Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 572

Rīgā 2017. gada 19. septembrī (prot. Nr. 47 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir:

3.1. nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;

3.2. nodarbināti jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), uzņemot atbalstāmajā darbībā, bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk - 7.2.1.2. pasākums) ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas minētajā pasākumā īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas dēļ jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.3. nodarbināti jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), uzņemot atbalstāmajā darbībā, ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas 7.2.1.2. pasākumā īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju 7.2.1.2. pasākuma ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas 7.2.1.2. pasākumā īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas dēļ jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstu var saņemt nodarbināti jaunieši, kuri atbilst šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem mērķa grupas iesaistes kritērijiem un papildus dalībai šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā mācās vakarskolā vai tālmācībā, lai iegūtu vidējo izglītību, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 18. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

4.1. rezultāta rādītājus:

4.1.1. nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības Eiropas Sociālā fonda mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni (personu skaits), - 14 568;

4.1.2. nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības Eiropas Sociālā fonda mācībās (personu skaits), - 9934;

4.2. iznākuma rādītājus:

4.2.1. nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni (personu skaits), - 25 693, tai skaitā 11 562 personas - līdz 2018. gada 31. decembrim;

4.2.2. nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, - 12 934, tai skaitā 2677 personas - līdz 2018. gada 31. decembrim;

4.3. finanšu rādītāju - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 12 165 554 euro apmērā."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Nodarbinātajiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākumā uzņemti sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, kuru īstenošana uzsākta 2017. gada 9. janvārī, no 2017. gada 9. janvāra ir attiecināmas šo noteikumu 20.13. apakšpunktā minētās izmaksas. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums)."

5. Aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.1., 18.5. un 18.8." ar skaitļiem un vārdu "18.1.1., 18.1.5. un 18.1.8.".

6. Aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2., 18.3., 18.4. un 18.5." ar skaitļiem un vārdu "18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.2.1. un 18.2.2.".

7. Aizstāt 12.3. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.5. un 18.8." ar skaitļiem un vārdu "18.1.5. un 18.1.8.".

8. Aizstāt 13.1. apakšpunktā skaitli "18.2." ar skaitli "18.1.2.".

9. Aizstāt 13.2. apakšpunktā skaitli "18.3." ar skaitli "18.1.3.".

10. Aizstāt 13.3. apakšpunktā skaitli "18.4." ar skaitli "18.1.4.".

11. Izteikt 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā ir saņemts Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes saskaņojums par izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros;".

12. Papildināt noteikumus ar 13.5. un 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde un koledža īsteno licencētu profesionālās izglītības programmu, un minētajai izglītības iestādei un koledžai ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanai;

13.6. ir saņemts izglītības iestādes dibinātāja un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes saskaņojums par profesionālās izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros."

13. Aizstāt 13.1 punktā skaitļus un vārdu "18.2. un 18.3." ar skaitļiem un vārdu "18.1.2. un 18.1.3.".

14. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.1.1. mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana un atbilstības izvērtēšana darba tirgus prasībām un tā attīstības vajadzībām, kā arī personības izaugsmes interesēm;

18.1.2. atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;

18.1.3. atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;

18.1.4. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei, kas ietver darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi. Nodarbinātajam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu;

18.1.5. atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;

18.1.6. atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai;

18.1.7. papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās:

18.1.8. nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti;

18.1.9. atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

18.1.10. mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā;

18.1.11. informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai;

18.2. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.2.1. sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā;

18.2.2. mērķstipendijas piešķiršana;

18.2.3. karjeras atbalsta pasākumi;

18.3. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;

18.4. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

18.5. šo noteikumu 12. punktā minēto sadarbības partneru informēšanas pasākumi par nodarbināto profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem."

15. Aizstāt 20.1.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.1., 18.10., 18.11. un 18.12." ar skaitļiem un vārdu "18.1.1., 18.3., 18.4. un 18.5.".

16. Aizstāt 20.1.2. apakšpunktā skaitli "18.8." ar skaitli "18.1.8.". 

17. Aizstāt 20.2. un 20.3. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.11. un 18.12." ar skaitļiem un vārdu "18.4. un 18.5.".

18. Aizstāt 20.4. un 20.5. apakšpunktā skaitli "18.11." ar skaitli "18.4.". 

19. Aizstāt 20.6. apakšpunktā skaitli "18.10." ar skaitli "18.3.".

20. Aizstāt 20.7. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2. un 18.3." ar skaitļiem un vārdu "18.1.2. un 18.1.3.".

21. Aizstāt 20.8. apakšpunktā skaitli "18.4." ar skaitli "18.1.4.".

22. Aizstāt 20.9. apakšpunktā skaitli "18.6." ar skaitli "18.1.6.".

23. Aizstāt 20.10. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2. un 18.6." ar skaitļiem un vārdu "18.1.2. un 18.1.6.".

24. Izteikt 20.11. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20.11. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:".

25. Aizstāt 20.11.1. apakšpunktā skaitli "18.7.2." ar skaitli "18.1.7.2.".

26. Aizstāt 20.11.2. apakšpunktā skaitli "18.7.1." ar skaitli "18.1.7.1.".

27. Aizstāt 20.12.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.5. un 18.8." ar skaitļiem un vārdu "18.1.5. un 18.1.8.".

28. Aizstāt 20.12.2. apakšpunktā skaitli "18.9." ar skaitli "18.1.9.".

29. Aizstāt 20.12.3. apakšpunktā skaitli "18.8." ar skaitli "18.1.8.". 

30. Aizstāt 20.12.4. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.1., 18.8. un 18.12." ar skaitļiem un vārdu "18.1.1., 18.1.8. un 18.5.".

31. Papildināt noteikumus ar 20.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.13. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

20.13.1. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku "Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"";

20.13.2. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku "Vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta īstenošanai";

20.13.3. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai darba devēju vai nozaru pārstāvju vadītām praktiskām mācībām, izglītojošiem pasākumiem (tai skaitā semināriem, prasmju un profesiju paraugdemonstrācijām, konkursiem) profesionālās izglītības kompetences centrā vai profesionālās izglītības iestādē, lai nodrošinātu vienotu darba devēja vai nozaru pārstāvju vadītu praktisko mācību īstenošanu visās projektā iesaistītajās profesionālās izglītības iestādēs un koledžās;

20.13.4. papildus šo noteikumu 20.13.1. un 20.13.2. apakšpunktā noteiktajam - pārējās izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai:

20.13.4.1. izdevumi dalībai nozaru pārstāvju organizētās izstādēs un konkursos;

20.13.4.2. izglītojamā ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, nepārsniedzot 71 euro mēnesī vienam izglītojamam;

20.13.4.3. civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku;

20.13.4.4. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas izglītojamiem;

20.13.4.5. profesionālās izglītības iestādes vai koledžas pedagoga - prakses vadītāja - darba braucienu un komandējumu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;

20.13.4.6. vispārizglītojošo STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) priekšmetu pedagogu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo un mācību līdzekļu izmaksas, lai nodrošinātu mērķa grupas dalībnieku zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;

20.13.4.7. mērķstipendiju izmaksas šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās sākotnējās profesionālās izglītības programmās, ja ikmēneša vidējais sekmju vērtējums katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks par četrām ballēm vai ieskaitīts un nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir no 70 līdz 115 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri iegūst kvalifikāciju, veic mērķstipendijas pārrēķinu līdz 115 euro mēnesī par visiem mēnešiem, kuros mērķstipendija saņemta daļējā apmērā;

20.13.4.8. izglītojamā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanas un prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas;

20.13.4.9. nelaimes gadījumu apdrošināšana izglītības programmas apguves laikā."

32. Aizstāt 22. punkta ievaddaļā skaitli "18.7.2." ar skaitli "18.1.7.2.".

33. Izteikt 22.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"22.3. finansējuma saņēmējs plāno izmaksas transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību vai prakses ilgumam, ja nodarbinātā persona, kas atbilst šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, piedalās šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, un tās kompensē šādā kārtībā:".

34. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās neiesaista šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētās nodarbinātās personas, kā arī nodarbinātās personas, kuras iesaistītas citos finansējuma saņēmēja vai citu institūciju organizētajos līdzīgos mācību pasākumos 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām", 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai", 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās", 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam", 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros", 9.1.4.4. specifiskā atbalsta mērķa "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" vai 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" mācību pasākumos. Specifiskā atbalsta mērķa grupa šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta atkārtoti tikai tad, ja tā nav pabeigusi dalību mācību pasākumā."

35. Izteikt 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. uzsākot īstenot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.6. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katras personas atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē finansējuma saņēmējs sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pārbaudītu katras personas nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi;".

36. Aizstāt 31.8. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2., 18.3. un 18.4." ar skaitļiem un vārdu "18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4.".

37. Papildināt noteikumus ar 31.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.9. šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētā atbalsta īstenošanā valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde un koledža ievēro šādus nosacījumus:

31.9.1. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir mazāks par 16, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu, ja to pieļauj izglītības programmas specifika, izskata iespēju grupas apvienot vai veidot grupas ar mazāku izglītojamo skaitu (ne mazāk kā 10 izglītojamie), bet, ja tas nav iespējams, grupu neveido un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;

31.9.2. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir lielāks par 32, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu veido papildu grupu un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;

31.9.3. ja profesionālās izglītības programmas īstenošanas gaitā izglītojamo skaits vienā grupā ir kļuvis mazāks par šo noteikumu 31.9.1. apakšpunktā minēto minimālo izglītojamo skaitu, grupas apvieno vai, ja tas nav iespējams, profesionālās izglītības programmas īstenošanu nodrošina grupai ar mazāku izglītojamo skaitu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

22.09.2017