Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 669

Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13. panta pirmās daļas 31. un 11. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. supervīziju - konsultatīvu un izglītojošu atbalsta programmu kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai;";

1.2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu sniedz psihologs vai sociālais darbinieks (turpmāk kopā - speciālists), izņemot šo noteikumu 26.4. apakšpunktā minēto gadījumu.";

1.3. svītrot 14.2. apakšpunktā vārdus "ja tie apguvuši šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto apmācību";

1.4. izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;";

1.5. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā sociālais dienests pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas var mainīt pakalpojuma veidu, aizstājot cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā ar cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā un otrādi.";

1.6. papildināt noteikumus ar 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu (vēlamas individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības), ja Valsts probācijas dienestā nav pieejama analoģiska programma un Valsts probācijas dienesta amatpersona, sazinoties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju, ir pārliecinājusies, ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums pieejams iespējami tuvu personas dzīvesvietai.";

1.7. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, tai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu programmas īstenošanas laikā nepiešķir, izņemot gadījumu, ja personu pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.";

1.8. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 12. punktā minētā speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties pieprasa no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības atbilstoši sociālā dienesta atrašanās vietai informāciju par to, vai persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, izņemot gadījumu, ja vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu pieprasījis Valsts probācijas dienests.";

1.9. papildināt noteikumus ar 30.1, 30.2, 30.3 un 30.4 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Sociālais dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma un 30. punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu:

30.1 1. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku un veidu - individuālas konsultācijas vai grupu nodarbība;

30.1 2. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu un uzņemšanu minētā pakalpojuma saņēmēju rindā;

30.1 3. par atteikumu piešķirt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, ja:

30.1 3.1. personas statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām;

30.1 3.2. pēc iepriekšējā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši;

30.1 3.3. personai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums iepriekšējo 12 mēnešu laikā izbeigts šo noteikumu 37.6., 37.7. vai 37.8. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ.

30.2 Lēmuma un speciālista atzinuma kopiju, kā arī informāciju, kas attiecas uz vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, sociālais dienests nosūta vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam.

30.3 Lēmuma kopiju sociālais dienests nosūta arī Valsts probācijas dienestam, ja tas nosūtījis personu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai.

30.4 Ja mēneša laikā pakalpojuma sniedzējs nevar nokomplektēt grupu, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu tas sniedz individuālu psihologa konsultāciju veidā.";

1.10. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Gada laikā pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai. Pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un tā kopiju nosūta vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam.";

1.11. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Izbeidzot pakalpojuma sniegšanu, pakalpojumu sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu un ar to iepazīstina personu, kā arī iesniedz sociālajam dienestam un Valsts probācijas dienestam, ja personu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.";

1.12. papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Ja atbilstoši šo noteikumu 5.1. vai 5.2. apakšpunktam personai pagarina laiku, kurā sniedz cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, vai palielina individuālo konsultāciju skaitu, noslēguma ziņojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs sagatavo pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas.";

1.13. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Sociālais dienests pēc tam, kad pārtraukta vai izbeigta pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, iesniedz ministrijā pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu.";

1.14. papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Finanšu līdzekļus, kas paredzēti cietušo rehabilitācijas pakalpojuma administrēšanas izdevumu segšanai, sociālais dienests var izlietot cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumiem, darba vietas ierīkošanai minētajiem darbiniekiem, telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei, transporta izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā vai pie pakalpojuma sniedzēja.";

1.15. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Sociālais dienests finanšu līdzekļus izlieto cietušo rehabilitācijas pakalpojumam, ievērojot šādus nosacījumus:

50.1. vienas speciālista darba stundas cena nepārsniedz 23,40 euro, tai skaitā atalgojums nepārsniedz 18,86 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja tādas tiek veiktas, nepārsniedz 4,54 euro;

50.2. cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vienam klientam izmaksā ne vairāk kā 33,94 euro dienā;

50.3. ar individuālajām konsultācijām saistītie izdevumi (piemēram, telpu noma, materiālu kopēšana, kancelejas preces, sakaru pakalpojumi) nepārsniedz 1,78 euro par vienu konsultāciju vienai personai;

50.4. katram cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējam transporta izdevumi nepārsniedz 7 euro vienai konsultācijai, ja persona cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai ja transporta izdevumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu;

50.5. daļu sociālajam dienestam paredzēto administrēšanas izdevumu var novirzīt cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam dzīvesvietā;

50.6. par cietušo rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu maksā no dienas, kad persona iesniegusi institūcijā, kurā sniedz cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, iesniegumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai.";

1.16. papildināt noteikumus ar 55.1 un 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Sociālais dienests divu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts šo noteikumu 46. punktā minētais pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, ir tiesīgs precizēt pārskatā norādīto informāciju un iesniegt ministrijā precizēto pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Ministrija pieņem precizēto pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un veic maksājumu sociālajam dienestam atbilstoši precizētajā pārskatā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumā, ja norādīti pamatoti iemesli, kuru dēļ pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemts precizētais pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai par iepriekšējiem periodiem.

55.2 Ja ministrija vai sociālais dienests konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, sociālais dienests iesniedz precizētu pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no līdzekļiem, kas sociālajam dienestam paredzēti cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai nākamajā mēnesī.";

1.17. aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

1.18. papildināt noteikumus ar 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2017. gada 31. decembrim, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.";

1.19. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 790

_________________novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu

  cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai __________. gada    
   

(mēnesis)

 
       

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Informācija par pakalpojuma pieprasījumu

Informācija par finansējuma izlietojumu (pakalpojuma saņemšana ir pabeigta)

personu skaits, kam piešķirts pakalpojums1

tai skaitā personas, kam pakalpojums piešķirts steidzami2

rindā uzņemto personu skaits3

tai skaitā steidzami rindā uzņemto personu skaits4

personu skaits

dienu/
konsultāciju skaits

vienas dienas
cena/
atalgojums par konsultāciju

DD VSAOI

transporta izmaksas

konsultāciju organizēšanas izmaksas

tulka pakalpojuma izdevumi (pārskata beigās norāda valodu, no kuras/uz kuru tulko)

pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas kopā

administrēšanas izmaksas

pārskata perioda izmaksas kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(8×9)+10+11+12+13

15=
14×10 %

16=

14+15

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (ar izmitināšanu)/

izmaksas kopā

0 0 0 0 0 0 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. 30 dienu pamatkurss         0 0 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. pieaugušais x x x x     33,94 x x x   0,00 0,00 0,00
1.1.2. bērns, kas nav cietis no vardarbības x x x x     20,34 x x x   0,00 0,00 0,00
1.2. 30 dienu papildu kurss         0 0 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. pieaugušais x x x x     33,94 x x x   0,00 0,00 0,00
1.2.2. bērns, kas nav cietis no vardarbības x x x x     20,34 x x x   0,00 0,00 0,00
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā/ izmaksas kopā 0 0 0 0 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. speciālistu individuālās konsultācijas kopā (līdz 10) 0 0 0 0 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā5           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.1.1.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.1.1.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.1.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā6           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.1.2.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.1.2.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2. speciālistu papildu konsultācijas kopā (līdz 20) 0 0 0 0 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā5           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2.1.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2.1.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā6           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2.2.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
2.2.2.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3. Individuālo konsultāciju izmaksas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeig-šanas7 0 0 0 0 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā5           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3.1.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3.1.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā6           0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1. psihologs x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3.2.2. sociālais darbinieks x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
3.2.3. jurists x x x x x   18,86   x x x 0,00 x x
4. Pārskata perioda izmaksas kopā 0 0 0 0 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
Tulka pakalpojumi  
 

(norādīt valodas)

Piezīmes.

1 Personu skaits, kam piešķirts pakalpojums (kopējais) (3. aile), - norāda personas, kam piešķirts pakalpojums pārskata periodā, bet tās vēl nav uzsākušas saņemt pakalpojumu, un personas, kas ir uzsākušas saņemt pakalpojumu, bet vēl nav pabeigušas.

2 Tai skaitā personas, kam pakalpojums piešķirts steidzami (4. aile), - norāda personu skaitu, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 20. punkts).

3 Rindā uzņemto personu skaits (5. aile) - ministrija analizē pieprasījumu pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma un, ja, apkopojot Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 1. pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 52. punkts). Sociālais dienests pēc informācijas saņemšanas personas uzņem rindā un atskaitē norāda pārskata periodā rindā uzņemto personu skaitu.

4 Tai skaitā steidzami rindā uzņemtās personas (6. aile) - norāda personu skaitu, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 20. punkts).

5 Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā (2.1.1., 2.2.1. un 3.1. rinda) - norāda personas, kas pārskata periodā vērsušās krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā u. c., lai saņemtu pakalpojumu, un saņēmušas individuālās konsultācijas.

6 Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā (2.1.2., 2.2.2. un 3.2. rinda) - norāda personas, kas pārskata periodā vērsušās sociālajā dienestā, lai saņemtu pakalpojumu.

7 Individuālo konsultāciju izmaksas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas (3. rinda) - no 3. līdz 6. ailei norāda informāciju par personām, kam pārskata periodā piešķirtas konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas, bet persona tās vēl nav saņēmusi vai ir uzsākusi saņemt, bet nav pabeigusi.

Novada/pilsētas domes sociālā dienesta rekvizīti

Saņēmējs  
Adrese  
Reģistrācijas numurs  
Banka  
Bankas kods  
Bankas konta numurs  
   
Pārskata sastādīšanas datums  
Pārskata reģistrēšanas numurs lietvedībā  
   
Novada/pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs vai viņa pilnvarota persona)        
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja    
Tālrunis    
E-pasts   "

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

01.01.2018