Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 526

Rīgā 2017. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 54. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atbildīgā amatpersona studiju kartē norāda šādas ziņas:

5.1. studējošā personas dati:

5.1.1. vārds;

5.1.2. uzvārds;

5.1.3. personas kods vai identifikācijas numurs;

5.1.4. dzimums;

5.1.5. dzimšanas datums;

5.1.6. deklarētā dzīvesvietas adrese;

5.1.7. dati par iepriekš iegūto izglītību (vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība, izglītības iegūšanas gads);

5.1.8. valsts, kurā iegūta vidējā izglītība (tikai par "mobilajiem studentiem" - Latvijas augstskolā vai koledžā imatrikulētie studējošie, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas);

5.1.9. imatrikulācijas rīkojuma numurs;

5.1.10. imatrikulācijas rīkojuma datums;

5.2. centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu rezultāti (nosaukums un vērtējums), uz kuriem pamatojoties studējošais imatrikulēts;

5.3. studiju programmu dati:

5.3.1. studiju programmas nosaukums;

5.3.2. studiju programmas klasifikācijas kods;

5.3.3. rīkojuma numurs par studējošā pārcelšanu citā studiju programmā;

5.3.4. rīkojuma datums par studējošā pārcelšanu citā studiju programmā;

5.4. semestru dati:

5.4.1. mācību (akadēmiskais) gads;

5.4.2. semestra kārtas numurs;

5.4.3. semestra sākuma datums un semestra beigu datums;

5.4.4. studējošā piederība studiju programmas semestrim - sākuma un beigu datums;

5.4.5. mācību valoda;

5.4.6. studiju finansēšanas veids - valsts budžets, privātie līdzekļi vai cits finansējums;

5.4.7. studiju veids - pilna vai nepilna laika studijas;

5.4.8. izglītības ieguves forma - klātiene, neklātiene (tai skaitā tālmācība);

5.4.9. ziņas par studiju gaitu pa semestriem (apgūtie studiju kursi un prakses, to apjoms kredītpunktos, vērtējums, pārbaudījuma datums, mācībspēka vārds, uzvārds un akadēmiskais amats);

5.5. ziņas par studiju pārtraukumu:

5.5.1. studiju pārtraukuma rīkojuma numurs;

5.5.2. studiju pārtraukuma rīkojuma datums;

5.5.3. studiju atsākšanas rīkojuma numurs;

5.5.4. studiju atsākšanas rīkojuma datums;

5.6. ziņas par citā augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju kursiem un to atzīšanu;

5.7. ziņas par studējošo, kas sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ieradies no ārvalstīm uz īslaicīgu studiju periodu ("kredītpunktu mobilitāte"), izņemot studējošos Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

5.7.1. ārvalstu sadarbības augstākās izglītības iestādes valsts;

5.7.2. studiju uzsākšanas datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

5.7.3. studiju beigu datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

5.8. ziņas par studējošo ārvalsts augstākās izglītības iestādē sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros uz īslaicīgu studiju periodu ("kredītpunktu mobilitāte"):

5.8.1. ārvalstu sadarbības augstākās izglītības iestādes valsts;

5.8.2. studiju uzsākšanas datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

5.8.3. studiju beigu datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

5.8.4. mobilitātes programmas veids (Eiropas Savienības programmas, citu starptautisku/valstu programmas vai citas programmas);

5.8.5. mobilitātes veids (studiju periods vai prakse);

5.8.6. mobilitātes perioda laikā iegūtie kredītpunkti;

5.9. ziņas par akadēmiskā grāda, zinātniskā grāda, profesionālā grāda un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu:

5.9.1. kvalifikācijas darba nosaukums;

5.9.2. bakalaura darba nosaukums;

5.9.3. maģistra darba nosaukums;

5.9.4. darba vadītāja (vadītāju) vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs un akadēmiskais amats;

5.9.5. recenzenta vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs un akadēmiskais amats;

5.9.6. darba aizstāvēšanas datums;

5.9.7. kredītpunkti;

5.9.8. vērtējums;

5.9.9. gala vai valsts pārbaudījumu nosaukums;

5.9.10. gala vai valsts pārbaudījumu vērtējums;

5.9.11. institūcija, kas piešķīrusi akadēmisko vai profesionālo grādu vai profesionālo kvalifikāciju;

5.9.12. piešķirtā grāda (izņemot doktora zinātnisko grādu) vai profesionālās kvalifikācijas nosaukums, datums un lēmuma numurs;

5.9.13. ziņas par tās personas promocijas darbu, kura ieguva doktora zinātnisko grādu, - nosaukums un darba vadītājs(-i) (vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs), darba zinātnes nozare un nosaukums, aizstāvēšanas datums un piešķirtā grāda nosaukums;

5.10. ziņas par izsniegtajiem izglītības dokumentiem (diplomiem):

5.10.1. nosaukums;

5.10.2. sērijas numurs;

5.10.3. izsniegšanas datums;

5.10.4. šo noteikumu 5.3.1. un 5.3.2. apakšpunktā minētā informācija;

5.11. eksmatrikulācijas dati:

5.11.1. eksmatrikulēts ar diploma izsniegšanu (absolvents);

5.11.2. eksmatrikulēts bez diploma izsniegšanas;

5.11.3. eksmatrikulācijas rīkojuma numurs;

5.11.4. eksmatrikulācijas rīkojuma datums."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Atbildīgā persona mēneša laikā pēc imatrikulācijas studiju kartē ieraksta šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētos datus (izņemot 5.4.9. apakšpunktā minēto informāciju), kā arī citas ziņas, uz kurām pamatojoties studējošais ir imatrikulēts."

3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Augstskolas un koledžas līdz 2018. gada 1. aprīlim nodrošina visu studējošo personu lietu noformēšanu atbilstoši šo noteikumu 5. punktam."

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

08.09.2017