Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 684

Rīgā 2017. gada 21. novembrī (prot. Nr. 58 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
40. panta otro daļu un 42. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "likuma" ar skaitli un vārdiem "40. panta otro daļu un".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ievada, apstrādā, aktualizē, uzkrāj, glabā, publisko, arhivē un dzēš ziņas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - sistēma);

1.2. pārskatā par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību (turpmāk - zinātniskās darbības pārskats) iekļaujamo ziņu apjomu, iesniegšanas, izmantošanas un publiskošanas kārtību."

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Zinātniskās darbības pārskatā iekļautās ziņas izmanto:

2.1 1. zinātnes politikas plānošanai;

2.1 2. zinātnes statistiskās informācijas apkopošanai un analīzei;

2.1 3. lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu sadali paredzētajiem mērķiem, pamatojoties uz pārskatā sniegtajām ziņām;

2.1 4. zinātnisko institūciju darbības monitoringa veikšanai;

2.1 5. atvērtās zinātnes pieeju un pieejamās infrastruktūras koplietošanas veicināšanai;

2.1 6. lai izvērtētu zinātniskās institūcijas atbilstību Zinātniskās darbības likuma 28. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

2.1 7. citu normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai."

4. Papildināt 11.2. apakšpunktu aiz vārda "datubāzi" ar vārdiem un skaitļiem "un šo noteikumu 11.1 3. un 11.1 4. apakšpunktam".

5. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. līdz kārtējā gada 1. aprīlim - zinātniskās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam;".

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Zinātniskās darbības pārskatā norāda šādas ziņas:

11.1 1. ziņas par zinātnisko institūciju:

11.1 1.1. zinātniskās institūcijas struktūra, tai skaitā notikušās izmaiņas un zinātniskās institūcijas īpašumā vai kopīpašumā esošie uzņēmumi, kas nodarbojas ar zinātnisko darbību;

11.1 1.2. izmaiņas telpu nodrošinājumā, norādot kadastra numuru, ēku adreses, telpu izmantošanas juridisko statusu (īpašums, nomas līgums, valdījums, bezatlīdzības lietojuma līgums), telpu platību un sadalījumu pēc izmantošanas mērķa;

11.1 1.3. pārskata periodā iegādātās zinātniskās iekārtas, ja to iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 euro, norādot iekārtas nosaukumu, īsu aprakstu, iekārtu grupu, ražotāju, modeli, atslēgvārdus, institūcijas struktūrvienību, kurā iekārta atrodas, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, iekārtas iegādē izmantotā publiskā finansējuma avotu un apmēru;

11.1 1.4. izpildīto zinātnisko darbu sadalījums pa zinātņu nozarēm un pētniecības kategorijām atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.1 1.5. finansējums un izdevumi zinātniskās darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.1 1.6. norāde uz zinātniskās institūcijas attīstības stratēģiju;

11.1 2. ziņas par zinātnē nodarbinātajiem:

11.1 2.1. vēlētais zinātniskais personāls (vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents) (ziņas tiek saņemtas no zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra);

11.1 2.2. personalizēti dati par vēlētā zinātniskā personāla slodzi, izteiktu pilna laika ekvivalentā vai stundās;

11.1 2.3. zinātni apkalpojošais un zinātnes tehniskais personāls - personas vārds, uzvārds, amats un slodze, izteikta pilna laika ekvivalentā vai stundās;

11.1 2.4. augstskolās akadēmiskajos amatos (profesora, asociētā profesora, docenta) ievēlētais personāls - personas vārds, uzvārds un amats (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas akadēmiskā personāla reģistra), un slodze norādītajā akadēmiskajā amatā, izteikta pilna laika ekvivalentā vai stundās;

11.1 2.5. zinātnisko darbinieku sadalījums pēc nodarbinātības, izglītības līmeņa, zinātņu nozaru grupām, vecuma, dzimuma, amata kategorijas un valstiskās piederības atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.1 3. ziņas par zinātniskās darbības projektiem (tai skaitā līgumdarbiem) atbilstoši zinātniskās darbības projektu datubāzē ietvertajām ziņām:

11.1 3.1. projekta nosaukums;

11.1 3.2. projekta finansējums, ko saņem zinātniskā institūcija attiecīgajā pārskata gadā, atsevišķi norādot finansējumu no valsts budžeta, finansējumu no pašvaldību budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu un privāto finansējumu, ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju noslēgtā vienošanās;

11.1 3.3. projekta veids;

11.1 3.4. projekta finansēšanas programma vai apakšprogramma, vai specifiskā atbalsta mērķi un pasākumi;

11.1 3.5. projekta līguma numurs;

11.1 3.6. līgumdarba pasūtītājs, ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju noslēgtā vienošanās, vai projektu administrējošā iestāde;

11.1 3.7. zinātniskās institūcijas, kas ir projekta partneri;

11.1 3.8. citi projekta partneri (tai skaitā ārvalstu partneri), ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju vai projekta partneri noslēgtā vienošanās;

11.1 3.9. pētnieciskās darbības raksturs (saimnieciska rakstura darbība, darbība, kurai nav saimnieciska rakstura);

11.1 3.10. pētniecības kategorija (eksperimentālā izstrāde, rūpnieciskie (lietišķie) pētījumi, fundamentālie pētījumi);

11.1 3.11. projektam atbilstošās zinātņu nozares;

11.1 3.12. projekta atbilstība viedās specializācijas jomai;

11.1 3.13. citas ziņas par zinātniskās darbības projektiem, ja to paredz normatīvie akti par zinātniskās darbības projektu īstenošanu vai institūcija vēlas šādas ziņas norādīt;

11.1 4. ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem:

11.1 4.1. ziņas par zinātnisko publikāciju (tai skaitā par rakstu, grāmatu, monogrāfiju) un zinātniskās institūcijas darbinieka promocijas darbu (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas) un maģistra darbu:

11.1 4.1.1. zinātniskās publikācijas nosaukums;

11.1 4.1.2. zinātniskās publikācijas autors(-i);

11.1 4.1.3. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.1.4. atbilstošās zinātņu nozares;

11.1 4.1.5. zinātniskās publikācijas izdevējs, krājuma nosaukums vai žurnāla nosaukums;

11.1 4.1.6. zinātniskās publikācijas lappuses vai to kopskaits monogrāfijām un grāmatām;

11.1 4.1.7. izdevuma sējums un numurs, kurā zinātniskā publikācija ir publicēta;

11.1 4.1.8. zinātniskās publikācijas izdošanas gads;

11.1 4.1.9. zinātniskās publikācijas veids;

11.1 4.1.10. starptautiski lietotie identifikatori - digitālais objektu identifikators jeb DOI, starptautiskais standarta seriālizdevuma numurs jeb ISSN, starptautiskais grāmatas standartnumurs jeb ISBN;

11.1 4.1.11. hipersaite uz zinātniskās institūcijas informācijas sistēmu vai atvērtās piekļuves datubāzi, kur pieejams zinātniskās publikācijas, grāmatas, raksta vai monogrāfijas pilns teksts;

11.1 4.1.12. šo noteikumu 11.1 3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 4.2. ziņas par zinātniskā darba rezultātā radīto intelektuālo īpašumu, tai skaitā patentu, dizainparaugu, preču zīmi, augu šķirni, dzīvnieku šķirni un programmatūru (turpmāk - īpašums):

11.1 4.2.1. īpašuma veids;

11.1 4.2.2. īpašuma nosaukums;

11.1 4.2.3. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.2.4. atbilstošās zinātņu nozaru grupas un nozares;

11.1 4.2.5. autors(-i), ja attiecināms;

11.1 4.2.6. īpašuma reģistrācijas vieta (Latvijā, vienā ārvalstī, vairākās ārvalstīs, Eiropas Savienībā);

11.1 4.2.7. reģistrs, kurā šis īpašums reģistrēts, un īpašuma reģistrācijas numurs;

11.1 4.2.8. prioritātes pieteikuma datums, reģistrācijas datums un datums, līdz kuram reģistrācija ir spēkā;

11.1 4.2.9. hipersaite uz zinātniskās institūcijas informācijas sistēmu vai atvērtās piekļuves datubāzi, kur pieejamas papildu ziņas par intelektuālo īpašumu;

11.1 4.2.10. šo noteikumu 11.1 3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 4.3. ziņas par pašas zinātniskās institūcijas rīkotajām zinātniskajām konferencēm (tai skaitā izstādēm un semināriem) un ziņas, ko brīvprātīgi norāda citos gadījumos:

11.1 4.3.1. pasākuma veids;

11.1 4.3.2. pasākuma nosaukums;

11.1 4.3.3. pasākuma mērogs (institūcijas mēroga, Latvijas mēroga, starptautiska mēroga);

11.1 4.3.4. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.3.5. atbilstošās zinātņu nozaru grupas un nozares;

11.1 4.3.6. pasākuma norises laiks;

11.1 4.3.7. pasākuma norises vieta un rīkotājs (organizācija);

11.1 4.3.8. šo noteikumu 11.1 3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 5. citas zinātniskajai institūcijai būtiskas ziņas."

7. Aizstāt 18.2. apakšpunktā vārdus "pārskatā par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību" ar vārdiem "zinātniskās darbības pārskatā".

8. Aizstāt 29. punktā vārdus "zinātnisko institūciju pārskati par zinātnisko darbību" ar vārdiem "zinātniskās darbības pārskati".

9. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Zinātniskās darbības pārskats (izņemot šo noteikumu 11.1 1.5., 11.1 2.2., 11.1 2.3., 11.1 2.4., 11.1 3. un 11.1 4. apakšpunktā minētās ziņas, ja to pieejamību ierobežo ar zinātnisko institūciju noslēgtie līgumi par zinātnisko pētījumu veikšanu) ir publiski pieejams sistēmā, sākot ar kārtējā gada 1. jūliju."

10. Papildināt noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 11.1 1.4., 11.1 1.5. un 11.1 2.5. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

24.11.2017