Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.125

Rīgā 2017.gada 2.novembrī (prot. Nr.39, 3.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 21.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003434587, juridiskā adrese: Smilšu iela 8, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 (turpmāk - SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS"), iesniegumu (2016.gada 17.novembris Nr.233) ar tam pievienotu siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifu projektu, kā arī 2017.gada 23.janvārī, 22.martā, 27.jūlijā - papildu informāciju un tarifu projekta precizējumus (2017.gada 23.janvāris Nr.238, 2017.gada 22.marts Nr.241, 2017.gada 27.jūlijs Nr.254) un 2017.gada 19.septembrī, 11.oktobrī, 20.oktobrī - papildu informāciju un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta precizējumu (2017.gada 19.septembris Nr.255, 2017.gada 11.oktobris Nr.256, 2017.gada 12.oktobra elektroniskais sūtījums, 2017.gada 20.oktobris Nr.257) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2016.gada 25.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 230.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

4. Regulatora padomes sēdē SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifa projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11., 14., 17.punktu, 31.22.apakšpunktu, 43.1 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 49,95 EUR/MWh;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2017.gada 7.decembrī;

3. atcelt no 2017.gada 7.decembra Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2008.gada 5.septembra lēmumu par siltumenerģijas ražošanas tarifu apstiprināšanu SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" (protokols Nr.1.2/08-11, §1.3.) (Rīgas Apriņķa Avīze, 2008.gada 12.septembris) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 22.augusta lēmumu Nr.204 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 138.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

02.11.2017