Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.01.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 495

Rīgā 2017. gada 13. septembrī (prot. Nr. 45 12. §)
Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu un Augstskolu likuma 11. panta otro daļu ar 2018. gada 1. martu reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts izglītības iestādi – Daugavpils medicīnas koledžu (turpmāk – koledža) – un nodot to atvasinātai publiskai personai – Daugavpils Universitātei. Koledža turpina pastāvēt kā Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" (turpmāk – aģentūra).

2. Noteikt, ka pēc reorganizācijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Māszinības", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Ārstniecība", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Sociālā aprūpe", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Sociālā rehabilitācija", arodizglītības programmas "Māszinības" un arodizglītības programmas "Bērnu aprūpe" īstenošanu, kā arī koledžas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedību un arhīvu attiecībā uz minētajām izglītības programmām pārņem aģentūra.

2.1 Noteikt, ka pēc reorganizācijas Daugavpils Universitāte pārņem saistības, ko koledža uzņēmusies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un kas izriet no koledžas reorganizācijas dienā spēkā esošās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu.

(MK 23.01.2018. rīkojuma Nr. 25 redakcijā)

3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017. gada 1. oktobrim izveidot koledžas reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā koledžas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Daugavpils Universitātes pārstāvjus. Reorganizācijas komisijai:

3.1. līdz 2018. gada 1. februārim veikt koledžas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt kustamās mantas vērtību, prasību un saistību apjomu;

3.2. līdz 2018. gada 1. martam nodrošināt koledžas finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu aģentūrai;

3.3. līdz 2018. gada 31. martam sastādīt slēguma bilanci.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2018. gada 1. februārim iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas saistīti ar koledžas reorganizāciju.

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā izglītības funkcijas īstenošanai šādus valsts nekustamos īpašumus:

5.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 504 8305) – trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0500 004 8302 002, 0500 004 8302 004 un 0500 004 8302 005) – Varšavas ielā 26A, Daugavpilī;

5.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 004 8305) – zemes vienību 2 216 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 8305) un būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 004 8305 001) – Miera ielā 3/5, Daugavpilī.

6. Daugavpils Universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 5. punktā minētos nekustamos īpašumus (turpmāk – nekustamie īpašumi).

7. Daugavpils Universitātei nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 5. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

8. Daugavpils Universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

8.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils Universitāte nodrošina šā rīkojuma 5. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

8.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

9. Šā rīkojuma 8.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

10. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 03.00.00 "Augstākā izglītība" apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" koledžai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem 2017. un 2018. gadam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
23.01.2018