Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "mājaslapa" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tīmekļvietne" (attiecīgā locījumā) un vārdus "mājaslapa internetā" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "tīmekļvietne" (attiecīgā locījumā).

2.  1. pantā:

izslēgt 16. punktā vārdus "iepriekšējo informatīvo paziņojumu";

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18) publikāciju vadības sistēma - Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicēšanu tā tīmekļvietnē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavojama un iesniedzama Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicējama tā tīmekļvietnē, un kurā pieejama informācija par personām, kurām par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots administratīvais sods - aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatu."

3. Izteikt 3. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem, vai tādi drošības mērķiem paredzēti būvdarbi vai pakalpojumi, kas saistīti ar aizsargājamu informāciju."

4. Papildināt 4. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šo likumu nepiemēro piegādes līgumiem, ja to priekšmets ir kāda no šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām precēm, to sastāvdaļām vai detaļām un no to piegāžu drošības ir atkarīgas būtiskas nacionālās drošības intereses un Nacionālo bruņoto spēku spēja veikt ārējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, un ir saņemta Ministru kabineta atļauja."

5.  6. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "28 000" ar skaitli "42 000", skaitli "4000" - ar skaitli "10 000" un skaitli "14 000" - ar skaitli "20 000";

aizstāt devītajā daļā skaitli "4000" ar skaitli "10 000", skaitli "28 000" - ar skaitli "42 000" un skaitli "14 000" - ar skaitli "20 000".

6. Aizstāt 12. panta otrās daļas 6. punktā vārdus "mājaslapas adresi internetā" ar vārdiem "tīmekļvietnes adresi".

7. Izteikt 28. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs šā likuma 6. panta trešajā daļā minēto iepirkuma procedūru veikšanai un septītajā un devītajā daļā minēto iepirkumu veikšanai izveido iepirkuma komisiju. Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods - aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus - vai šā soda izpilde ir beigusies. Pasūtītājs minēto informāciju par personu iegūst publikāciju vadības sistēmā."

8. Papildināt 29. panta sesto daļu ar vārdiem "kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā minēto apliecinājumu parakstīšanu".

9. Papildināt 30. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Komisijas loceklis nav tiesīgs atturēties no lēmuma pieņemšanas."

10.  31. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un paziņojums par pircēja profilu";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai publicēt to pircēja profilā";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai publicē to pircēja profilā";

izslēgt trešo daļu.

11.  36. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un trešajā";

izslēgt otrajā daļā vārdus "(izņemot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ja pasūtītājs to publicē pircēja profilā)".

12.  37. pantā:

izslēgt devītajā daļā vārdus "vai paziņojums par pircēja profilu";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "mājaslapas adresi internetā" ar vārdiem "tīmekļvietnes adresi".

13. Aizstāt 43. panta trešajā daļā vārdus "mājaslapas adresi internetā" ar vārdiem "tīmekļvietnes adresi".

14. Izteikt 44. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas personu grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par četriem gadiem,

e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2) pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;

3) kandidāts vai pretendents, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, vai arī nav izpildījis iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu aizsardzības un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā līguma puse, piegādātāja pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no līguma un:

a) kandidāts vai pretendents viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis par vienpusēju atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā nav cēlis prasību tiesā pret pasūtītāju par iepirkuma līguma izpildi vai

b) tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi pasūtītāja rīcību par pamatotu;

4) ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

5) kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

6) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

7) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kurš izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir atbrīvojusi kandidātu vai pretendentu no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

8) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

9) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētie nosacījumi.

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētā piegādātāja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 6. punktu.

(3) Pasūtītājs šā panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 7. punktā minētos izslēgšanas nosacījumus attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu nepiemēro, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši pieci gadi;

2) no dienas, kad kandidāts vai pretendents nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, vai kad attiecīgais pasūtītājs kandidātam vai pretendentam ir paziņojis par vienpusēju atkāpšanos no līguma un pagājis šā panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktais termiņš, vai kad kļuvis nepārsūdzams šā panta pirmās daļas 3. punkta "b" apakšpunktā minētais tiesas spriedums, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunktā un 7. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

(4) Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.

(5) Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta ceturtajā daļā minētajā termiņā iesniedz:

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

(6) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 5. un 7. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par šā panta pirmās daļas 1., 5. un 7. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem - no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par šā panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

3) par personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un par šā panta pirmās daļas 6. punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra.

(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. punktu, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar nacionālās drošības nodrošināšanu, pasūtītājs pieprasa atzinumu par kandidātu vai pretendentu un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu Satversmes aizsardzības biroja Nacionālajai drošības iestādei.

(8) Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā panta devītajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši kandidāta vai pretendenta, vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmās daļas  1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt, lai par šīm personām tiek iesniegtas kompetento institūciju izziņas.

(9) Šā panta astoto daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta sesto daļu.

(10) Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju saistībā ar šā panta pirmās daļas 3. punktu, pieprasot informāciju par kandidātu un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto piegādātāju citiem pasūtītājiem, kas slēdz iepirkuma līgumus aizsardzības un drošības jomā.

(11) Ja tādi dokumenti, ar kuriem kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz kandidātu vai pretendentu un šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša kandidāta vai pretendenta, vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

(12) Ja pasūtītājs konstatē, ka visi kandidāti vai pretendenti ir izslēdzami no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem noteikumiem un tādēļ iepirkuma procedūra ir izbeidzama saskaņā ar šā likuma 51. panta pirmo daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 7. punktā minētos izslēgšanas gadījumus attiecīgajiem kandidātiem vai pretendentiem un šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajām personām, ja tie var pierādīt, ka ir veikuši darbības, lai novērstu pieļauto pārkāpumu sekas un nepieļautu pārkāpumu atkārtošanos. Par šādu pierādījumu var uzskatīt, piemēram, to personu nomaiņu, kurām ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu.

(13) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta sestajā daļā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta sestās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī gadījumus, kad veicama šā panta sestās daļas 1. punktā noteiktā pārbaude;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta astotajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām.

(14) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā minēto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic:

1) slēgtā konkursā un sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialogā - attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu, tas pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 4. punktā minētā kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījuma esību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

2) sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un šā likuma 6. panta septītajā daļā minētajā iepirkumā (ja pasūtītājs iepirkuma dokumentos paredzējis piemērot šā panta pirmajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus) - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības."

15. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas un izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu."

16. Papildināt 52. panta sesto daļu pēc vārdiem "izmantojot drošu elektronisko parakstu" ar vārdiem "vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu".

17. Izteikt 57. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 44. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot šā likuma 44. panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās, desmitās, vienpadsmitās, divpadsmitās, trīspadsmitās un četrpadsmitās daļas noteikumus."

18. Izteikt 62. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas locekļi ir amatpersonas, kuras atbilst kritērijiem, kas komisijas priekšsēdētājam un tās locekļiem noteikti Publisko iepirkumu likumā. Ja informācija, kas pārbaudāma, izskatot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ir valsts noslēpuma objekts, komisija veidojama no tām Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonām, kuras saņēmušas attiecīgas kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam."

19. 63. pantā:

papildināt otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem "izmantojot drošu elektronisko parakstu" ar vārdiem "vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "izmantojot drošu elektronisko parakstu" ar vārdiem "vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;

3) iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs;

4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

5) iesnieguma juridiskais pamatojums;

6) iesnieguma iesniedzēja prasība."

20. 65. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, un pasūtītāju (turpmāk - dalībnieki), publicējot uzaicinājumu savā tīmekļvietnē vismaz trīs darbdienas iepriekš. Uzaicinājums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi nosūta dalībniekiem arī pa faksu vai elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un, ja nepieciešams, eksperta sniegto viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma izskatīšanas sēdi, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas sagatavo un ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē."

21. Izteikt 71. pantu šādā redakcijā:

"71. pants. Statistikas pārskati

Pasūtītājs katru gadu līdz 1. martam iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka statistikas pārskatu saturu."

22. Izslēgt 72. pantu.

23. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1., 2., 3. un 6. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts līdz 2017. gada 30. novembrim, iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma  noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā, ja pārejas noteikumu 11. punktā nav noteikts citādi.

11. Šā likuma 44. panta pirmās daļas 7. punkta un sestās daļas noteikumus (2017. gada 1. decembra redakcijā) attiecina arī uz tiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas vai uzsāktas pirms 2017. gada 1. decembra, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā pirms 2017. gada 1. decembra. Šā likuma 44. panta pirmās daļas 7. punktu un ceturto daļu (redakcijā pirms 2017. gada 1. decembra) neattiecina uz izsludinātajiem vai uzsāktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai uzsāktas pirms 2017. gada 1. decembra, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā pirms 2017. gada 1. decembra."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

01.12.2017