Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu

1. pants. 2014. gada 4. martā Briselē parakstītais Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 9. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants.  Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 26. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 8. novembrī

 

AGREEMENT
on the establishment of a Nordic-Baltic regional division of the Unified Patent Court

The Contracting Nordic and Baltic States,

CONSIDERING that the cooperation among the Contracting Nordic and Baltic States (hereafter referred to as "the Contracting States") constitutes the natural continuation of the work undertaken to establish a Unified Patent Court common to the Member States of the European Union and should be undertaken in the spirit of a true Nordic-Baltic cooperation;

REAFFIRMING the importance of protecting intellectual property rights and their key role in the further sustainable economic growth in the Nordic-Baltic region;

CONSIDERING that a Nordic-Baltic regional division should provide proximity to users of the patent system, in particular small and medium sized companies, which is a prerequisite for ensuring access to justice;

CONSIDERING that such a Nordic-Baltic regional division should make use of the possibility to hear cases in multiple locations as provided for in Article 7(5) of the Agreement on the Unified Patent Court (hereinafter referred to as "the UPC Agreement") to the greatest extent possible;

CONSIDERING that this Agreement should be open to accession by any Nordic or Baltic State which is a Signatory State of the UPC Agreement;

have agreed on the following:

Article 1 - Establishment

The Contracting States shall request that the Unified Patent Court sets up a Nordic-Baltic regional division as provided for in Article 7(5) of the UPC Agreement and in accordance with Article 18 of the Statute of the Court.

Article 2 - Hearing cases in multiple locations

In accordance with Article 7(5) of the UPC Agreement the Contracting States shall make it possible for the Nordic-Baltic regional division to hear cases in multiple locations to the greatest extent possible. Each Contracting State taking part in the Nordic-Baltic regional division shall designate facilities in their respective State for hearings.

Article 3 - Facilities and costs

The costs of providing facilities for hearings, including necessary administrative support, shall be borne by each respective Contracting State providing such facilities.

Article 4 - Language of proceedings

The Contracting States shall, in accordance with Article 49(2) of the UPC Agreement, designate English as the language of proceedings in a Nordic-Baltic regional division. The use of interpretation facilities in court hearings shall be provided in accordance with the UPC Agreement and the Rules of Procedure of the Unified Patent Court.

Article 5 - The seat and sub-registry

The Contracting States shall, in accordance with Article 7(5) of the UPC Agreement and Article 18 of the Statute of the Court, designate the seat of the Nordic-Baltic regional division to be located, together with the sub-registry, in Stockholm, Sweden. The costs for the seat and sub-registry, which are not covered by the budget of the Unified Patent Court, shall be borne by Sweden.

Article 6 - Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultations between the Contracting States.

Article 7 - Withdrawal

This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. Any Contracting State may withdraw from the Nordic-Baltic regional division, and consequently also from this Agreement, by giving twelve months written notice to the other Contracting States. A Contracting State's withdrawal does not lead to the discontinuance of the Nordic-Baltic regional division, subject to Article 7(5) of the UPC Agreement.

Article 8 - Accession

This Agreement shall be open to accession by any Nordic or Baltic State which is a Signatory State of the UPC Agreement. The Agreement shall enter into force for that State in accordance with Article 9.

Article 9 - Entry into force

This Agreement shall be approved by the Contracting States in accordance with their respective national procedures and will only have effect in each State from the time when the UPC Agreement enters into force in that State. The Contracting States shall notify each other when the requisite procedures have been completed. The Agreement shall enter into force when two Contracting States including the hosting Contracting State of the seat and sub-registry, have approved this Agreement and ratified the UPC Agreement. The entry into force of this Agreement is dependent on the entry into force of the UPC Agreement according to its Article 89.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Brussels on the 4 of March 2014 in four originals in the English language to be kept by each Contracting State.

For the Republic of Estonia Minister of Justice Hanno Pevkur
For the Republic of Latvia Minister of Justice Baiba Broka
For the Republic of Lithuania deputy Minister of Justice Paulius Griciunas 
For the Kingdom of Sweden Minister of Justice Beatrice Ask

 

Neoficiālais tulkojums

NOLĪGUMS
par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi

Līgumslēdzējas Ziemeļvalstis un Baltijas valstis,

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka sadarbība starp līgumslēdzējām Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm (turpmāk tekstā - "līgumslēdzējas valstis") ir dabisks turpinājums darbam, kas ieguldīts, lai izveidotu Vienoto patentu tiesu, kura ir kopīga visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un ka šim procesam jāturpinās patiesā Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības garā;

APLIECINOT to, cik svarīgi ir aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības, un to, ka šīm tiesībām ir izšķiroša nozīme turpmākai ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionā;

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālā nodaļa atradīsies tuvāk patentu sistēmas lietotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tas ir tiesas pieejamības nodrošināšanas priekšnosacījums;

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveide sniegs iespēju izskatīt lietas vairākās vietās, kā minēts Vienotās patentu tiesas nolīguma (turpmāk tekstā - "VPT nolīgums") 7. panta 5. punktā, un, cik vien tas ir iespējams, tieši tur;

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka šim Nolīgumam var pievienoties jebkura Ziemeļvalsts vai Baltijas valsts, kas ir VPT nolīguma parakstītāja valsts,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants. Izveide

Līgumslēdzējas valstis lūdz Vienotajai patentu tiesai izveidot Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālo nodaļu, kā noteikts VPT nolīguma 7. panta 5. punktā, saskaņā ar Tiesas statūtu 18. pantu.

2. pants. Lietu izskatīšana vairākās vietās

Saskaņā ar VPT nolīguma 7. panta 5. punktu līgumslēdzējas valstis rada iespēju tam, lai Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļa varētu izskatīt lietas vairākās vietās un, cik vien tas ir iespējams, tieši tur. Ikviena līgumslēdzēja valsts, kas ir Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas dalībvalsts, paredz materiāli tehnisko nodrošinājumu lietu izskatīšanai attiecīgajā valstī.

3. pants. Materiāli tehniskais nodrošinājums un izmaksas

Izdevumus, kas rodas saistībā ar lietu izskatīšanai paredzēto materiāli tehnisko nodrošinājumu, tostarp nepieciešamā administratīvā atbalsta sniegšanu, sedz attiecīgā līgumslēdzēja valsts, kura atbild par minēto nodrošinājumu.

4. pants. Tiesvedības valoda

Līgumslēdzējas puses saskaņā ar VPT nolīguma 49. panta 2. punktu nosaka to, ka Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas tiesvedības valoda ir angļu valoda. Mutiskās tulkošanas iekārtu izmantošana lietu izskatīšanas laikā tiek nodrošināta saskaņā ar VPT nolīgumu un Vienotās patentu tiesas reglamentu.

5. pants. Galvenā mītne un apakšreģistrs

Līgumslēdzējas valstis saskaņā ar VPT nolīguma 7. panta 5. punktu un Tiesas statūtu 18. pantu nosaka to, ka Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas galvenā mītne un tās apakšreģistrs atrodas Stokholmā, Zviedrijā. Izdevumus, kuri rodas saistībā ar galveno mītni un apakšreģistru un kuri netiek segti no Vienotās patentu tiesas budžeta, apmaksā Zviedrija.

6. pants. Strīdu izšķiršana

Visi strīdi attiecībā uz šā Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu tiek risināti, līgumslēdzējām pusēm apspriežoties.

7. pants. Izstāšanās

Šis nolīgums ir spēkā nenoteiktu laiku. Ikviena līgumslēdzēja valsts var izstāties no Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas un tādējādi pārtraukt dalību arī šajā Nolīgumā, par to brīdinot citas līgumslēdzējas valstis divpadsmit mēnešus iepriekš. Ja kāda līgumslēdzēja valsts izstājas no Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālā nodaļa darbību nepārtrauc, ņemot vērā VPT nolīguma 7. panta 5. punktu.

8. pants. Pievienošanās

Šim Nolīgumam var pievienoties ikviena Ziemeļvalsts vai Baltijas valsts, kura ir VPT nolīguma parakstītājvalsts. Attiecībā uz šādu valsti Nolīgums stājas spēkā atbilstoši 9. pantam.

9. pants. Spēkā stāšanās

Līgumslēdzējas valstis apstiprina šo Nolīgumu saskaņā ar katras attiecīgās valsts procedūrām, un tas konkrētajā valstī stājas spēkā tad, kad šajā valstī ir stājies spēkā VPT nolīgums. Līgumslēdzējas valstis informē cita citu par to, ka nepieciešamās procedūras ir pabeigtas. Nolīgums stājas spēkā tad, kad divas līgumslēdzējas valstis, ieskaitot galvenās mītnes un apakšreģistra līgumslēdzēju valsti, Nolīgumu ir apstiprinājušas un ir ratificējušas VPT nolīgumu. Šā Nolīguma spēkā stāšanās ir atkarīga no VPT nolīguma spēkā stāšanās saskaņā ar tā 89. pantu.

To apliecinot, personas, kuras šim mērķim atbilstoši pilnvarojušas to attiecīgās valdības, ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Nolīgums parakstīts Briselē 2014. gada 4. maijā četros eksemplāros angļu valodā, kurus patur katra no līgumslēdzējām valstīm.

Igaunijas Republikas vārdā tieslietu ministrs Hanno Pevkur
Latvijas Republikas vārdā tieslietu ministre Baiba Broka
Lietuvas Republikas vārdā tieslietu ministra vietnieks Paulius Griciunas
Zviedrijas Karalistes vārdā tieslietu ministre Beatrice Ask
01.01.2018