Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā

Izdarīt Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 82. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3. panta trešo daļu.

2. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Īpašie noteikumi jūrniecības jomā

(1) Ja speciālās sarunu grupas locekļi, Eiropas Darbinieku padomes locekļi un darbinieku pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros ir jūras kuģa apkalpes locekļi, viņiem ir tiesības piedalīties speciālās sarunu grupas, Eiropas Darbinieku padomes vai citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros organizētā sanāksmē, ja viņi attiecīgās sanāksmes laikā nav jūrā vai citas valsts (tādas valsts, kurā neatrodas kuģošanas komercsabiedrības centrālā vadība) ostā.

(2) Ja speciālās sarunu grupas locekļi, Eiropas Darbinieku padomes locekļi un darbinieku pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros ir jūras kuģa apkalpes locekļi, šā panta pirmajā daļā minētās sanāksmes, ja iespējams, plāno tā, lai atvieglotu viņu dalību tajās. Ja speciālās sarunu grupas loceklis, Eiropas Darbinieku padomes loceklis un darbinieku pārstāvis citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros nevar piedalīties minētajās sanāksmēs, pēc iespējas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas."

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija direktīvas (ES) 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra direktīvas (ES) 2015/1794, ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK."

Likums stājas spēkā 2017. gada 10. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. septembrī

10.10.2017