Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Daugavpilī 2017.gada 6.jūlijā (prot. Nr.17, 4.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.6. un 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. Attīstības komiteju, kurā ir pieci locekļi;

5.7. Pilsētas saimniecības komiteju, kurā ir pieci locekļi.".

2. Aizstāt 8.4.apakšpunktā vārdus "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" ar vārdiem "Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""".

3. Papildināt ar 23.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.17. Domes priekšsēdētāja birojs.".

4. Papildināt ar 34.3 un 34.4 punktu šādā redakcijā:

"34.3 Attīstības komiteja:

34.31. sniedz atzinumus par pilsētas attīstību saistīto plānu, programmu, koncepciju un projektu izstrādi, kontrolē to izpildi visos īstenošanos posmos;

34.32. koordinē ar pilsētas teritorijas plānojumu saistītos jautājumus, sniedz atzinumus ar pilsētas teritorijas plānojumu saistītos jautājumos un par sabiedriski nozīmīgu būvju (publiskai lietošanai paredzētu ēku) un jaunu ražotņu izveidošanu vai esošo paplašināšanu;

34.33. izskata pašvaldības institūciju pieteikumus pilsētas projektiem tālākai virzīšanai;

34.34. koordinē ar nodarbinātību saistītos jautājumus;

34.35. izskata ar tūrisma attīstību saistītos jautājumus;

34.36. izskata investīciju plānus un ar investīciju piesaisti saistītos jautājumus, kontrolē investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

34.37. izskata starptautiskās sadarbības jautājumus;

34.38. kontrolē Domes Attīstības departamenta un Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta darbu savas kompetences ietvaros.

34.4 Pilsētas saimniecības komiteja:

34.41. izskata pilsētas attīstības programmas satiksmes infrastruktūras, teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības nodrošināšanas un vides jomās un kontrolē to īstenošanu;

34.42. sniedz atzinumus par pilsētas teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības nodrošināšanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana, publiskās peldvietas un glābšanas dienestu) saistītos jautājumus;

34.43. izskata jautājumus, kas saistīti ar vietējās nozīmes aizsargājamo dabas objektu un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzturēšanu, izmantošanu un izveidi;

34.44. sniedz atzinumus ar vidi, dabas resursu aizsardzību, publisko ūdeņu un zivju resursu izmantošanu saistītos jautājumos;

34.45. izskata jautājumus par pilsētas mežu un parku apsaimniekošanu;

34.46. kontrolē pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu izpildi un piešķirtā pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu gadījumos, kad Dome deleģējusi kādu no pašvaldības funkcijām ar pilsētas teritorijas labiekārtošanu, sanitārās tīrības un sabiedriskā transporta nodrošināšanu saistītos jautājumos;

34.47. sniedz priekšlikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, tās uzlabošanu, t.sk., ar satiksmes infrastruktūru saistītiem jautājumiem;

34.48. izskata satiksmes infrastruktūras, administratīvās teritorijas labiekārtošanas, pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma nodrošināšanas, sanitārās tīrības un vides aizsardzības jomai nepieciešamo budžeta līdzekļu apjoma pamatojumus;

34.39. kontrolē Komunālās saimniecības pārvaldes un Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta darbu savas kompetences ietvaros.".

5. Noteikumu 2.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 6.jūlija saistošo noteikumu Nr.25 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu, pašvaldības nolikumā norāda pašvaldības pārvaldes organizāciju; 52.panta otro daļu, citas pastāvīgās komitejas vietējā pašvaldības dome izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Dome ir izveidojusi jaunu administrācijas struktūru - Domes priekšsēdētāja biroju. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 18.maija rīkojumu Nr.242 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola"" ar 2017.gada 1.septembri Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola" tiek piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss un tāpēc tiek mainīts iestādes nosaukums.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem nolikums:
- papildināts ar 5.6., 5.7., 34.3 un 34.4 punktu, izveidojot 2 jaunas komitejas - Attīstības komiteju un Pilsētas saimniecības komiteju, nosakot to kompetenci un skaitlisko sastāvu;
- 8.4.apakšpunktā nomainīts iestādes "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" nosaukums uz "Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""", kas stāsies spēkā 2017.gada 1.septembrī;
- papildināts ar 23.17.apakšpunktu - ar jaunu Domes administrācijas struktūrvienību - Domes priekšsēdētāja biroju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

07.07.2017