Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 1997, 5. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 14. nr.; 2008, 8., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 157. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 183. nr.; 2014, 63. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. panta 3. punktā vārdus "iespējami zemāku" ar vārdu "izdevīgāko".

2. 6.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "zemes nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem" ar vārdiem un skaitli "nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei."

3. Papildināt likumu ar 6.5 pantu šādā redakcijā:

"6.5 pants. Publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršana

(1) Publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību var piešķirt par atlīdzību uz laiku, kas nav mazāks par Civillikumā noteikto minimālo apbūves tiesības termiņu un garāks par termiņu, kāds šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā vai citos ārējos normatīvajos aktos noteikts publiskas personas zemes nomai.

(2) Lēmumu par publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem tā publiskas personas institūcija, kuras valdījumā atrodas attiecīgais neapbūvētais zemesgabals.

(3) Publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas kārtību, maksas par apbūves tiesības piešķiršanu noteikšanas metodiku, apbūves tiesības piešķiršanas izņēmumus, kā arī atsevišķus apbūves tiesības piešķiršanas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi par vārdu un skaitļu "zemes nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem" aizstāšanu šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā, 6.1 panta papildināšanu ar 1.1 daļu un šā likuma papildināšanu ar 6.5 pantu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod šā likuma 6.1 panta 1.1 daļā un 6.5 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

11. Ja publiskas personas nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts pirms 2018. gada 1. janvāra un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav pārskatīta, tad šā likuma 6.1 panta 1.1 daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas pārskatīšanai šādos gadījumos:

1) līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

2) līguma puses par to vienojas."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 28. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 12. oktobrī

26.10.2017