Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Liepājā 2017.gada 12.oktobrī (prot. Nr.13, 8.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
 2.panta 81 daļu, 3.panta pirmo daļu, 14, 16 daļu un 9.panta otro daļu
(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu;

1.3. vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli;

1.4. būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli;

1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošos noteikumu nosacījumiem veic Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija (turpmāk – Nodokļu administrācija).

3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

4. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

5. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus, piemēro:

5.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī pulksten 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

5.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.janvārī pulksten 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

6. Saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

6.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

6.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

6.3. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu.

7. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

8. Dzīvojamajām ēkām, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā jaunbūves un kurām ir spēkā lēmums par būvatļauju, piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes, izņemot jaunbūves, kurām noteikts vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statuss.

8.1 Šo noteikumu 5.punktu nepiemēro:

8.1 1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

8.1 2. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 kv.m;

8.1 3. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

8.1 4. ja tiek veikta dzīvojamās ēkas nojaukšana vai konservācija saskaņā ar spēkā esošu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" izsniegtu būvniecības ieceres dokumentāciju;

8.1 5. ja saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā persona ir objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš miris iepriekšējā taksācijas gadā.

(Liepājas pilsētas domes 13.09.2018. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

9. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

9.2. būves kadastrālās vērtības.

10. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE".

11. Par 9.punktā minētajām būvēm nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināto likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā pieņemšanas.

12. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Nodokļu administrācija nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no lēmuma par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā pieņemšanas.

13. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 9.punktā minētā būves statusa atcelšanu pieņemšanas.

13.1 Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

13.1 1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

13.1 2. būves kadastrālās vērtības.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

14. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nodokļu administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.01.2022