Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
17. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 30., 32. un 33. punktu.

2. Izteikt 46. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Ministrijas valsts budžeta pieprasījumā ietilpst šādas veidlapas:".

3. Izteikt 46.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3. veidlapa Nr. 2(pb) "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" (3. pielikums);".

4. Svītrot 46.4., 46.5. un 46.6. apakšpunktu.

5. Izteikt 46.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.7. veidlapa Nr. 2(sb) "Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" (7. pielikums);".

6. Svītrot 46.8., 46.9., 46.10., 46.15., 46.19. un 46.20. apakšpunktu.

7. Svītrot 46.24. apakšpunktā vārdus "un sporta skolu".

8. Svītrot 46.27., 46.33., 46.35., 46.36. un 46.37. apakšpunktu.

9. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Veidlapās ailē "n-1 gada izpilde" ministrija norāda budžeta izpildes datus saskaņā ar izdevumu uzskaiti atbilstoši naudas plūsmas principam un atbilstoši saimnieciskā gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Ailē "n gada plāns" norāda likumā par valsts budžetu n gadam apstiprināto plānu."

10. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Aizpildītās veidlapas iesniedz Finanšu ministrijā šādos veidos:

51.1. veidlapas (izņemot šo noteikumu 112. punktā minētās veidlapas), kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, ministrija elektroniski nosūta uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi. Ja aizpildītās veidlapas ir parakstītas pašrocīgi, ministrija tās iesniedz Finanšu ministrijā papīra formā un nosūta elektroniski uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi;

51.2. par šo noteikumu 112. punktā minētajām SAP sistēmas portālā sagatavotajām veidlapām ministrija iesniedz Finanšu ministrijā tikai apliecinājuma vēstuli, kurā norādīts SAP sistēmas portālā aizpildīto veidlapu saraksts, kā arī to aizpildīšanas datums un laiks."

11. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Veidlapā Nr. 2(pb) "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" ministrija norāda izdevumu segšanai paredzēto resursu detalizētu atšifrējumu atbilstoši normatīvajos aktos par budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodiem noteiktajai klasifikācijai kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (piecas zīmes). Izdevumus norāda kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (četras zīmes). Ministrija, kura atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem par valsts aizdevuma pieprasīšanu saņem aizņēmumus vai izsniedz aizdevumus, sadaļā "Finansēšana" norāda atbilstošo finanšu līdzekļu apjomu vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām atbilstoši kodu zemākajai detalizācijas pakāpei. Ailē "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" izdevumu segšanai paredzētos resursus, izdevumus un informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem vai izsniegtajiem aizdevumiem norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 48. punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām."

12. Svītrot 55., 56. un 57. punktu.

13. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Veidlapā Nr. 2(sb) "Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" Labklājības ministrija norāda ieņēmumu detalizētu atšifrējumu atbilstoši normatīvajos aktos par budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodiem noteiktajai klasifikācijai kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (piecas zīmes). Izdevumus norāda kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (četras zīmes). Veidlapas sadaļā "Finansēšana" Labklājības ministrija sniedz informāciju par valsts speciālā budžeta aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām atbilstoši kodu zemākajai detalizācijas pakāpei. Ailē "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums" ieņēmumus, izdevumus un informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 48. punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas un programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakšprogrammām."

14. Svītrot 59., 60. un 61. punktu.

15. Svītrot 62. un 63. punktā vārdus un skaitli ""n-1 gada izpilde", "n gada plāns"".

16. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Veidlapas Nr. 4(pb) un veidlapas Nr. 4(sb) ailēs norāda šādu informāciju:

67.1. projektiem un pasākumiem par kuru īstenošanu ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un kuriem ir noteikts īstenošanas termiņš, bet kuri nav Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti un pasākumi, ailē "MK lēmums" norāda attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas datumu un numuru;

67.2. ailēs "n+1 gadā", "n+2 gadā", "n+3 gadā" un "n+4 gadā" norāda tādus projektus un pasākumus, kuri uzsākti iepriekšējos gados vai kurus plānots uzsākt n+1 gadā un kuru īstenošana turpināsies n+2 gadā, n+3 gadā, n+4 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai. Jāņem vērā konkrētā projekta vai pasākuma īstenošanas laiks - līgumā noteiktie maksājumu termiņi par aizņēmumiem un kredītiem, līzinga maksājumu grafiki, investīciju projektu īstenošanai noteiktais laikposms. Par saistību uzņemšanos projektiem un pasākumiem, kurus plānots uzsākt, sākot ar n+1 gadu, nepieciešams Ministru kabineta lēmums;

67.3. attiecībā uz valsts ilgtermiņa saistībām - maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās - neaizpilda aili "Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai"."

17. Svītrot 71. punktu.

18. Izteikt 73.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1. budžeta programmai (ar apakšprogrammām) ministrija nesniedz šo noteikumu 74.12.2., 74.12.3., 74.14., 74.17. un 74.18. apakšpunktā minēto informāciju. Ja budžeta programmai ir viena apakšprogramma, šādai budžeta programmai nesniedz arī šo noteikumu 74.16. apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda "Budžeta programmai ir viena apakšprogramma";".

19. Svītrot 73.5. un 73.6. apakšpunktu.

20. Aizstāt 74.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam" ar vārdiem un skaitļiem "projekts no n+1 līdz n+3 gadam".

21. Izteikt 74.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.4. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n-1 līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā no n-1 līdz n+3 gadam (faktiskais rādītājs n-1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam), norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Vidējo amata vietu skaitu n-1 gadā aprēķina, summējot faktisko attiecīgo amata vietu skaitu (atbilstoši apstiprinātajiem amatu sarakstiem) uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1. janvāri) un dalot iegūto summu ar mēnešu skaitu gadā. Vidējo amata vietu skaitu n gadā norāda likumam par valsts budžetu pievienotajos paskaidrojumos n gadam apstiprinātajā apmērā. Vidējo amata vietu skaitu n+1, n+2 un n+3 gadā aprēķina, plānojot attiecīgo amata vietu skaitu uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1. janvāri), datus summējot un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu gadā;".

22. Izteikt 74.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.6.2. būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus (ne vairāk kā četrus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, - ne vairāk kā sešus) un attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, no kuriem izriet norādītie politikas rezultatīvie rādītāji. Ja attiecīgajai darbības jomai nav specifisku attīstības plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu, kuros definēti politikas rezultatīvie rādītāji, formulē tikai darbības rezultatīvos rādītājus;".

23. Papildināt noteikumus ar 74.6.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.6.3.1 Valdības rīcības plāna punktu, kura izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma;".

24. Izteikt 74.6.4. un 74.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.6.4. valsts budžeta izdevumu, kas attiecas uz konkrēto formulēto darbības jomu, kopsummas un to sadalījumu pa budžeta programmām (apakšprogrammām) vai to pasākumiem, ja šos pasākumus var identificēt un nodrošināt to izpildes rādītājus. Izdevumu daļā var tikt norādīta viena vai vairākas budžeta programmas (apakšprogrammas), kas attiecas uz norādīto darbības jomu. Ja programma ar visām tās apakšprogrammām attiecas uz vienu darbības jomu, norāda tikai programmas kopsummu, nesadalot līdz apakšprogrammu līmenim. Norāda visas budžeta programmas (apakšprogrammas), kurās tika veikti vai tiek plānoti izdevumi no n-1 līdz n+3 gadam, kas attiecas uz norādīto darbības jomu. Ja finansējumu uz atbilstošām budžeta programmām (apakšprogrammām) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas, to paskaidro zem politikas un resursu vadības kartes;

74.6.5. vidējo amata vietu skaitu kopā un sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Ja programma ar visām tās apakšprogrammām attiecas uz vienu darbības jomu, norāda tikai amata vietu skaitu programmā, nesadalot līdz apakšprogrammu līmenim. Norādot vidējo amata vietu skaitu, piemēro tos pašus principus, kā aizpildot šo noteikumu 74.4. apakšpunktā minēto tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n-1 līdz n+3 gadam";".

25. Papildināt noteikumus ar 74.6.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.6.5.1 akcijas un citu līdzdalību pašu kapitālā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām);".

26. Aizstāt 74.6.6. apakšpunktā vārdus "(ne vairāk kā četrus)" ar vārdiem "(ne vairāk kā četrus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, - ne vairāk kā sešus)".

27. Aizstāt 74.6.7. apakšpunktā vārdus "(ne vairāk kā sešus)" ar vārdiem un skaitli "(ne vairāk kā sešus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, - ne vairāk kā 10)".

28. Aizstāt 74.6.8. apakšpunktā vārdus "(ne vairāk kā divus)" ar vārdiem "(ne vairāk kā divus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, - ne vairāk kā četrus)".

29. Aizstāt 74.6.9. apakšpunktā vārdus un skaitļus "n+1 gada projektu, prognozi n+2 līdz n+3 gadam" ar vārdiem un skaitļiem "projektu no n+1 līdz n+3 gadam".

30. Izteikt 74.8. un 74.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.8. budžeta resoram 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" informāciju par darbības jomām nesniedz un politikas un resursu vadības kartes negatavo;

74.9. aizpilda tabulu "Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam", sniedzot skaidrojumu par prioritārajiem pasākumiem n+1 līdz n+3 gadam atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem, norādot prioritāro pasākumu nosaukumu un darbības aprakstu (ja viens pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu budžeta programmu (apakšprogrammu), sniedz arī norādi uz līdzekļu izlietojumu katrā no tām), kopējo papildus piešķirto finansējumu, kā arī sadalījumu pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Pēc valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā tabulu precizē un papildina atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem (tajā skaitā deputātu, frakciju un citiem priekšlikumiem). Sagaidāmos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (tajā skaitā amata vietu skaitu, kas tiek izveidotas prioritārā pasākuma īstenošanas ietvaros) norāda tikai tiem prioritārajiem pasākumiem, kuriem ir atbalstīts finansējums vismaz trijiem gadiem;".

31. Izteikt 74.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.14. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-1 līdz n+3 gadam" (faktiskais rādītājs n-1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam), norādot tādus darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, kas vispilnīgāk raksturo budžeta programmas (apakšprogrammas) mērķa sasniegšanu un tās resursu izlietojumu, neveidojot formālus rādītājus. Ja darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus nav iespējams definēt jēgpilni, tos nenorāda;".

32. Aizstāt 74.16. apakšpunktā vārdus un skaitļus "n+1 gada projekts, prognoze n+2 līdz n+3 gadam" ar vārdiem un skaitļiem "projekts no n+1 līdz n+3 gadam".

33. Svītrot 74.16. un 74.18. apakšpunktā vārdu "komersantu".

34. Svītrot 76., 77. un 77.1 punktu.

35. Izteikt 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"78. Veidlapā Nr. 10(pb) "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins" (21. pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa to veidiem, sniedzot informāciju par pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailes "izdevumi kopā (euro)" rindā "Kopā" norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā Nr. 2(pb) "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" (3. pielikums) norādīto attiecīgajā apakšprogrammā plānoto izdevumu apmēru sociālajiem pabalstiem, izdienas pensijām un piemaksām pie pensijām n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā.

79. Veidlapā Nr. 10(sb) "Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins" (22. pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālajā budžetā plānotos izdevumus pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām, sniedzot informāciju par pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailēs "izdevumi kopā (euro)" katrā izdevumu veidā norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā Nr. 2(sb) "Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam" (7. pielikums) norādīto plānoto attiecīgā pensijas, pabalsta un atlīdzības veida izdevumu apmēru n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā."

36. Svītrot 81. punktā vārdus "un sporta skolu".

37. Svītrot 84. un 89. punktu.

38. Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Sagatavojot budžeta pieprasījumu, veidlapā Nr. 21 "Plānoto starpministriju transfertu n+1, n+2, n+3 gadā saskaņojums" (34. pielikums) norāda plānotos transfertus starp ministrijām n+1, n+2 vai n+3 gada laikā, un to iesniedz ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus. Aili "n gads" aizpilda tikai tad, ja transferta pārskaitījums paredzēts kārtējā gadā. Ministrija plānotos transfertus norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodu zemākajā detalizācijas pakāpē. Transfertu saskaņošana n, n+1, n+2 vai n+3 gadam notiek šo noteikumu 31. punktā minētajā kārtībā."

39. Svītrot 91., 92., 93. un 94. punktu.

40. Izteikt 94.1 punktu šādā redakcijā:

"94.1 Veidlapā Nr. 27 "Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu saraksts" (38.1 pielikums) ministrija norāda informāciju par tās padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un tās padotībā esošām budžeta nefinansētām iestādēm atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21. panta otrās daļas 16. punktam. Par katru iestādi norāda:

94.1 1. iestādes veidu (no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona vai budžeta nefinansēta iestāde);

94.1 2. iestādes nosaukumu;

94.1 3. vai uz budžeta pieprasījuma sagatavošanas brīdi iestāde ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē uzturētajā institucionālo vienību sarakstā;

94.1 4. kādas izmaiņas attiecībā uz konkrēto iestādi ir plānotas n+1 saimnieciskajā gadā (jaunas iestādes izveide, esošas iestādes likvidācija vai reorganizācija, tajā skaitā statusa maiņa)."

41. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Ministrija Finanšu ministrijas norādītajā termiņā pēc valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā veidlapas precizē atbilstoši pieņemtajam likumam par valsts budžetu n+1 gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumam n+1, n+2 un n+3 gadam un iesniedz Finanšu ministrijā (izņemot veidlapas Nr. 7(pb), Nr. 7(LM) un Nr. 27). Veidlapas Nr. 7(pb), Nr. 7(LM) un Nr. 27 ministrija aktualizē atbilstoši šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām."

42. Svītrot 97.1 punktu.

43. Svītrot 98. punktā vārdus "un parakstītu pārskatu iesniegšanu Finanšu ministrijā".

44. Izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Lai nodrošinātu budžeta pieprasījumu datu ievadīšanu SAP sistēmas portālā, ministrija Finanšu ministrijai uz norādīto e-pasta adresi nosūta valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) sarakstu, kurā iekļauj vidējā termiņā plānotās izmaiņas programmās (apakšprogrammās), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu kodu atbilstoši funkcionālajām kategorijām (turpmāk - valdības funkcijas kods). Ja ministrija, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrēto valdības funkcijas kodu, norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšprogrammas) izdevumiem. Programmai norāda atbilstošu valdības funkcijas kodu vismaz līdz otrajai detalizācijas pakāpei (vienai zīmei aiz punkta). Tām budžeta programmām, kuru apakšprogrammu izdevumi tiek klasificēti pēc atšķirīgiem valdības funkciju kodiem, programmas kopējo valdības funkciju klasifikācijas kodu nenorāda. Norāda programmas (apakšprogrammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu, kā arī datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakšprogramma) darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakšprogrammas) pabeigšanas laiks, norāda "31129999"."

45. Izteikt 112. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"112. Ministrija SAP sistēmas portālā sagatavo šādas veidlapas:".

46. Izteikt 112.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.1.2. veidlapu Nr. 2(pb) "Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam";".

47. Svītrot 112.1.3., 112.1.4., 112.1.5. un 112.1.7.1 apakšpunktu.

48. Papildināt noteikumus ar 112.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.1.8. veidlapu Nr. 19(pb) "Valsts pamatbudžeta kopsavilkums";".

49. Izteikt 112.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.2.2. veidlapu Nr. 2(sb) "Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam";".

50. Svītrot 112.2.3., 112.2.4., 112.2.5. un 112.2.7.1 apakšpunktu.

51. Papildināt noteikumus ar 112.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.2.8. veidlapu Nr. 19(sb) "Valsts speciālā budžeta kopsavilkums";".

52. Svītrot 112.3.2. apakšpunktā vārdus "un sporta skolu".

53. Svītrot 112.3.5. apakšpunktu.

54. Svītrot 113. punktu.

55. Izteikt 114. punktu šādā redakcijā:

"114. Veidlapās Nr. 1(pb), Nr. 1(sb), Nr. 3(pb), Nr. 3(sb), Nr. 19(pb) un Nr. 19(sb) SAP sistēmas portālā dati veidojas no veidlapu Nr. 2(pb) un Nr. 2(sb) atbilstošajās ievadformās norādītajiem datiem."

56. Svītrot 115., 126., 127. un 128. punktu.

57. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 1(pb)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

     
P0 Resursi izdevumu segšanai      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

     
xx.xx.xx  
P0 Resursi izdevumu segšanai      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
utt.        

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 1(sb)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

     
A000 Ieņēmumi - kopā      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

     
xx.xx.xx  
A000 Ieņēmumi - kopā      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
utt.        

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

3. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 2(pb)

Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

     
P0 Resursi izdevumu segšanai      
A300 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi      
         
         
A420 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos      
         
         
A500 Transferti      
         
         
A700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
B100 Uzturēšanas izdevumi      
         
         
B200 Kapitālie izdevumi      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

     
xx.xx.xx  
P0 Resursi izdevumu segšanai      
A300 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi      
         
         
A420 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos      
         
         
A500 Transferti      
         
         
A700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
B100 Uzturēšanas izdevumi      
         
         
B200 Kapitālie izdevumi      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

"

       

58. Svītrot 4., 5. un 6. pielikumu.

59. Izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 2(sb)

Valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

     
A000 Ieņēmumi - kopā      
A100 Nodokļu ieņēmumi      
         
         
A200 Nenodokļu ieņēmumi      
         
         
A300 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi      
         
         
A420 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos      
         
         
A500 Transferti      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
B100 Uzturēšanas izdevumi      
         
         
B200 Kapitālie izdevumi      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

     
xx.xx.xx  
A000 Ieņēmumi - kopā      
A100 Nodokļu ieņēmumi      
         
         
A200 Nenodokļu ieņēmumi      
         
         
A300 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi      
         
         
A420 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos      
         
         
A500 Transferti      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
B100 Uzturēšanas izdevumi      
         
         
B200 Kapitālie izdevumi      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

"

       

60. Svītrot 8., 9. un 10. pielikumu.

61. Izteikt 11., 12., 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 3(pb)

Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Valdības funkciju klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

6

xx.xx.xx

xx.xxx

       

xx.xx.xx

xx.xxx

       
           
           

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

12. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 3(sb)

Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Valdības funkciju klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

6

xx.xx.xx

xx.xxx

       

xx.xx.xx

xx.xxx

       
           
           

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

13. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 4(pb)

Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

MK lēmums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

n+4 gadā

Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

    Kopsavilkums                
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem                
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)                
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem                
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

14. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 4(sb)

Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

 

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

MK lēmums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

n+4 gadā

Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

    Kopsavilkums                
  2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000 Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem                
  2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000 Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)                
  2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000 Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
    tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem                
  2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000 Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000]
Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

"

       

62. Svītrot 15. pielikumu.

63. Izteikt 17. un 18. pielikumu šādā redakcijā:

"17. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 7(pb)

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi n+1 gadā:

1) pasākums;

2) utt.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n-1 līdz n+3 gadam

Euro

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana          

Vidējais amata vietu skaits no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(fakts)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          

Piezīmes.
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Politikas un resursu vadības karte(-s)

1. Darbības jomas nosaukums

Politikas mērķis: (kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā)/attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts
Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus Norāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītāji Norāda aktuālāko pieejamo vērtību Norāda tuvāko plānoto vērtību
Valdības rīcības plāns Norāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

         
         
xx.xx.xx programmas nosaukums1          
         
xx.xx.xx utt.          

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā, euro

xx.xx.xx programmas nosaukums          

Citi ieguldījumi

1. Citu ieguldījumu rādītājs          
2. utt.          

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1. Darbības rezultatīvais rādītājs          
2. utt.          

Kvalitātes rādītāji

1. Kvalitātes rādītājs          
2. utt.          

Piezīme. 1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00.

2. utt. par katru darbības jomu.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

1.

Pasākuma nosaukums        
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums

2.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts        
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums

3.

utt.        
 
       
 

Kopā

     

-

Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

 

1.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts        
Darbības rezultāta nosaukums  
Rezultatīvā rādītāja nosaukums        
xx.xx.xx programmas nosaukums  

2.

utt.        
   
         
   

Kopā

     

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) n+1 gadam, salīdzinot ar n gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izmaiņas;

2) utt.

xx.xx.xx programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

• pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

• utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums:

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Pirmā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
utt.          

Otrā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
utt.          

utt.

utt.          

Finansiālie rādītāji no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie resursi1, euro          
Kopējie izdevumi, euro          
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

X

       
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

X

       
Atlīdzība, euro          
Finansiālā bilance1, euro          
Aizņēmumi1, euro          
Aizdevumi1, euro          
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā1, euro          
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas          
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro          
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā          
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro          
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, euro          

Piezīmes.
1 Norāda programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.
2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā      
t. sk.:
Prioritāri pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Vienreizēji pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Strukturālas izmaiņas      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Optimizācijas pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Ilgtermiņa saistības      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Citas izmaiņas      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      

Finansēšana n+1 gada projektā

Euro

Pasākums

n+1 projekts

Finansēšana - kopā  
t. sk.:
Aizņēmumi  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  
Aizdevumi  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Veidlapā izdzēš rindas, kas netiek aizpildītas.

18. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 7(LM)

Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi n+1 gadā:

1) pasākums;

2) utt.

Politikas un resursu vadības karte(-s)

1. Darbības jomas nosaukums

Politikas mērķis: (kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā)/attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts
Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus Norāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītāji Norāda aktuālāko pieejamo vērtību Norāda tuvāko plānoto vērtību
Valdības rīcības plāns Norāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma

 

n-1 gads (izpilde)

n gada plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

         
         
xx.xx.xx programmas nosaukums1          
         
xx.xx.xx utt.          

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā, euro

xx.xx.xx programmas nosaukums          

Citi ieguldījumi

1. Citu ieguldījumu rādītājs          
2. utt.          

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1. Darbības rezultatīvais rādītājs          
2. utt.          

Kvalitātes rādītāji

1. Kvalitātes rādītājs          
2. utt.          

Piezīme. 1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00.

2. utt. par katru darbības jomu.

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets/
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no n-1 līdz n+3 gadam/
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no n-1 līdz n+3 gadam

Euro

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana          

Vidējais amata vietu skaits no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(fakts)

n gada
plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          

Piezīmes.
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p. k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

1.

Pasākuma nosaukums        
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums

2.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts        
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums

3.

utt.        
 
       
 

Kopā

     

-

Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

 

1.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts        
Darbības rezultāta nosaukums  
Rezultatīvā rādītāja nosaukums        
xx.xx.xx programmas nosaukums  

2.

utt.        
   
         
   

Kopā

     

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) n+1 gadam, salīdzinot ar n gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izmaiņas;

2) utt.

xx.xx.xx programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

• pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

• utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums:

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Pirmā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
utt.          

Otrā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums          
utt.          

utt.

utt.          

Finansiālie rādītāji no n-1 līdz n+3 gadam

 

n-1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie resursi1, euro          
Kopējie izdevumi, euro          
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

X

       
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

X

       
Atlīdzība, euro          
Finansiālā bilance1, euro          
Aizņēmumi1, euro          
Aizdevumi1, euro          
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā1, euro          
Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam)          
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))          
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas          
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro          
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro          
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā          
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro          
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā          
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro          

Piezīmes.
1 Norāda programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.
2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā      
t. sk.:
Prioritāri pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Vienreizēji pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Strukturālas izmaiņas      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Optimizācijas pasākumi      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Ilgtermiņa saistības      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
Citas izmaiņas      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)      
1. izmaiņu īss apraksts      
2. izmaiņu īss apraksts      
utt.      

Finansēšana n+1 gada projektā

Euro

Pasākums

n+1 projekts

Finansēšana - kopā  
t. sk.:
Aizņēmumi  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  
Aizdevumi  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā  
1. pasākuma īss apraksts  
2. pasākuma īss apraksts  
utt.  
Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam)  
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))  

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Veidlapā izdzēš rindas, kas netiek aizpildītas."

64. Svītrot 19., 20. un 20.1 pielikumu.

65. Izteikt 21. un 22. pielikumu šādā redakcijā:

"21. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 10(pb)

Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins*

1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti"

Pabalsta veids

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts                        
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās                        
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm                        
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijā cietušajām personām                        
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana                        
Apbedīšanas pabalsts                        
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti                        
Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
bērna piedzimšanas pabalsts                        
bērna kopšanas pabalsts                        
bērna invalīda kopšanas pabalsts                        
ģimenes valsts pabalsts                        
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu                        
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu                        
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu                        
valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem                        
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu                        
atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi                        
atlīdzība par bērna adopciju                        
Kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.02.00 "Izdienas pensijas"

Pensijas veids

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Izdienas pensijas                        
Piemaksas pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"                        
Apbedīšanas pabalsts                        
Pārējie pabalsti                        
Kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

3. Labklājības ministrijas budžeta apakšprogramma 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām"

Piemaksas veids

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Piemaksas pie vecuma pensijām                        
Piemaksas pie invaliditātes pensijām                        
Kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

Piezīmes.
1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas valsts sociālo pabalstu veidos, norādot valsts sociālo pabalstu nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

22. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 10(sb)

Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins*

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta programma 04.00.00 "Sociālā apdrošināšana"

Pabalsta veids

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

pensijas/
pabalsta/
atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas/
pabalsta/
atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas/
pabalsta/
atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

pensijas/
pabalsta/
atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)

skaits (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Valsts pensijas - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
vecuma pensijas                        
pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā                        
Augstākās Padomes deputātu pensijas                        
pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem                        
izdienas pensijas                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
apbedīšanas pabalsts                        
kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                        
pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam                        
Valsts budžeta maksājumi - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                        
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
apbedīšanas pabalsts                        
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
bezdarbnieka pabalsts                        
bezdarbnieka stipendija                        
Valsts budžeta maksājumi - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
slimības pabalsts                        
atlīdzība par darbspēju zaudējumu                        
atlīdzība par apgādnieka zaudējumu                        
apbedīšanas pabalsts                        
pārējie pabalsti                        
Valsts budžeta maksājumi - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Valsts pensijas - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
invaliditātes pensijas                        
pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
slimības pabalsts                        
maternitātes pabalsts                        
apbedīšanas pabalsts                        
kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                        
paternitātes pabalsts                        
darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība                        
vecāku pabalsts                        
pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam                        
Valsts budžeta maksājumi - kopā

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 
tajā skaitā:                        
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

Piezīmes.
1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu un atlīdzību veidos, norādot pensijas, pabalsta un atlīdzības nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

66. Izteikt 24. pielikumā iekļautās veidlapas Nr. 12 nosaukumu šādā redakcijā:

"Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

67. Svītrot 27. pielikumu.

68. Izteikt 31. un 32. pielikumu šādā redakcijā:

"31. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 19(pb)

Valsts pamatbudžeta kopsavilkums

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0 Resursi izdevumu segšanai      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0 Resursi izdevumu segšanai      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0 Resursi izdevumu segšanai      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
P1M Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

32. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 19(sb)

Valsts speciālā budžeta kopsavilkums

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000 Ieņēmumi - kopā      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000 Ieņēmumi - kopā      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000 Ieņēmumi - kopā      
         
         
B000 Izdevumi - kopā      
         
         
S1 Finansiālā bilance      
F 00 00 00 00 Finansēšana      
         
         

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

"        

69. Svītrot 33., 35., 36., 37. un 38. pielikumu.

70. Izteikt 38.1 pielikumu šādā redakcijā:

"38.1 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 27

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu saraksts

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Nr.
p.k.

Iestādes veids
(BNI, APP)*

Iestādes nosaukums

Iestāde ir iekļauta CSP uzturētajā institucionālo vienību sarakstā

Plānotās izmaiņas n+1 gadā

iestāde tiks likvidēta vai reorganizēta

iestāde tiks izveidota

1.

         

2.

         

3.

         

utt.

         
           

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs

   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Sagatavotājs

     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis

         

E-pasts

         

Piezīmes.
1. * BNI - budžeta nefinansēta iestāde, APP - no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

14.07.2017