Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 59. nr.) šādus grozījumus:

1.   Izteikt 12. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) - 8,1 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 14,9 euro par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) - 111 euro;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 64 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem - 111 euro;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 111 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 185 euro;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 2025 euro.

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus - 50 procenti no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes, bet ne mazāk kā 14,9 euro par 100 litriem alus;

2) par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu - pēc šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes, bet ne mazāk kā 14,9 euro par 100 litriem alus."

2.   Izteikt 13. panta pirmo un 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) - 95,2 euro;

2) cigaretēm:

a) 78,7 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai - 75 euro,

b) citai smēķējamai tabakai - 75 euro;

4) tabakas lapām - 75 euro (par 1000 gramiem tabakas lapu);

5) karsējamai tabakai - 75 euro (par 1000 gramiem karsējamās tabakas).

(11) Summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā cigaretēm noteiktās likmes, aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 114,7 euro par 1000 cigaretēm."

3.  14. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 509 euro;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 594 euro;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 414 euro;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 414 euro;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 285 euro;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7. punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) - 414 euro;";

izteikt 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela un attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu, ja tos izmanto atbilstoši šā likuma 18. panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem, nodokli par 1000 litriem aprēķina 15 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes.";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus un skaitli "pēc likmes 131 euro" ar skaitļiem un vārdiem "30 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes".

4.  Papildināt 32. panta sestās daļas 1. punktu pēc vārda "nosacījumus" ar vārdiem "un kritērijus".

5.   Pārejas noteikumos:

izteikt pārejas noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi (95,2 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām) cigāriem un cigarillām piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.";

papildināt pārejas noteikumu 56. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim - 88 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām.";

izteikt pārejas noteikumu 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (78,7 euro par 1000 cigaretēm un 20 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas), kā arī šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (114,7 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.";

papildināt pārejas noteikumu 58. punktu ar 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 109,2 euro par 1000 cigaretēm:

a) 74,6 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.";

izteikt pārejas noteikumu 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (75 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai (75 euro par 1000 gramiem tabakas), 4. punktā noteikto nodokli tabakas lapām (75 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) un 5. punktā noteikto nodokli karsējamai tabakai (75 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.";

papildināt pārejas noteikumu 60. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim - 70 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma.";

izteikt pārejas noteikumu 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem) - 8,1 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 14,9 euro par 100 litriem alus, kā arī šā likuma 12. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikto nosacījumu (ne mazāk kā 14,9 euro par 100 litriem alus) piemēro ar 2020. gada 1. martu.";

papildināt pārejas noteikumu 79. punktu ar 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim - 6,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 12,5 euro par 100 litriem alus;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim - 7,4 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 13,6 euro par 100 litriem alus.";

izteikt pārejas noteikumu 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi vīnam (111 euro par 100 litriem) piemēro ar 2020. gada 1. martu.";

papildināt pārejas noteikumu 81. punktu ar 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim - 92 euro par 100 litriem;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim - 101 euro par 100 litriem.";

izteikt pārejas noteikumu 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 3. punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem (111 euro par 100 litriem) piemēro ar 2020. gada 1. martu.";

papildināt pārejas noteikumu 83. punktu ar 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim - 92 euro par 100 litriem;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim - 101 euro par 100 litriem.";

izteikt pārejas noteikumu 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem [starpproduktiem: ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 111 euro par 100 litriem; ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 185 euro par 100 litriem] piemēro ar 2020. gada 1. martu.";

papildināt pārejas noteikumu 85. punktu ar 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 92 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 150 euro;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 101 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 168 euro.";

izteikt pārejas noteikumu 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (2025 euro par 100 litriem absolūtā spirta) piemēro ar 2020. gada 1. martu.";

papildināt pārejas noteikumu 87. punktu ar 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim - 1670 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim - 1840 euro par 100 litriem absolūtā spirta.";

papildināt pārejas noteikumus ar 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104. un 105. punktu šādā redakcijā:

"98. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (509 euro par 1000 litriem) piemēro ar 2020. gada 1.janvāri.

99. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 98. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem), svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktus un komponentes apliek ar nodokli no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim - 476 euro par 1000 litriem.

100. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā noteikto nodokļa likmi petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (414 euro par 1000 litriem), izņemot šīs daļas 7. punktā minētās degvieleļļas, piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

101. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 100. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā noteikto nodokļa likmi (par 1000 litriem) petroleju, tās aizstājējproduktus un komponentes, dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentes, degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktus un komponentes, izņemot šīs daļas 7. punktā minēto degvieleļļu, apliek ar nodokli no 2018. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim - 372 euro par 1000 litriem.

102. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (285 euro par 1000 kilogramiem) piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

103. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 102. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi (par 1000 kilogramiem), naftas gāzi un pārējos gāzveida ogļūdeņražus apliek ar nodokli no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim - 244 euro par 1000 kilogramiem.

104. Šā likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela (par 1000 litriem), ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un ja tos izmanto atbilstoši šā likuma 18. panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem, piemēro ar 2018. gada 1. jūliju.

105. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 104. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi, dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un tādu dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, apliek ar nodokli līdz 2018. gada 30. jūnijam - 50 euro par 1000 litriem."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

01.01.2018