Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Daugavpilī 2017.gada 12.oktobrī (prot.Nr.34, 18.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015., Nr.120 (5438) un Nr.180 (5498)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas izdevumu kompensēšanas apmēru un piešķiršanas kārtību Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno pamatizglītības programmu un vidējās izglītības programmu, klātienē izglītojamo ēdināšanai izglītības iestāžu ēdnīcās mācību gada ietvaros."

1.2. Aizstāt noteikumu 2.punktā skaitli "9" ar skaitli "12".

1.3. Aizstāt noteikumu 2.2.apakšpunktā skaitli "9" ar skaitli "12".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Nodrošinot visiem Daugavpils pilsētas skolu skolēniem veselīgu uzturu, sniedzot atbalstu ģimenēm, nepieciešams paredzēt iespēju kompensēt ēdināšanas izdevumus Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek paplašināts izglītojamo loks, kam tiek nodrošināta ēdināšanas izdevumu kompensēšana, iekļaujot 10.-12.klašu klātienē izglītojamos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2017.gada novembrī-decembrī 10.-12.klašu klātienē izglītojamo ēdināšanai nepieciešami papildus budžeta līdzekļi 76 329 EUR apmērā, ietekme uz budžetu 2018.gadā - 352 769 EUR apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar izglītojamo vecākiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

01.11.2017