Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.; 2016, 255. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā skaitli "100 000" ar skaitli "40 000".

2. Papildināt likumu ar 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Darbinieka nodarbināšana mikrouzņēmumā

(1) Fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.

(2) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, no pretendenta saņem rakstveida apliecinājumu, ka tas nav nodarbināts pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

(3) Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā."

3. Aizstāt 3. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "var ietvert" ar vārdu "ietver".

4. 4. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli "100 000" ar skaitli "40 000";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs neizpilda kādu no šā likuma 1. panta 1. punkta vai 2. panta otrās, trešās vai ceturtās daļas, vai 2.2 panta nosacījumiem, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu."

5. Izteikt 6. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus vai nav ievēroti šā likuma 2.2 panta nosacījumi, šā panta pirmajā daļā noteiktajai likmei pieskaita divus procentpunktus par katru papildus nodarbināto darbinieku vai darbinieku, kurš ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos."

6. Pārejas noteikumos:

izslēgt 21. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"26. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērojot šā likuma 6. panta 3.1 daļu 2018. un 2019. taksācijas gadā, ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 6. panta trešo daļu apgrozījumam, kas nepārsniedz 52 000 euro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedz 40 000 euro.

27. Šā likuma 2.2 pants attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuri ir nodarbināti pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 2017. gada 31. decembrī, piemērojams no 2019. gada 1. janvāra.

28. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2018. gada 1. februārim Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus, kuri 2017. gada 31. decembrī nodarbina fiziskās personas, kas nodarbinātas arī pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, par šā likuma 2.2 pantā minētajiem ierobežojumiem, norādot mikrouzņēmuma darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu.

29. Grozījums šā likuma 3. panta pirmajā daļā attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākumu ietvert šajā daļā minēto informāciju darba līgumā attiecas uz darba līgumiem, kas tiek noslēgti pēc 2018. gada 1. janvāra."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

01.01.2018