Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 680

Rīgā 2017. gada 21. novembrī (prot. Nr. 58 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta
otro daļu un Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 62., 84. nr.; 2015, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 4. stiegrojuma tēraudam - pārbaudot šo noteikumu IV3 nodaļā minēto prasību ievērošanu saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību."

2. Aizstāt 4. punktā skaitļus un vārdus "30.2 4. un 30.8 2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "30.2 4., 30.8 2., 30.10 3. un 30.10 4. apakšpunktā".

3. Izteikt IV2 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV.2 Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti un stiegrojuma tērauda standarti".

4. Papildināt noteikumus ar IV3 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.3 Atbilstības prasības stiegrojuma tēraudam

30.10 Ražotājam ir šādi pienākumi:

30.10 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas ir derīgs paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst vismaz vienam Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts nacionālajam standartam un atbilst šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām minimālajām prasībām;

30.10 2. nodrošināt, ka uz stiegrojuma tērauda ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja tas nav iespējams, nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.10 3. katrai saražotajai stiegrojuma tērauda partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.10 3.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.10 3.2. stiegrojuma tērauda identifikācijas elements;

30.10 3.3. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts nacionālais standarts, kuram stiegrojuma tērauds atbilst;

30.10 3.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.10 3.5. paredzētais izmantojums;

30.10  4. katrai saražotajai stiegrojuma tērauda partijai pievienot:

30.10 4.1. inspicēšanas sertifikātu Nr. 3.1. atbilstoši standartam LVS EN 10204:2006 L "Metālu izstrādājumi. Inspicēšanas dokumentu tipi";

30.10 4.2. atbilstības novērtēšanas sertifikātu, kuru atbilstoši nacionālajam standartam ir izsniegusi sertificēšanas institūcija un kurš apliecina, ka ražotājs ir saņēmis tiesības ražot stiegrojuma tēraudu atbilstoši nacionālajam standartam.

30.11 Importētāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja un izplatītāja pienākums ir piedāvāt Latvijas tirgū tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas atbilst šo noteikumu 30.10 punktā minētajām prasībām, un pievienot katrai stiegrojuma partijai visus šo noteikumu 30.10 3. un 30.10 4. apakšpunktā minētos dokumentus."

5. Svītrot 1. pielikuma 3. punktu.

6. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 156

Minimālās prasības stiegrojuma tēraudam

1. Vispārīgā prasība

Stiegrojuma tēraudam, kura paredzētais lietošanas mērķis ir noteikts saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir šādas tehniskās klases: B400B, B500A, B500B, B500C, B550B.

2. Metināmība un ķīmiskais sastāvs

Visām metināma stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm tiek noteikti šādi metināmības raksturlielumi:

a) oglekļa ekvivalents;

b) atsevišķu ķīmisko elementu saturs.

Atsevišķo ķīmisko elementu satura un oglekļa ekvivalenta maksimālās vērtības nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās augšējās robežvērtības.

Oglekļa ekvivalenta vērtību Ceq aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

Ceq = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15, kur

ķīmisko elementu simboli norāda to saturu, izteiktu procentos no masas.

Ķīmiskais sastāvs

1. tabula

Nr.

p. k.

Testēšanas objekts

Ķīmisko elementu saturs un oglekļa ekvivalenta augšējās robežvērtības, % no masas

C*

S

P

N**

Cu

Ceq*

1..

Kausējuma analīze

0,220

0,050

0,050

0,012

0,800

0,500

2.

Izstrādājuma analīze

0,240

0,055

0,055

0,014

0,850

0,520


Piezīmes.

1. * Atļauts palielināt oglekļa satura augšējo robežvērtību par 0,03 % (no masas) ar nosacījumu, ka oglekļa ekvivalenta robežvērtību samazina par 0,02 % (no masas).

2. ** Pieļaujamas augstākas slāpekļa satura robežvērtības ar nosacījumu, ka ir pietiekami palielināts ar slāpekli reaģētspējīgu elementu daudzums.

3. Mehāniskās īpašības

3.1. Stiepes īpašības

Prasības stiegrojuma tērauda stiepes īpašībām (Re, Rm/Re, Agt un Re, act./Re, nom.) norādītas 2. tabulā.

Tecēšanas robežas (Re) gadījumā piemēro augšējo tecēšanas robežu (ReH). Ja tecēšanas parādību nenovēro, jānosaka 0,2 % nosacītā tecēšanas robeža (Rp 0,2).

Stiepes īpašību raksturīgās vērtības atkarībā no tehniskās klases

2. tabula

Nr.

p. k.

Tehniskā klase

Tecēšanas robežspriegums, Re (N/mm2)

Stiprības robežsprieguma un tecēšanas robežsprieguma attiecība, Rm/Re (-)

Faktiskā tecēšanas robežsprieguma un nominālā tecēšanas robežsprieguma attiecība, Re, act./Re, nom.(-)

Relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes, Agt (%)

1.

B400B

400

≥ 1,08* 1,30 ≥ 5,0**
2.

B500A

500

≥ 1,05* 1,30 ≥ 2,5**
3.

B500B

500

≥ 1,08 1,30 ≥ 5,0
4.

B500C

500

≥ 1,15

< 1,35

1,30 ≥ 7,5
5.

B550B

550

≥ 1,08 1,30 ≥ 5,0

Piezīmes.

1. * Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Rm/Re raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1,02 (ieskaitot).

2. ** Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Agt raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1 % (ieskaitot).

3.2. Piemērotība liekšanai

Visām stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm jābūt piemērotām liekšanai.

Piemērotību liekšanai ir jāapstiprina saskaņā ar standarta LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" un standarta LVS EN ISO 15630-1:2011 "Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam. Testēšanas metodes. 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples" prasībām.

4. Viena metra svars un pielaides

Viena metra svara nominālo vērtību aprēķina, ņemot vērā nominālo šķērsgriezuma laukumu un izmantojot blīvuma vērtību 7,85 x 10-6 kg/mm3.

Pieļaujamās novirzes no nominālā viena metra svara nedrīkst pārsniegt ± 4,5 %.

5. Stiegrojuma tērauda virsmas profilējums

Stiegrojuma tēraudam, kas tiek izmantots saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir jānodrošina virsmas ribojums vai rievojums. Virsmas ribojumam un rievojumam jāatbilst standartā LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" norādītajām prasībām. Virsmas ribojumam papildus noteiktās prasības relatīvajam ribu laukumam norādītas 3. tabulā.

Minimālais relatīvais ribu laukums

3. tabula

Minimālais relatīvais ribu laukums,

fR (-)

d ≤ 6 mm

6 mm < d ≤ 12 mm

12 mm < d

0,035

0,040

0,056


6. Izmantoto simbolu salīdzinājums ar LVS EN 1992 standartu sēriju

4. tabula

Nr.

p. k.

Izmantotais simbols

LVS EN 1992

simbols

apraksts

simbols

1.

Agt

relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes

fyk

2.

Re

plūstamības robežspriegumi (plūstamības robeža)

εuk

3.

Rm

stiprības robežspriegumi (stiepes stiprība)

fy

4.

Rm/Re

stiprības un plūstamības robežspriegumu attiecība

ft/fy

5.

Rp0,2

0,2 % nosacītā plūstamības robeža

f0,2k

6.

d

nominālais diametrs

Ø

7.

fR

relatīvais ribu laukums

fR"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

24.11.2017