Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 608

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī (prot. Nr. 49 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28. panta otro daļu un 28.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205. nr.; 2010, 150. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 158., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Obligātā iepirkuma izmaksas un izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji saskaņā ar regulatora noteiktajām obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no koģenerācijas elektrostacijām, veicot samaksu attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam, sprieguma un pieprasītās jaudas līmenim atbilstošās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam, sprieguma un pieprasītās jaudas līmenim atbilstošajām obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm."

2. Papildināt noteikumus ar 40.4 punktu šādā redakcijā:

"40.4 Komersants, kura koģenerācijas elektrostacijas ir pieslēgtas pārvades sistēmai un ir saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, kopā ar šo noteikumu 40. punktā minēto gada pārskatu iesniedz aprēķinu par koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu pārskata gadā, atsevišķi norādot arī ražošanas apjomu, kas pārsniedz šo noteikumu 52.3. apakšpunktā minēto elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu pārskata gadā un tā uzkrājumu no iepriekšējiem gadiem."

3. Papildināt noteikumus ar 52.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.7. ja iepriekšējos gados šo noteikumu 52.3. apakšpunktā minētajās koģenerācijas elektrostacijās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir pārsniedzis 1200 stundas, tad attiecīgās koģenerācijas elektrostacijas ir tiesīgas samazināt koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā par 25 %, bet ne vairāk kā par iepriekšējos gados izveidoto un neizmantoto jaudas izmantošanas stundu uzkrājumu."

4. Papildināt noteikumus ar IV2 nodaļu šādā redakcijā:

"IV2. Nosacījumi garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanai, saņemot vienreizēju diskontētu maksājumu

56.22 Pieteikties saņemt vienreizēju maksājumu, kas sastāv no diskontētām trim ceturtdaļām no atlikušajā atbalsta periodā saņemamās garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (turpmāk - vienreizējs maksājums) un tiek izmaksāts saskaņā ar šo noteikumu 56.23 punktā minētajiem nosacījumiem, var komersants, ja vienlaikus īstenojas šādi nosacījumi:

56.22 1. komersants saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1 pantu saņem garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un tā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW;

56.22 2. koģenerācijas elektrostacijas kopējā kapitālieguldījumu iekšējās peļņas norma nepārsniedz 9 % un ir aprēķināta, ievērojot šo noteikumu IV1 nodaļā minētos nosacījumus.

56.23 Vienreizējo maksājumu veido divas daļas, par kuru apmēru lemj Ministru kabinets. Pirmā daļa nepārsniedz vienu trešdaļu no kopējā apmēra, tiek izmaksāta komersantam kā kompensācija izmaksas gadā un komersanta grāmatvedības dokumentos ir grāmatojama kā attiecīgā gada ieņēmumi. Atlikusī daļa tiek izmaksāta kā avansa maksājums un komersanta grāmatvedībā ir atzīstama kā ieņēmumi proporcionāli saistību izpildei līdz atbalsta perioda beigām.

56.24 Komersants, kurš vēlas saņemt vienreizējo maksājumu, iesniedz ministrijā pieteikumu, kuram pievieno:

56.24 1. zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam (aprēķins veikts, ievērojot šo noteikumu IV1 nodaļā minētos nosacījumus) vai rakstisku apliecinājumu tam, ka šāds aprēķins tiks iesniegts ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms šo noteikumu 56.26 punktā minētā termiņa iestāšanās;

56.24 2. apliecinājumu turpināt darbību visā atlikušajā atbalsta periodā atbilstoši nosacījumiem, kas uz to attiecās līdz pieteikuma iesniegšanas dienai.

56.25 Vienreizējo maksājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 , kur

M - vienreizējā maksājuma apmērs (euro);

Gi - i gada jaudas komponentes maksājuma apmērs, kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 52. punktu (euro). Gadā, kurā pārstāj maksāt jaudas maksājumus, jaudas maksājuma apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, kurās atbalsts tiek maksāts;

i - gads pēc kārtas, kur 2018. gads ir pirmais gads;

n - kalendāra gadu skaits atlikušajā atbalsta periodā.

56.26 Ja šo noteikumu 56.24 punktā minētais pieteikums atbilst šo noteikumu 56.22 un 56.24 punktā minētajām prasībām, ministrija mēneša laikā sagatavo un ekonomikas ministrs steidzamības kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par komersanta atbilstību šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem un lēmuma projektu par vienreizējā maksājuma veikšanu. Lēmuma projektu sagatavo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56.27 Ministru kabinets, izskatot šo noteikumu 56.26 punktā minēto informāciju un lēmuma projektu par vienreizējā maksājuma veikšanu, vienlaikus lemj arī par finansējuma piešķiršanas avotu un apjomu publiskajam tirgotājam šā darījuma finansēšanai.

56.28 Pēc šo noteikumu 56.27 punktā minētā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas publiskais tirgotājs veic vienreizējo maksājumu, un no 2018. gada 1. janvāra komersants saņem garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu 25 % apmērā no aprēķinātās jaudas komponentes. Ministru kabineta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt noteikumus ar 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Komersants, kurš vēlas saņemt vienreizējo maksājumu, šo noteikumu 56.24 punktā minēto pieteikumu ministrijā var iesniegt mēneša laikā no šo noteikumu IV2 nodaļas spēkā stāšanās dienas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

14.10.2017