Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.05.2022. - 31.12.2023. / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

Rīgā 2017.gada 26.oktobrī (prot. Nr.18, 7.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu,
1.4 daļu un 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) apliek dzīvojamo māju palīgēkas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas. Citiem nodokļa objektiem, kas nav minēti šajos saistošajos noteikumos, piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās nodokļa likmes.

3. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

3.2. būves kadastrālās vērtības.

4. Nekustamajam īpašumam, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir radies nodokļa maksāšanas pienākums (lēmuma pieņemšanas diena par nekustamā īpašuma klasificēšanu attiecīgā kategorijā) no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Ja zemes vienības daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, zemesgrāmatā reģistrēta attiecīgā kopīpašnieka lietošanā, paaugstināta nodokļa likme tiek piemērota attiecīgā kopīpašnieka īpašumā esošajai domājamai daļai.

6. Nodokļa maksāšanas paziņojumu kopā ar lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai kā nekustamo īpašumu, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, vai tā atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu vai nosūtot uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

7. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja izpildās kāds no šādiem nosacījumiem:

7.1. atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas;

7.2. izsniegta atļauja dekoratīvā pārsega izvietošanai - ar nākamo mēnesi pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas paskaidrojuma rakstā (ēkas konservācijai);

7.3. izsniegta Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību – ar nākamo mēnesi pēc Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību izsniegšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

8. Šo saistošo noteikumu 4.punktā noteikto nodokļa likmi pārtrauc piemērot ar nākamo mēnesi pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas par nekustamā īpašuma klasificēšanu attiecīgā kategorijā).

9. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.39 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā".

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
24.05.2022