Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

"261) pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru - pakalpojums, kurā pasažieris, vienojoties ar pārvadātāju, tiek aizvests uz pasažiera norādīto vietu un norēķini tiek veikti, ievērojot uzskaites ierīces fiksētos rādījumus, kā arī pasažieru pārvadājuma pakalpojums, kuru piedāvā, pieprasa un apstiprina, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, tai skaitā tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē;

262) pasažieru komercpārvadājums ar vieglo automobili - pārvadājuma pakalpojums ar vieglo transportlīdzekli līdztekus pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, kurš tiek piedāvāts, pieprasīts un apstiprināts, izmantojot tikai elektronisko sakaru līdzekļus tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, un par kuru apmaksa tiek veikta tikai bezskaidrā naudā;".

2. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"11) vadītāju reģistrāciju pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) līgumu slēgšanu ar autoostām par autoostu pakalpojumu nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem;

13) autoostu reģistrāciju, pārreģistrāciju un darbības uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

3. Papildināt 5.4 pantu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) lēmumu par vadītāja reģistrāciju pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili vai izslēgšanu no reģistra;

8) lēmumu izsniegt, anulēt vai apturēt uz laiku speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili."

4. 29. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar M1 kategorijas vieglo transportlīdzekli.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar M1 kategorijas vieglo transportlīdzekli, kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas."

5. Izteikt 33. panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka:

1) autoostu reģistrācijas, pārreģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības uzraudzības kārtību;

2) autoostu kategorijas un obligāti sniedzamos pakalpojumus;

3) kārtību, kādā no valsts budžeta finansē autoostu sniegtos pakalpojumus.

(6) Autotransporta direkcija reģistrē, aptur vai anulē autoostas reģistrāciju. Autoostas reģistrācija dod tiesības sniegt autoostas pakalpojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību."

6. Izteikt 35. pantu šādā redakcijā:

"35. pants. Pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru un vieglo automobili

(1) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci). Speciālās atļaujas (licences) izsniedz republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni.

(2) Plānošanas reģiona izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru republikas pilsētas teritorijā, un republikas pilsētas pašvaldības izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru pārējā plānošanas reģiona teritorijā. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus republikas pilsētas vai pārējās tā plānošanas reģiona teritorijas, attiecībā uz kuru saņemta speciālā atļauja (licence).

(3) Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kārtību, kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar taksometru, taksometru radītā vides piesārņojuma ierobežojumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu plānošanas reģionos, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

(4) Ievērojot šā panta trešo daļu, kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru republikas pilsētas administratīvajā teritorijā, nosaka republikas pilsētas pašvaldības dome. Pašvaldība var noteikt ierobežojumus taksometru radītajam vides piesārņojumam un siltumnīcefekta gāzu emisijām.

(5) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), kuru izsniedz Autotransporta direkcija.

(6) Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

(7) Speciālā atļauja (licence) dod pārvadātājam tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli vai - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošu transportlīdzekli.

(8) Tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir tādai personai, kuras stāžs, vadot B transportlīdzekļu vadītāju apliecību kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi un kura ir reģistrēta Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā. Ministru kabinets nosaka taksometru vadītāju reģistra izveidošanas un izmantošanas kārtību, iekļaujamās informācijas apjomu, pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītājiem izvirzāmās prasības un reģistrācijas kārtību, kā arī ziņu izsniegšanas kārtību, gadījumus, kad vadītājus izslēdz no reģistra, un izslēgšanas kārtību.

(9) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Izslēgt 39. panta piekto daļu.

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12., 13., 16. un 17. punktu;

aizstāt 31. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2017. gada 28. februārim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 28. februārim";

papildināt pārejas noteikumus ar 32., 33., 34., 35., 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"32. Šā likuma grozījumi par 1. panta papildināšanu ar 26.1 un 26.2 punktu, 5.1 panta pirmās daļas papildināšanu ar 11. punktu, 5.4 panta papildināšanu ar 7. un 8. punktu, 29. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un papildināšanu ar ceturto daļu, 35. panta izteikšanu jaunā redakcijā un 39. panta piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2018. gada 1. martā. Līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus 35. panta (redakcijā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. martā) trešajā, sestajā, astotajā un devītajā daļā minētos noteikumus.

33. Speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim, un licences kartīte, kas izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam.

34. Līdz 2018. gada 31. maijam personas, kuras vada transportlīdzekli, veicot pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, nodrošina savas darbības atbilstību šā likuma 35. panta astotajā daļā (redakcijā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. martā) minētajām prasībām.

35. Līdz 2018. gada 31. maijam personas, kuras sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, nodrošina savas darbības atbilstību šā likuma 35. pantā (redakcijā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. martā) minētajām prasībām.

36. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 33. panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

37. Šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 12. un 13. punkts un 33. panta sestā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 28. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 12. oktobrī

26.10.2017