP EKVADORJA

LIITTYMISPÖYTÄKIRJA
EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ KOLUMBIAN JA PERUN VÄLISEEN KAUPPASOPIMUKSEEN
ECUADORIN LIITTYMISEN
HUOMIOON OTTAMISEKSI

PROTOKOLL
OM ANSLUTNING TILL HANDELSAVTALET MELLAN
EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH COLOMBIA OCH PERU, Å ANDRA SIDAN,
FÖR ATT BEAKTA ECUADORS ANSLUTNING

 

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne jedenįctého listopadu dva tisķce šestnįct.

Udfęrdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.

Fait ą Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addģ undici novembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havįnak tizenegyedik napjįn.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.

Īntocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli jedenįsteho novembra dvetisķcšestnįsť.

V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.

I‒II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

III PIELIKUMS (turpinājums)

III PIELIKUMS (turpinājums)

III PIELIKUMS (turpinājums)

III PIELIKUMS (turpinājums)

IV PIELIKUMS

V PIELIKUMS

V PIELIKUMS (turpinājums)

V PIELIKUMS (turpinājums)

VI‒XVII PIELIKUMS

XVIII PIELIKUMS

XIX‒XX PIELIKUMS

30.11.2017