Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Daugavpilī 2017.gada 24.augustā (prot. Nr.26, 23.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un
trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldību budžeta" 6.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017., Nr.122 (5949)) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.6. audžuģimenes.".

2. Papildināt 64. punktu aiz vārdiem "nonākušam ģimenēm" ar vārdu "audžuģimenēm".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 66.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.5. audžuģimenēm.".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Dienesta sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

79.1 1. pensijas vecuma personas;

79.1 2. ģimenes ar bērniem;

79.1 3. personas ar garīga rakstura traucējumiem;

79.1 4. audžuģimenes;

79.1 5. personas ar invaliditāti;

79.1 6. personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;

79.1 7. bezpajumtnieki;

79.1 8. bezdarbnieki;

79.1 9. personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.30 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Izvērtējot Daugavpils pilsētas sniegto sociālo pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, nepieciešams paredzēt iespēju audžuģimenēm saņemt psihologa, dienas centra un sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts un paplašināts psihologa, dienas centra un sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojuma saņēmēju loks, iekļaujot audžuģimenes.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Apstiprināta budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem - audžuģimenēm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

23.09.2017