Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jēkabpilī 2017.gada 21.septembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Domes un komitejas sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu Namejs (turpmāk - Namejs), kurš nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu. Piekļuvi Namejam nodrošina deputātam izsniegts unikāls "Lietotāja vārds" un "Parole", kuru datus aizliegts nodot citām personām.";

2. papildināt nolikumu ar 53.1 un 53.2 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Elektronisku pieeju Domes sēdes darba kārtībai, lēmuma projektiem, izziņas materiāliem, deputātu priekšlikumiem deputātiem Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra nodrošina Namejā ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

53.2 Elektronisku pieeju komiteju darba kārtībai, lēmuma projektiem, izziņas materiāliem, deputātu priekšlikumiem deputātiem Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra nodrošina Namejā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.";

3. izteikt 64.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus un protokolē sēdes atbilstoši normatīvo aktu prasībām;"

4. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanas kārtība

67. Domes sēdē izskata Komitejās vai citā domes izveidotā koleģiālā institūcijā izskatītus lēmumu projektus.

68. Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par lēmuma projekta kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai, tā atbilstību nozares speciālajām tiesību normām, kā arī visas nepieciešamās dokumentācijas pievienošanu un reģistrēšanu Namejā.

69. Domes lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi veic Juridiskā nodaļa. Lēmumu projektu lietderības pārbaudi veic Domes izveidotās koleģiālās institūcijas un Dome.

70. Domes lēmumu projekti vizēšanai jāiesniedz Juridiskajā nodaļā ne vēlāk kā līdz 8 dienas pirms Domes sēdes plkst.1500. Domes lēmumu projektus, kas tiek nodoti izskatīšanai Domē no Finanšu komitejas, iesniedz vizēšanai Juridiskajā nodaļā ne vēlāk kā līdz septiņas dienas pirms Domes sēdes plkst.1500. Termiņā neiesniegti domes lēmumu projekti netiek vizēti.

71. Juridiskās nodaļas jurists, vizējot domes lēmuma projektu, pārbauda tā atbilstību vispārējām tiesību normām un var nodot lēmuma projektu vizēšanai jebkuram Centrālās administrācijas darbiniekam vai lēmuma projekta sagatavotājam papildināt lēmuma projektu pēc būtības. Juridiskās nodaļas jurists var atteikties vizēt lēmuma projektu, ja tos atteicies vizēt attiecīgās nozares speciālists, vai lēmuma projekta sagatavotājs ne vēlāk kā līdz sešas dienas pirms Domes sēdes plkst.1500 nav papildinājis lēmuma projektu pēc būtības un nav iesniedzis Juridiskajā nodaļā.

72. Vizētos domes lēmumu projektus ne vēlāk kā līdz trīs dienas pirms Domes sēdes plkst.900 nodod Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūrai. Domes priekšsēdētājs nosaka Domes sēdes darba kārtību. Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra Domes sēdes darba kārtību, izskatāmos lēmumu projektus un pievienotos materiālus ievieto Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes" vismaz trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes un trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

73. Deputāti ar Domes sēžu lēmumu projektiem un pievienotajiem materiāliem iepazīstas elektroniski Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes"."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.20 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši apstiprinātajiem kvalitātes vadības sistēmas mērķiem 2017.gadā, Vienas pieturas aģentūrai jānodrošina Domes sēžu un komiteju darba organizēšana elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā Namejs.

2. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši apstiprinātajiem kvalitātes vadības sistēmas mērķiem 2017.gadā, Vienas pieturas aģentūra nodrošinās Domes sēžu un komiteju darba organizēšanu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā Namejs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

22.09.2017