Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Daugavpilī 2017.gada 28.septembrī (prot. Nr.32, 7.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI, IZPILDDIREKTORS, IZPILDDIREKTORA VIETNIEKI UN ADMINISTRĀCIJA".

2. Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Domes izpilddirektoram ir divi vietnieki, kurus ieceļ amatā Dome. Domes izpilddirektors koordinē, pārrauga Domes izpilddirektora vietnieku darbu un ar rīkojumu nosaka viņu pienākumu sadalījumu.".

3. Papildināt ar 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Domes izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar rīkojumu pilda Domes izpilddirektora vietnieks.".

4. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja Domes izpilddirektors, viņa vietnieks nepilda likumā, šajā nolikumā un Domes lēmumos noteiktos pienākumus, Dome var atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas. Domes priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu Domē par Domes izpilddirektora, viņa vietnieka atbrīvošanu no amata.".

5. 25.punktā:

papildināt aiz vārda "izpilddirektors" ar vārdiem "izpilddirektora vietnieki";

aizstāt vārdus "saskaņā ar Domes lēmumu" ar vārdiem "Domes noteiktajā kārtībā".

6. Papildināt 25.1 punktu ar vārdiem "Domes izpilddirektora vietniekam - atbilstoši šim nolikumam, izpilddirektora prombūtnes un speciālo pilnvarojumu gadījumos.".

7. Papildināt ar 74.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2.1 izpilddirektora vietnieks;".

8. Svītrot 75.punktu.

9. 88.punktā:

aizstāt ceturtajā teikumā skaitli "2/3" ar "vairāk nekā puse";

papildināt ar teikumu šādā redakcijā:

"Par debašu beigām paziņo Domes sēdes vadītājs.".

10. Izteikt 91.1 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Balsu skaitīšanas komisija paziņo balsošanas rezultātus.".

11. Papildināt 101.punktu aiz vārda "izpilddirektors" ar vārdiem "izpilddirektora vietnieki".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.33 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pārskatot Daugavpils pilsētas domes institucionālo sistēmu, nolemts ieviest Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieka amatus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma tekstu, noteic izpilddirektora vietnieku amatus, kā arī debašu pārtraukšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

29.09.2017