Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 661

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28. nr.; 2009, 57., 157. nr.; 2013, 158., 223. nr.; 2014, 167., 220. nr.; 2015, 59., 128., 167., 220. nr.; 2016, 24., 77., 152., 169., 194., 227. nr., 2017, 11., 36., 51., 128., 148., 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt X1 nodaļas nosaukumā vārdus "un Ukrainas Republikas" ar vārdiem "Ukrainas Republikas un Moldovas Republikas".

2. Aizstāt 71.1 punktā vārdus "vai Ukrainas Republikas" ar vārdiem "Ukrainas Republikas vai Moldovas Republikas".

3. Izteikt 71.5 punktu šādā redakcijā:

"71.5 Ja šo noteikumu 71.3 punktā minētās kontroles laikā konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras ir veiktas neapmierinoši, amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

71.5 1. nosūtīt transportlīdzekli tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai uz dienesta noteiktu vietu netālu no robežšķērsošanas vietas. Pēc mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras beigām, ja tā veikta apmierinoši, dienesta amatpersona izsniedz sertifikātu (2. pielikums);

71.5 2. nosūtīt transportlīdzekli atpakaļ attiecīgi uz Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku, Ukrainas Republiku vai Moldovas Republiku, ja robežšķērsošanas vietas tuvumā nav pienācīga aprīkojuma transportlīdzekļa tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai un pastāv risks, ka dzīvnieku izcelsmes atliekas no neiztīrīta transportlīdzekļa var nonākt apkārtējā vidē un inficēt dzīvniekus;

71.5 3. tīrīt, mazgāt un dezinficēt transportlīdzekli robežšķērsošanas vietas teritorijā 48 stundu laikā no ierašanās brīža. Pēc minētās procedūras beigām dienesta amatpersona izsniedz sertifikātu (2. pielikums)."

4. Aizstāt 71.9 1. apakšpunktā vārdu un skaitli "vai 71.20" ar skaitļiem un vārdu "71.20 vai 71.45".

5. Svītrot 71.28 4. apakšpunktu.

6. Aizstāt 71.33 2. apakšpunktā vārdu un skaitli "vai 71.10" ar skaitļiem un vārdu "71.10 vai 71.45".

7. Papildināt 71.34 2. apakšpunktu aiz vārda "produktiem" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Regula Nr. 599/2004)".

8. Izteikt 71.38 punktu šādā redakcijā:

"71.38 Atkāpjoties no šo noteikumu 71.37 punktā noteiktā aizlieguma, no I riska zonas uz citu Latvijas teritoriju atļauts izvest svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu, ja savvaļas cūkas ir:

71.38 1. nomedītas I riska zonā (3. pielikums);

71.38 2. laboratoriski izmeklētas cūku mēra noteikšanai un iegūtie rezultāti ir negatīvi."

9. Papildināt X2 nodaļu ar 71.45, 71.46, 71.47 un 71.48 punktu šādā redakcijā:

"71.45 Dzīvas cūkas no novietnes II riska zonā (3. pielikums) ir atļauts pārvietot uz kautuvi Latvijas teritorijā tūlītējai nokaušanai, ja ir izpildītas šādas prasības:

71.45 1. cūkas nosūtīšanas novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas pirms pārvietošanas;

71.45 2. cūkas atbilst šo noteikumu 71.10 1.2. vai 71.10 2.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

71.45 3. visas cūkas nosūtīšanas novietnē ir ievestas no vienas audzēšanas novietnes, kas atrodas I vai II riska zonā (3. pielikums);

71.45 4. pirms sākta cūku pārvietošana no audzēšanas novietnes uz nosūtīšanas novietni, dienests ir izsniedzis atļauju pārvietošanai, ievērojot labvēlīgus riska novērtējuma rezultātus abās novietnēs;

71.45 5. audzēšanas un nosūtīšanas novietnē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām ir izstrādāts, dienestā apstiprināts un ieviests savstarpēji atbilstošs biodrošības pasākumu plāns;

71.45 6. dienests ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos gan audzēšanas, gan nosūtīšanas novietnē kontrolē šo noteikumu 71.45 5. apakšpunktā minētā biodrošības pasākumu plāna izpildi;

71.45 7. cūkas bez apstāšanās vai pārkraušanas pārvieto tieši uz kautuvi, kas atzīta saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā noteiktajām prasībām;

71.45 8. ne vēlāk kā divdesmit četras stundas pirms plānotās dzīvnieku nosūtīšanas uz kautuvi tūlītējai nokaušanai kautuvju elektroniskās paziņošanas sistēmā Lauksaimniecības datu centra datubāzē ir ievietots paziņojums par cūku nosūtīšanu;

71.45 9. cūkas uz kautuvi ved pa II riska zonas teritoriju vai ārpus tās pa maršrutu, kas iepriekš saskaņots ar dienestu. Transportlīdzekļus tīra, mazgā, dezinficē un, ja nepieciešams, arī dezinsekcē pēc katras cūku izkraušanas;

71.45 10. dienestā ir reģistrēts katrs transportlīdzeklis, ko izmanto šajā punktā minēto cūku pārvietošanai;

71.45 11. audzēšanas un nosūtīšanas novietnē cūkām, kas ir vecākas par četriem mēnešiem, nodrošina pastiprinātu uzraudzību, veicot slimo cūku klīnisko izmeklēšanu, līķu pēcnāves apskati un laboratorisko izmeklēšanu saskaņā ar slimību diagnostikas rokasgrāmatā noteikto kārtību.

71.46 Atkāpjoties no šo noteikumu 71.37 punktā noteiktā aizlieguma, savvaļas cūku gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu, atļauts izvest no II riska zonas (3. pielikums) uz citu Latvijas teritoriju, ja:

71.46 1. savvaļas cūku gaļas produkti, gaļas izstrādājumi vai produkti, kas satur savvaļas cūku gaļu, ir ražoti un pārstrādāti uzņēmumā, kas atzīts atbilstoši šo noteikumu 71.35 punktam;

71.46 2. savvaļas cūku gaļas produkti, gaļas izstrādājumi vai produkti, kas satur savvaļas cūku gaļu, ir termiski apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām, kas noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei.

71.47 Atkāpjoties no šo noteikumu 71.37 punktā noteiktā aizlieguma, savvaļas cūku gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu, atļauts izvest no I vai II riska zonas (3. pielikums) uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ja:

71.47 1. savvaļas cūku gaļas produkti, gaļas izstrādājumi vai produkti, kas satur savvaļas cūku gaļu, ir ražoti un pārstrādāti uzņēmumā, kas atzīts atbilstoši šo noteikumu 71.35 punktam;

71.47 2. savvaļas cūku gaļas produkti, gaļas izstrādājumi vai produkti, kas satur savvaļas cūku gaļu, ir termiski apstrādāti un sertificēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām, kas noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei;

71.47 3. kravai ar savvaļas cūku gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem vai produktiem, kas satur savvaļas cūku gaļu, ir izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts atbilstoši Regulas Nr. 599/2004 pielikumam un sertifikāta otrajā daļā ir norāde "Produkti atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmumā Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES".

71.48 Atkāpjoties no šo noteikumu 71.37 punktā noteiktā aizlieguma, savvaļas cūku ķermeņus ar ādu atļauts izvest no III riska zonas uz II riska zonu (3. pielikums), ja:

71.48 1. nomedītās savvaļas cūkas ir laboratoriski izmeklētas cūku mēra noteikšanai un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

71.48 2. ir saņemta dienesta izsniegta atļauja par savvaļas cūku ķermeņu nosūtīšanu uz atbilstoši šo noteikumu 71.35 punktam atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu, kas atrodas II riska zonā (3. pielikums) un kurā liemeņus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktā minētajām prasībām;

71.48 3. termiskajā apstrādē ievēro režīmu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei;

71.48 4. iegūtos produktus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām, un tos atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā."

10. Aizstāt 1. pielikuma nosaukumā vārdus "vai Ukrainas Republikas" ar vārdiem "Ukrainas Republikas vai Moldovas Republikas".

11. Aizstāt 2. pielikuma nosaukumā vārdus "vai Ukrainas Republikas" ar vārdiem "Ukrainas Republikas vai Moldovas Republikas".

12. Izteikt 3. pielikuma 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Auces novada Bēnes, Vecsaules un Ukru pagasts"

13. Izteikt 3. pielikuma 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. Saldus novada Ezeres, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas, Zirņu un Šķēdes pagasts"

14. Papildināt 3. pielikumu ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. Auce"

15. Izteikt 3. pielikuma 3.64. un 3.65. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.64. Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa A2
3.65. Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2"

16. Papildināt 3. pielikumu ar 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. Dobele"

17. Izteikt 3. pielikuma 5.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13. Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2"

18. Papildināt 3. pielikumu ar 5.24., 5.25. un 5.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.24. Auces novada Vītiņu pagasts
5.25. Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20
5.26. Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts"

19. Izteikt 4. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Āfrikas cūku mēra riska zonas Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Polijas Republikā, Čehijas Republikā un Itālijas Republikā".

20. Izteikt 4. pielikuma 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā - Krekenavas pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Nevēžas upes un uz dienvidiem no ceļa Nr. 3004"

21. Izteikt 4. pielikuma 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.2. Sokulkas apriņķa Dombrova Bjalistokas, Janovas, Suhovolas un Koricinas pašvaldība"

22. Izteikt 4. pielikuma 3.2.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.14. Sejnu apriņķa Sejnu pašvaldība ar Sejnu pilsētu un Gibuļu pilsētu"

23. Svītrot 4. pielikuma 3.3.2. apakšpunktā vārdus "Pržesmiku, Paprotņas".

24. Papildināt 4. pielikumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Čehijas Republikas administratīvā teritorija
3.1 1. Uherskas Hradištes rajons
3.1 2. Kromerižas rajons
3.1 3. Vsetinas rajons"

25. Izteikt 4. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija
4.1. Harju apriņķis
4.2. Austrumviru apriņķis
4.3. Jegevas apriņķis
4.4. Jervas apriņķis
4.5. Kihelkonnas pagasts
4.6. Kuresāres pilsēta
4.7. Rietumviru apriņķis
4.8. Lēnes apriņķis
4.9. Rietumsāres pagasts
4.10. Leizi pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no Kuresāres-Leizi šosejas (ceļš Nr. 79)
4.11. Muhu pagasts
4.12. Mustjalas pagasts
4.13. Pihtlas pagasts
4.14. Pērnavas apriņķis (izņemot Audru un Testamā pagastu)
4.15. Pelvas apriņķis
4.16. Raplas apriņķis
4.17. Ruhnu pagasts
4.18. Salmes pagasts
4.19. Tartu apriņķis
4.20. Torgu pagasts
4.21. Viljandi apriņķis
4.22. Veru apriņķis"

26. Izteikt 4. pielikuma 5.17. un 5.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.17. Pakrojas rajona pašvaldības teritorijā - Klovaiņu, Rozalimas un Žeimēļu pagasts
5.18. Pasvales rajona pašvaldības teritorijā - Jonišķēles pagasts ar Jonišķēles pilsētu un tās apkaimi, Saloču un Pušalotas pagasts"

27. Svītrot 4. pielikuma 5.26. apakšpunktu.

28. Izteikt 4. pielikuma 6.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2. Hajnovkas apriņķa Dubices Cerkevnes, Čižas, Bjalovežas, Hajnovkas pašvaldība ar Hajnovkas pilsētu, Narevas pilsētu, Narevkas pilsētu un Kleščeles un Čeremhas pašvaldību daļām, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66"

29. Izteikt 4. pielikuma 6.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.7. Sokulkas apriņķa Sokulka, Sudzijalova, Sidras, Kužnicas, Novi Dvoras un Krinku pašvaldības"

30. Papildināt 4. pielikumu ar 6.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.8. Sejnu apriņka Krasnopolas un Puņas pašvaldība"

31. Papildināt 4. pielikumu ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. Mazovijas vojevodistē:
6.3.1. Siedlices apriņķa Pžesmiku pašvaldība"

32. Papildināt 4. pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Čehijas Republikas administratīvā teritorija
6.1 1. Zlinas rajons"

33. Izteikt 4. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija
7.1. Audru pagasts
7.2. Laimjalas pagasts
7.3. Leizi pašvaldības daļa, kas atrodas uz austrumiem no Kuresāres-Leizi šosejas (ceļš Nr. 79)
7.4. Orisāres pagasts
7.5. Peides pagasts
7.6. Testamā pagasts
7.7. Valjalas pagasts"

34. Izteikt 4. pielikuma 8.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.11. Pasvales rajona pašvaldības teritorijā - Daujēnu, Krinčinas, Namīšu, Pasvales pagasts ar Pasvales pilsētu, Pumpēnu un Vašku pagasts"

35. Izteikt 4. pielikuma 8.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.13. Ukmerģes rajona pašvaldības teritorija"

36. Papildināt 4. pielikumu ar 8.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.15. Pakrojas rajona pašvaldības teritorijā - Gostgaljas pagasts"

37. Izteikt 4. pielikuma 9.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.4. Hajnuvkas apriņķa Čeremčas un Kleščeles pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66"

38. Izteikt 4. pielikuma 9.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.2. Siedlices apriņķa Korževas un Paprotņas pašvaldība"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

10.11.2017