Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.284

Valmierā 2017.gada 28.septembrī (prot. Nr.13, 27.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8.1 daļu,
3.panta pirmo daļu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198, 2016, Nr.5, 2016, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2.1 punktā vārdu "to" ar vārdu "tās";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.3 Šo noteikumu 2.punktu nepiemēro:

2.31. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

2.32. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;

2.33. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

2.34. objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve, vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības un būvniecības pārvalde" struktūrvienības "Valmieras pilsētas Būvvalde" izsniegto izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi."

1.3. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Būvei piekritīga zeme - zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

8.1. ja uz zemes vienības atrodas viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šīs zemes vienība;

8.2. ja uz zemes vienības atrodas vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

8.3. ja uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.284 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldībai likumā "Par nekustamā īpašumi nodokli" (turpmāk - Likums) tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2-3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt izņēmuma gadījumus, kad mājokļiem nodokļa likme 1,5% apmērā netiek piemērota, kā arī noteikumos precizēt terminu - būvei piekritīga zeme.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra (turpmāk - Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.218) ar 2017.gadu Valmieras pilsētā objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 procentu apmērā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai. Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.218 paredzēts nepiemērot šo nosacījumu šādos gadījumos:

1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestāsies taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

2. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;

3. objektiem, kuri klasificēti kā jaunbūve;

4. ja nodoklis tiks pārrēķināts sakarā ar nekustamā īpašuma objekta lietošanas veida maiņu vai saimnieciskās darbības izbeigšanu objektā.

Kā arī ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.218 tiek precizēts un paskaidrots termins - būvei piekritīga zeme, kuru nepieciešams aprēķināt, lai piemērotu paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Ietekmi uz pašvaldības budžetu precīzi nav iespējams noteikt.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas speciālas konsultācijas, bet pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2018