Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Jēkabpilī 2017.gada 19.oktobrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2010., 204.nr.; 2013., 53.nr., 224.nr.; 2014., 138.nr.; 2015., 89.nr.; 2016., 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu".

2. Svītrot 1.nodaļu.

3. Svītrot 4.3.3.apakšpunktu.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. dienas centra pakalpojumi."

5. Svītrot saistošo noteikumu 9.punktā vārdus "un Dienas centra".

6. Izteikt saistošo noteikumu 11.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu (4.pielikums), vienojoties par pakalpojuma veidiem un samaksas kārtību, izņemot, ja persona pieprasījusi dienas centra pakalpojumus;"

7. Izteikt 4.3.3.apakšnodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"4.3.3. Dienas centra pakalpojumi".

8. Izteikt saistošo noteikumu 42.4 punktu šādā redakcijā:

"42.4 Dienas centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās, ievērojot sociālo pakalpojumu sniedzēja, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu par dienas centra pakalpojumu sniegšanu, noteikto darba laiku."

9. Izteikt saistošo noteikumu 42.5 punktu šādā redakcijā:

"42.5 Lai saņemtu Dienesta piešķirtos dienas centra pakalpojumus, klients sociālo pakalpojumu sniedzējam iesniedz Dienesta izsniegtu norīkojumu dienas centra pakalpojumu saņemšanai. Norīkojumā norāda:

42.5 1. norīkojuma numuru un sastādīšanas datumu;

42.5 2. klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni;

42.5 3. periodu, uz kādu piešķirts dienas centra pakalpojums;

42.5 4. dienas centra pakalpojuma sniegšanas ilgums stundās pakalpojuma sniegšanas dienā;

42.5 5. norīkotāja amatu, vārdu, uzvārdu, parakstu."

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 42.6 punktu šādā redakcijā:

"42.6 Jēkabpils pilsētas pašvaldība pilnā apmērā apmaksā dienas centra pakalpojumus Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Jēkabpils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr.22
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošo noteikumu Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 4.3.3.apakšpunktu dienas centra pakalpojumus sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde Jēkabpils Sociālais dienests.

Lai palielinātu dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma personām nozīmi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un paaugstinātu centra darbības efektivitāti, aktivizējot un veicinot pirmspensijas un pensijas vecuma personu socializācijas un integrācijas sabiedrībā procesus, dienas centra pakalpojumi turpmāk tiks nodrošināti kā ārpakalpojums. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus, precizējot dienas centra pakalpojumu saņemšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

1. Noteikt, Jēkabpils Sociālais dienests dienas centra pakalpojumus nevis sniedz, bet nodrošina to sniegšanu.

2. Precizēt dienas centra pakalpojumu saņemšanas kārtību, nosakot, ka dienas centra pakalpojumus varēs saņemt pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Jēkabpils Sociālais dienests būs noslēdzis līgumu par dienas centra pakalpojumu sniegšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā netiek plānotas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ir veiktas ar sabiedriskā labuma biedrību "Jēkabpils NVO resursu centrs".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

03.11.2017